نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت رویدادهای ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت آموزش مجازی درس تربیت ­بدنی در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی با هدف کاربردی بود. جامعۀ آماری همۀ دانش ­آموزان مقطع متوسطه اول شهر رشت با حجم نمونه آماری 534 دانش ­آموزان بودند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه محقق ­ساخته از نوع مقیاس پنج‌ارزشی لیکرت بود. برای تعیین پایایی، ضریب همبستگی آلفای­کرونباخ 96/0 محاسبه­ شد و برای تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در اختیار جمعی از صاحب­ نظران قرارگرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 10 بعد بازخورد، محتوای آموزشی، تعامل، زیرساخت و فناوری، پشتیانی، سنجش و ارزشیابی، ویژگی‌های فردی یادگیرنده، مدیریت، خدمات آموزشی و رضایتمندی شناسایی ­شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، دو­جمله­ای، یومن­ویتنی و فریدمن انجام ­شد. نتایج پژوهش نشان­ داد که آموزش مجازی درس تربیت ­بدنی از کیفیتی بالاتر از سطح معیار برخوردار بوده است و در اولویت ابعاد کیفیت آموزش الکترونیکی این درس تفاوتی معنا­دار مشاهده شد؛ به ­طوری‌که بعد سنجش و ارزشیابی بالاترین رتبه و تعامل از کمترین رتبه برخوردار بودند. همچنین در دیدگاه دانش ­آموزان دختر و پسر در ابعاد سنجش و ارزشیابی، بازخورد، مدیریت و تعامل تفاوت معنا‌داری وجود ­داشت. با توجه به یافته‌های پژوهش و ادامه همه‌گیری کرونا پیشنهاد می ­شود، شرایط و امکانات لازم برای بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از این شیوه آموزش فراهم ­شود؛ بنابراین باید با طراحی برنامه درسی هماهنگ با ویژگی‌ها، نیازها و متناسب با سرعت یادگیری دانش‌آموزان و نیز طراحی آزمون‌ها متناسب با شرایط و امکانات آن‌ها، از یادگیری مطلوب درس تربیت ­بدنی اطمینان یافت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Quality of Virtual Training in Physical Education Lessons during the Coronavirus Pandemic

نویسندگان [English]

 • Hajar Rayati 1
 • Mina Mallaei 2

1 Master student of Sports Events Management, Sport Management Group, University of Guilan, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Sport Management Group, University of Guilan, Iran

چکیده [English]

This study describes the impact of virtual training on the physical education courses during the covid-19 pandemic using the applied descriptive-survey method. All first-grade high school students in Rasht have been investigated as a statistical population, including 534 students, while a researcher-made questionnaire of 5-point Likert scale has been utilized as the data collection tool. To determine the reliability, Cronbach's alpha correlation coefficient was calculated 0.96, and to confirm the face and content validity, the questionnaire was provided to a group of experts. Various parameters such as the ten-dimensions feedback, educational content, interaction, infrastructure and technology, support, assessment, evaluation, individual characteristics of the learner, management, educational services, and satisfaction have been identified using exploratory factor analysis. Data analysis has been performed by applying multiple tests, including Kolmogorov Smirnov, binomial, Man-Whitney U, and Friedman. The results showed that virtual training of physical education courses offers a higher quality of training compared to the standard level. A significant difference was observed in the dimensions ranks of e-training quality of this course. The highest-ranking score was for the assessment and evaluation dimensions, while the interaction was the lowest rated. A remarkable difference also was found in the viewpoints of male and female students in the dimensions of assessment and evaluation, feedback, management, and interaction. Pointing to the study’s findings and the continuation of the covid-19 pandemic, providing required facilities and appropriate conditions is highly recommended to ensure all students can take advantage of this method of education. Therefore, designing a suitable curriculum according to the students' characteristics and requirements while well-matched with their learning speed is the first step toward enabling high-quality virtual training. Moreover, the reasonable design of exams based on students' conditions and facilities is critically important and should not be overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual training
 • Electronic training
 • Learning
 • Students
 • Assessing the quality of training
 • Physical education
 • Covid-19
 1.  

