نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل موثر در ارزیابی بهره‌وری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود و از جمله تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. برای دستیابی به یک مدل مفهومی ابتدا از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش رویکرد برآینده و یا همان رویکرد گلیزری را دنبال نموده است که شیوه کدگذاری گلیزر شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری می‌باشد. ابتدا از روش نمونه‌گیری گلوله برفی مصاحبه با خبرگان تحقیق شامل مدیران باشگاه‏های ورزشی حرفه‏ای، اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه بهره‌وری سازمانی، اطلاعات جمع‏آوری گردید که در مجموع 20 مصاحبه انجام شد. سپس برای تائید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه‏ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد. برای تائید روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد و پس از تائید روایی محتوایی، پرسشنامه توزیع گردید. همچنین برای تائید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در مجموع 215 پرسشنامه جمع‌آوری شد و تحلیل بر روی همین تعداد انجام شد. از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم با استفاده از نرم‌افزار ایموس برای ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شد. یافته‏ها بخش کیفی نشان داد که مسائلی همچون؛ آموزشی و یادگیری، توجه به هوادار، بودجه و مالی، رهبری و مدیریتی، ابزار و رفتار حرفه‏ای، پیش بینی و آینده‌نگری و بازاریابی و حامی‌گری به عنوان مقوله‏های موثر در ارزیابی بهره‏وری باشگاه‏های حرفه‎ای مطح شدند. همچنین در مدل نهایی تحقیق، روابط از معناداری و مقادیر بارهای عاملی مناسبی برخوردار هستند که تائید بخش کیفی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling effective factors in evaluating the productivity of professional football clubs

نویسندگان [English]

  • bahareh yabaluii 1
  • Rasool Nazari 2
  • Tayebeh Zargar 3

1 Ph.D. Student Sports Management Faculty of Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate professor Sports Management Faculty of Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to model the effective factors in evaluating the productivity of professional football clubs. The present study was applied in terms of purpose and was one of the mixed (qualitative-quantitative) research. To achieve a conceptual model, foundation data theory was first used. This research has followed the resultant approach or the same glazer approach that glycer coding method includes open coding, axial coding and theoretical coding. First, information was collected from the snowball sampling method of interviews with research experts, including managers of professional sports clubs, professors of sports management and specialists in the field of organizational productivity, and a total of 20 interviews were conducted. Then, to confirm the conceptual model based on the data theory of the foundation, a questionnaire was developed according to the research results. To confirm the content validity of the questionnaire, the opinions of sports management experts were used and after confirming the content validity, the questionnaire was distributed. Cronbach's alpha coefficient was also used to confirm the reliability of the questionnaire. A total of 215 questionnaires were collected and analyzed on the same number. First and second-order factor analysis using Emos software was used to evaluate the conceptual model of the research. The findings of the qualitative section showed that issues such as; Training and learning, fan attention, budget and finance, leadership and management, professional tools and behavior, forecasting and foresight, and marketing and advocacy were identified as effective categories in evaluating the productivity of professional clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Productivity
  • Professional club
  • Football