نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 پسادکتری تکنولوژی آموزشی، گروه پژوهشی و فناوری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی کمیت و کیفیت تولید مقالات علمی دانشکده‌‌های علوم ورزشی ایران در بازۀ پنج‌ساله (2015-2020) برمبنای پایگاه اسکوپوس انجام شد. در این مطالعۀ توصیفی همۀ اعضای هیئت‌علمی پیمانی و رسمی و دارای مدرک دکتری 18 دانشکدۀ تربیت‌بدنی کشور به تعداد 334 نفر، وارد مطالعه شدند. اطلاعات برمبنای اساتید و مجموع دانشکده‌‌ها براساس پایگاه اسکوپوس استخراج شد و با نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و اکسل تحلیل و ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که دانشکده‌‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌‌های تهران، گیلان، فردوسی مشهد، خوارزمی و اصفهان بیشترین تعداد مقاله را در پنج سال اخیر چاپ کرده‌‌اند. همچنین نتایج نشان داد که دانشگاه خوارزمی (45 مقاله)، تهران (28 مقاله)، گیلان (26 مقاله) و محقق اردبیلی (22 مقاله) در تعداد مقالات کیفی (Q1) وضعیت بهتری داشتند. در تعداد مقالات Q2 نیز دانشگاه‌های تهران (51 مقاله)، اصفهان (41 مقاله)، خوارزمی (40 مقاله) و گیلان (28 مقاله) برتری داشتند. نتیجۀ اچ‌ ایندکس و جی ایندکس دانشکده‌‌های تربیت‌‌بدنی نیز حاکی از برتری دانشکده‌‌های اصفهان (25 و 45 مقاله)، خوارزمی (24 و 45 مقاله) و گیلان (19 و 26 مقاله) بود. میزان همکاری‌‌های بین‌المللی یکی دیگر از مواردی بود که در این مطالعه بررسی شد؛ به‌طوری‌که نتایج نشان داد دانشکده‌‌های تربیت‌‌بدنی دانشگاه‌های خوارزمی (52 مقاله)، تهران (49 مقاله) و علامه طباطبائی (36 مقاله) تعداد بیشتری مقاله با همکاری بین‌المللی منتشر کرده بودند. درمجموع به نظر می‌‌رسد برخی دانشگاه‌‌ها سیاست‌‌گذاری‌‌های جدی‌تری برای برخورداری از نمایه‌‌های بین-المللی و همچنین تلاش برای رؤیت‌پذیری مقالات دارند؛ البته توجه به اینکه لازم است که بیشترین مقالات چاپ‌شده به حیطه-های پزشکی، علوم پایه و تندرستی مربوط است و دانشگاه‌‌های جامع و دانشگاه‌‌هایی که ارتباط با بخش‌‌های علوم پایه و پزشکی داشته‌اند، مقالات بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantity and Quality of Production of Scientific Articles in Iranian Sports Sciences Faculties Based on Scopus Database during 2015-2020

نویسندگان [English]

 • Hassan Sadeghi 1
 • Hamid Rajabi 2
 • Nader Ale Ebrahim 3
 • Mohammad Mehdi Jalili 4

1 Assistant Perofessor in Department of Biomechanics and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Perofessor in Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Postdoctoral in Educational Technology, Research and Technology Department, Alzahra University, Tehran, Iran

