نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار تربیت بدنی

2 دانشگاه گیلان

10.22089/smrj.2022.11011.3448

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت آموزش مجازی درس تربیت‌بدنی در دوران کرونا بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی، با هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر رشت با حجم نمونه آماری 534 دانش‌آموزان بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود. جهت تعیین پایایی، ضریب همبستگی آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه‌شد و برای تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در اختیار جمعی از صاحب‌نظران قرارگرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 10 بعد بازخورد، محتوای آموزشی، تعامل، زیرساخت و فناوری، پشتیانی، سنجش و ارزشیابی، ویژگیهای فردی یادگیرنده، مدیریت، خدمات آموزشی و رضایتمندی شناسایی‌شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کولموگراف اسمیرنوف، دو‌جمله‌ای، یومن‌ویتنی و فریدمن انجام‌شد. نتایج تحقیق نشان‌داد، آموزش مجازی درس تربیت‌بدنی از کیفیتی بالاتر از سطح معیار برخوردار بوده و در اولویت ابعاد کیفیت آموزش الکترونیکی این درس تفاوتی معنی‌دار مشاهده شد به‌طوری که بعد سنجش و ارزشیابی بالاترین رتبه و تعامل از کمترین رتبه برخوردار بودند. همچنین در دیدگاه دانش‌آموزان دختر و پسر در ابعاد سنجش و ارزشیابی، بازخورد، مدیریت و تعامل تفاوت معنی‌داری وجود‌داشت. با توجه به یافته‌های پژوهش و ادامه پاندمی کرونا پیشنهادمی‌شود، شرایط و امکانات لازم برای بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از این شیوه آموزش فراهم‌شود. لذا باید با طراحی برنامه درسی هماهنگ با ویژگی‌ها، نیازها و متناسب با سرعت یادگیری دانش‌آموزان و نیز طراحی آزمون‌ها متناسب با شرایط و امکانات آنها از یادگیری مطلوب درس تربیت‌بدنی اطمینان یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the quality of virtual training in physical education lessons during the corona

نویسنده [English]

  • Hajar Rayati 1

1 education

چکیده [English]

The aim of this study was to assess the quality of virtual training in physical education lessons during the corona. The present study was a descriptive-survey study with an applied purpose. The statistical population of the study included all first-grade high school students in Rasht with a statistical sample size of 534 students. The data collection tool was a researcher-made questionnaire of 5-point Likert scale. To determine the reliability, Cronbach's alpha correlation coefficient was calculated 0.96 and to confirm the face and content validity, the questionnaire was provided to a group of experts. Using exploratory factor analysis, 10 dimensions of feedback, educational content, interaction, infrastructure and technology, support, assessment and evaluation, individual characteristics of the learner, management, educational services, and satisfaction were identified. Data analysis was performed using Kolmogorov Smirnov, binomial, Man-Whitney U, and Friedman tests. The results showed that virtual training of physical education course has a higher quality than the standard level and a significant difference was observed in dimensions ranks of e-training quality of this course, so that assessment and evaluation dimensions had the highest rank and interaction had the lowest rank. There was also a significant difference in the views of male and female students in the dimensions of assessment and evaluation, feedback, management, and interaction. According to the research findings and the continuation of the Corona pandemic, it is suggested that the necessary conditions and facilities be provided for students to benefit more from this method of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual training
  • training electronic
  • Physical Education
  • COVID-19