  1. Abili, K., Narenji Thani, F., & Mostafavi, Z. (2018). Assessment of teaching and learning system in e-higher education (Case study: Faculty of Psychology and Educational Sciences at the University of Tehran). Technology of Education Journal (TEJ), 13(1), 165-177. (in Persian).
  2. Ahmadi, M., Nodehi, M. A., & Tabrizian Brojeni, A. (2020). Investigating the effective factors on improving modeling of athletes in cyberspace. Sport Management Studies, 12(63), 69-88. (in Persian).
  3. Akbary Boorang, M., Jafari Sani, H., Ahanchian, D. R., & Kareshki, H. (2013). The evaluation of E-learning quality of Iran’s Universities based on curriculum orientations and faculty members’ experiences. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 18(4), 75-97. (in Persian).
  4. Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2020). Evaluating E-learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior, 102, 67-86.              
  5. Anarinejad, A., Saketi, P., & Safavi, A. A. (2010). A conceptual framework development for E-learning programs     evaluation at Iranian higher education institutions. Technology of Education Journal (TEJ), 4(2), 93-103. (in Persian).
  1. Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 3, 7.                               
  2. Esmaeeli, H., Rahmani, Sh., Kazemi, A., & Aliahmadi, M. (2017). Evaluation of E-learning of the virtual learning program from the student's point of view. Public Management Research, 9(34), 221-241. (in Persian).
  3. Fill, K. (2005). Student-focused evaluation of e-learning activities. Paper Presented at the European Conference on Educational Research, University College Dublin Ireland.  
  1. Ghaedi, B., Ali Asgari, M., & Attaran, M. (2007). Evaluation of virtual education curriculum in computer   engineering majoring in information technology from the perspective of professors and students at the university. Second National Conference on E-Learning ،zahedan. https://civilica.com/doc/74544 .(in Persian).
  2. Ghafourian, H., & Mohammad Taheri, M. (2018). Identifying the factors affecting e-learning in smart schools in Baharestan. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 8(4), 41-70. (in Persian).
  3. Ghalyan, Sh., & Zalpour, A. (2019). Identifying factors of success in E-learning (Case study: Physical education students at Shahid Chamran University of Ahvaz). Educational Developement of Jundishapur, 10(2), 135-143.  (in Persian).
  4. Hadullo, K., Oboko, R., & Omwenga, E. (2018). Factors affecting asynchronous e-learning quality in developing countries. International Journal of Education and Development using ICT, 14(1), 152-163.
  5. Hakimzadeh, R., & Afandideh, N. (2014). Qualification of E-learning medical education courses of Tehran University of Medical Sciences. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7(4), 257-264. (in Persian).
  6. Hussin, H., Bunyarit, F., & Hussein, R. (2009). Instructional design and e‐learning: Examining learners' perspective in Malaysian institutions of higher learning. Campus-Wide Information Systems, 26(1), 4-19.
  7. Ishaqi, F., & Mohammadi, R. (2013). Evaluation and quality assurance of E-learning in higher education. Paper presented at The Second Virtual Conference of Education Helpers Focusing on Education in the Digital Age, Tehran. https://search.ricest.ac.ir/DL/Digitization/CheckDigitalTypes.aspx?DTC=36&DC=125646. (in Persian).
  8. Kazaine, I.. (2017). Evaluating the quality of E-learning material. Paper presented at the Environment. Technology. Resources, Rezekne, Latvia. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference. Volume II, 74-77. Tomsk, Russia.
  9. Kazemi Gharajeh, M., & Amin Khandaghi, M. (2014). Evaluating the quality of E-content from viewpoints of students of Mashhad University of Medical Sciences. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 4(16), 75-93. (in Persian).
  10. Kazemi Sarmeli, S., & Teimoorpour, B. (2014). Ranking the social network-based designing educational tools components in schools based on analytical hierarchy process (AHP). Information and Communication Technology in Educational Sciences, 414), 67-86. (in Persian).
  11. Khalifeh, Gh., & Razavi, S. A. (2012). Quality assurance and evaluation in electronic learning using the importance-performance analysis model. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 3(1), 41-50. (in Persian).
  12. Khan, B. H. (2005). Managing E-learning: Design, delivery, implementation and evaluation. Hershey, PA: Information Science Pub.
  13. Kwon, E. H., & Block, M. E. (2017). Implementing the adapted physical education E-learning program into physical education teacher education program. Research in Developmental Disabilities, 69, 18-29.
  14. Lanzilotti, R., Ardito, C., Costabile, M. F., & De Angeli, A. (2006). eLSE methodology: A systematic approach to the e-learning systems evaluation. Journal of Educational Technology & Society, 9(4), 42-53.
  15. Mahjoub Eshratabadi, H., Vosoughi Nairi, A., Qaroneh, D., &, Mehri., D .(2014). Reviewing the criteria for evaluating the quality of e-learning in organizational training and providing a framework for evaluating this type of training. Third National Conference on Organizational Education Pathology with a Practical Approach Based on Executive Experiences in Organizations,Tehran. https://civilica.com/doc/333698. (in Persian).
  16. Martínez-Caro, E., Cegarra-Navarro, J. G., & Cepeda-Carrión, G. (2015). An application of the performance-evaluation model for e-learning quality in higher education. Total Quality Management & Business Excellence, 26(5-6), 632-647.
