نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

ورزشکاران قهرمانی در دوران ورزش خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و بایستی این چالش‌ها به طور موفقیت‌آمیزی مدیریت شوند. این مطالعه با هدف واکاوی چالش‌های ورزشکاران در سطح ورزش قهرمانی صورت‌گرفت و از روش پژوهش کیفی و با استراتژی پدیدار شناسی برمبنای رویکرد هوسرل انجام شد. در این راستا با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 21 ورزشکار قهرمان مصاحبه شد و داده‌های جمع‌آوری شده با نرم افزار مکس کیودی‌ای نسخه 2020 مورد تحلیل قرار‌گرفتند. نتایج حاکی از وجود 10 مقوله اصلی از چالش‌های ورزشکاران بود که شامل: چالش‌ فردی، چالش مالی، تبعیضات در ورزش، چالش‌های دوران بازنشستگی، چالش با مربیان، چالش با مدیران ورزشی، چالش اجتماعی، چالش در رابطه با امکانات و تجهیزات ورزشی، چالش‌های اعزام به مسابقات و چالش‌های اردوها، می‌باشند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود که در راستای کاهش چالش‌های مذکور، مدیریت (باشگاه، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک) به-عنوان بالاترین و موثرترین عنصر یک سازمان، زین پس در سه جهبه اقتصادی (موثردر بهبود امکانات و موانع مالی ورزشکاران و مربیان)، جبهه روانشناختی (موثر در بهبود چالش‌های فردی ورزشکاران)، جبهه عدالت سازمانی (جهت رفع هرگونه تبعیض) کوشا باشند. همچنین برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها می‌تواند موجب تعالی عملکرد، شکوفایی پتانسیل‌ها و افزایش افتخارآفرینی ورزشکاران سطح قهرمانی کشور شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges Facing Elite Athletes in Individual Sports (A Phenomenological Approach)

نویسندگان [English]

  • Maryam Aziziani 1
  • Ahmad Mahmoudi 2
  • Saman Mehri 3
  • ali HEMATIAFIF 4

1 Allameh Tabataba'i University Faculty of Physical Education and Sport Science

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Allameh Tabataba'i University

4 Department of Sport Sciences, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Elite athletes face many challenges during their career and these challenges must be managed successfully. This study aimed to investigate the challenges of athletes at the level of Elite Sports, and this was done by a qualitative research method with a phenomenological strategy based on the Husserl approach. In this regard, 21 elite athletes were interviewed using a purposive sampling method, then the collected data were analysed with the 2020 version of MAXQDA software. The results showed 10 underlying categories of athletes' challenges: personal challenges, financial challenges, discrimination, retirement challenges, challenges with coaches, challenges with sports managers, social challenges, challenges related to facilities and sports equipment, challenges of sending to competitions and challenges of camps.

Therefore, it is suggested that in order to reduce these challenges, management (the management of a club, Ministry of Sports, National Olympic Committee) as the highest and most effective element of an organization, from now on, should be diligent in three scenes: economic front (effective in improving facilities and financial obstacles of athletes and their coaches), the psychological front (effective in improving the individual challenges of athletes), the organizational justice front (to eliminate any discrimination). Also, initiatives to eliminate them might lead to excellence in performance, flourish of potentials, and increase the pride of athletes at the international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete
  • Athletic Sport
  • Challenge
  • Elite
  • facilities