4 M.Sc. of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the quantity and quality of scientific production, especially published articles, in the field of Iranian sports sciences in faculties over the last 5 years (2015-2020) based on the Scopus database in this descriptive study, 334 full-time faculty members are included who are PhD graduated in the field of physical education amongst 18 different universities in Iran. The information of faculty members and the number of faculties are extracted from the Scopus database. Later, the data is analyzed through Excel and SPSS softwares. The results of the study illustrated that the faculties of Physical Education in Tehran, Gilan, Ferdowsi Mashhad, Kharazmi and Isfahan universities had published the highest number of articles over the targeted period. In terms of the quality of the published papers, results have also shown that Kharazmi University (45), Tehran (28), Gilan (26) and Mohaghegh Ardabili (22) had better conditions in terms of the number of outstanding articles (Quarter 1). After that, Tehran university (51), Isfahan (41), Kharazmi (40) and Gilan (28), respectively, were recorded at the second level of Scopus raking (Quarter 2). Overall, it can be seen that there is a serious strategy to encourage the members in some of the selected universities for having published their research on international index databases. It is also given the impression that research-based universities and some of the other universities offering basic sciences and medicine courses were roughly taken a suitable place in terms of quality of the published articles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian Sports Faculties
 • Scientific Articles
 • Scopus
 1. Ale Ebrahim, N. (2015). Citations and its impact to university ranking. Research Support Unit, Centre for Research Services, Institute of Research Management and Monitoring (IPPP), University of Malaya, Avalable at: http://dx. doi. org/10.6084/m9. figshare, 1572259
 2. Archambault, É., Campbell, D., Gingras, Y., & Larivière, V. (2009). Comparing bibliometric statistics obtained from the Web of Science and Scopus. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(7), 1320-1326.
 3. Asghari, F., & Nemati, M. A. (2016). The challenge of the quality of PhD thesis in Iran (based on the concept of value Chain). Journal of Iranian Cultural Research, 9(2), 159-191. (in Persian).
 4. Bong, Y., & Ale Ebrahim, N. (2017). Increasing visibility and enhancing impact of research. Asia Research News. Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2959952 (Accessed: 20 September 2021).
 5. Chakoli, A. N., & Mollamohammadi, J. G. (2010). Islamic Azad University’s scientific productions in Scopus (2007 & 2008). Quarterly Journal of Knowledge Studies, 12(4), 83-98.
 6. Chapman, K., & Ellinger, A. E. (2019). An evaluation of Web of Science, Scopus and Google Scholar citations in operations management. The International Journal of Logistics Management, 30(4), 1039-1053.
 7. Coccia, M. (2008). Measuring scientific performance of public research units for strategic change. Journal of Informetrics, 2(3), 183-194.
 8. Erfanmanesh, M. A. (2017). The impact of international research collaboration on the quality of scholarly output of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Administration, 20(69), 42-56. (in Persian).
 9. Hagan, C. M., Konopaske, R., Bernardin, H. J., & Tyler, C. L. (2006). Predicting assessment center performance with 360‐degree, top‐down, and customer‐based competency assessments. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 45(3), 357-390.
 10. Khor, K. A., & Yu, L.-G. (2016). Influence of international co-authorship on the research citation impact of young universities. Scientometrics, 107(3), 1095-1110.
 11. Mesgarpour, B., Kabiri, P., Vasei, M., Nasiri, I., Aminpour, F., & Bamdadi, F. (2011). Attitudes of academic members of Iranian medical universities towards factors that increase h-index and paper citations. Hakim Research Journal, 14(3), 130-136. (in Persian).
 12. Noorafrooz, , Vaezi, R., & Ghodrat, S. R. (2016). A survey of scientific publications of Allameh Tabataba'I University in Scopus reference database. Knowledge Studies, 2(5), 127-152. (in Persian).
 13. Nouri R., Nourouzi A. A., & Abas, M. (2007). Science production of iums researchers as appeared in the web of science from 1976 to 2006. Health Information Management, 3(2), 73-82. (in Persian).
 14. Nowkarizi, M., & Alian, M. (2011). Investigating the status of scientific productions of Birjand University faculty members in Scopus database with emphasis on their scientific cooperation. Informology, 8(4), 57-78. (in Persian).
 15. Rahimi Marieh, R. A. F. (2008). A survey of scholarly collaborations among academic staff of ferdowsi university of mashhad. Library And Information Science, 11(2 ), 95 -120. (in Persian).
 16. Valinejadi, A., Vakili Mofrad, H., Amiri, M. R., Mohammad Hasanzadeh, H., & Hamid, B. (2012). Scientific products of authors at Hamadan University of Medical Sciences in Web of Science (WOS) and Scopus databases. Health Information Management, 8(6), 834-840. (in Persian).
 17. Yaminifirouz, M., Razavi, S. M. H., Hosseini, S. E., Adabi Firozjah, H., & Narimani, H. (2014). Survey of qualitative and quantitative growth of iran scientific production in the sport sciences field: A study in ISI. Caspian Journal Of Scientometrics, 1(1), 28-32. (in Persian).