  17. Mazandarani, Sh. (2012). Investigating the effect of components related to e-learning on academic achievement Master Thesis in Information. Technology Management, Sistan and Baluchestan University. (in Persian).
  18. Momeni Rad, A., & Aliabadi, Kh. (2012). Assessing the quality of information technology in the e-learning course of Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology based on E-learning standards.  Quarterly Journal of Educational Measurement, 2 (7), 121-138. (in Persian).
  19. Mortazavi Aghdam, P., Rahmani Neyshabour, R., Zareye Zavaraki, E & Atashak, M. (2012). Evaluation of electronic learning contents. Technology of Education Journal (TEJ), 6(4), 255-265. (in Persian).
  20. Norollahee, S., Hakimzadeh, R., Seraji, F., & Nazarzadeh Zare, M. (2013). The evaluation of E-learning courses in hadith science virtual faculty according to the criteria of quality in E-learning from the views of students and instructors. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Sciences, 4(2), 1-12. (in Persian).
  21. Norouzi Seyed Hossini, R. (2020). Understanding lived experience of Iranian Professional athletes from COVID-19 pandemic (A phenomenological approach). Sport Management Studies, 12(61), 217-240. (in Persian).
  22. Pham, L., Limbu, Y. B., Bui, T. K., Nguyen, H. T., & Pham, H. T. (2019). Does E-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? Evidence from Vietnam. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 1-26.
  23. Ranjbar, Z., & Amirizadeh, S (2018). An approach to the need to use e-learning in education. Journal of Science and Engineering Elites, 3(5), 42-49. (in Persian).
  24. Rastegarpour, H., & Gorjizadeh, S. (2012). Evaluating the effectiveness of E-learning courses at Tarbiat Modares University from the perspective of users. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational, 2(3), 5-30. (in Persian).
  25. Razzaqi, M., & Hashemi, A. (2018). The relationship between teachers 'attitudes toward the use of electronic content and educational technology with students' learning. Quarterly Journal of Communication and Information Technology in Educational Sciences, 8(2), 23-40. (in Persian).
  26. Rezaei Mojaz, E. (2017).  Evaluating the effectiveness of E-learning from the perspective of students (Unpublished master᾽s thesis). Mehralborz Higher Education Institute, Tehran. (in Persian).
  27. Rezazadeh, A., M. R, Sarmadi., Hoseininasab, S. D., & Farjolahi, M. (2018). Evaluation and prioritization of factors affecting the quality of education in e-learning environments using the technique of hierarchical analysis process. Scientific Journal of Education and Evaluation, 11(41), 115-134. (in Persian).
  28. Salehi, P., Fazlollahi, S., & Khoshgoftar, A. A. (2019). Identifying, explaining and Prioritizing critical success factors in the quality of electronic learning of Azad University from the perspective of professors and students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(36), 93-77. (in Persian).
  29. Selim, H. M. (2007). Critical success factors for E-learning acceptance: Confirmatory factor models. Journal Computers & education, 49(2), 396-413.
  30. Seok, S., Meyen, E., Aust, R., Fitzpatrick, M., & Newberry, B. (2006). Three dimensions of the online course evaluation instrument in postsecondary education. Paper presented at the Proc. of the 9th Annual LASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education, Lima, Peru.
  31. Sudarwati, N. (2018). Evaluating E-learning as a learning media: A case of entrepreneurship E-learning using schoology as media. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(9), 269-279.
  32. Taghizadeh, M. E. (2011). Effect of electronic and non-electronic training on academic creativity and progress of students in Payam-e Noor University. Higher Education Letter, 4(15), 135-146. (in Persian).
  33. Vahdani, M., Rezasoltani, N., & jafari, m. (2021). Designing of a pedagogical model to implementation the goals of the physical education curriculum of schools during the Covid-19 pandemic. Research on Educational Sport, 9(22), 14-46. (in Persian).
  34. Vernadakis, N., Giannousi, M., Tsitskari, E., Antoniou, P., & KioumourtzoGlou, S. (2012). Comparison of student   satisfaction between traditional and blended technology course offerings in Physical education. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(1), 137-147.
  35. Vlachopoulos, D. (2016). Assuring quality in e-learning course design: The roadmap. International Review of Research in Open and Distributed Learning: IRRODL, 17(6), 183-205.
  36. Yazdani, F., Ebrahimzadeh, I., Zandi, B., Alipour, A., & Zare, H. (2012). Recognizing of fundamental factors in effectiveness of E-learning Systems. Iranian Journal of Information Processing and Management, 27(2), 385-411. (in Persian).
  37. Zarei, A., & Dehghani, M. (2018). Challenges of electronic learning: A study with phenomenological approach. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(1), 59-81. (in Persian).
  38. Zareii Zavaraki, E. (2008). E- learning assessment and evaluation. Higher Education Letter, 1(3), 73-88. (in Persian).
  39. Zarei Zavaraki, E., & Rahmani, B. (2011). Analytical study of an experimental virtual instruction program: A case study at the Hadith Sciences College. Higher Education Letter, 3(10), 129-148. (in Persian).
  40. Zarif Sanaei, D. N. (2010). Investigating the quality and effectiveness of E-learning in higher education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences: University Journal of E-Learning (Media), 1(3), 24-32. (in Persian).