نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه سناباد گلبهار

4 دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه اخراج و جابه جایی مربیان در فوتبال حرفه‌ای پدیده‌ای متداول و از موضوعات بدیهی است که به دلایل متعدد روی می‌دهد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر آسیب‌شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت اکتشافی؛ ازنظرگردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی و به دلیل کاربرد، روش‌شناسی کیو، از نوع پژوهش‌های آمیخته می‌باشد. جامعه آماری کلیه پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران بودند که از بین آن‌ها 20 نفربه عنوان مشارکت‌کنندگان به کمک تلفیقی ازنمونه‌گیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونه‏گیری گلوله برفی پژوهش انتخاب شدند. در نهایت عوامل اصلی در تغییر مکرر مربیان در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس الگوهای ذهنی 6 گانه اولویت‌بندی شدند. باشگاه‌گرایان، مدیران ناآگاه، مربیان ناآگاه، رسانه زرد، اقتصاد معیوب و در نهایت ارتباطات مخرب از جمله الگوهای ذهنی برآمده از تحقیق بودند. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهادات می‌گردد که مسئولان و سیاستگذاران کلان ورزش خصوصا مدیران فوتبالی با اتخاذ راهکارهای اجرایی در جهت ایجاد شرایط با ثبات برای کار کردن مربیان با دانش، با انگیزه و آینده‌دار از طریق افزایش دانش حقوقی مربیان در عقد قراردادهای همکاری، توسعه مهارت‌های ارتباطی و بیان خواسته‌ها و نظرات خود به صورت شفاف با مدیران و رسانه‌ها، کاهش سیاسی‌بازی و رفتارهای مخرب در باشگاه، کاهش واسطه‌گری و دلال بازی‌ها در عرصه مربیگری، طراحی، تدوین و پیاده‌سازی اصول و نظام‌نامه حرفه‌ای در باشگاه‌ها، تدوین چشم‌انداز و برنامه راهبردی برای باشگاه و فعالیت‌های باشگاه و انتخاب مدیران ورزشی و فوتبالی به عنوان مدیران عامل در رأس باشگاه‌ها گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hot bench: Pathology of frequent changes of coaches in Iranian Premier League

نویسندگان [English]

  • kianoosh shajie 1
  • Reza Heydari 2
  • Ehsan Asadollahi 3
  • mahdi esfahani 4
  • Mahnaz Gol Goli 5

1 PhD in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 sport management, sport science faculty, Ferdowsi university, Mashhad, Iran

3 Faculty member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute

4 Imam reza international univercity, Mashhad,Iran

5 Master of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to diagnose the pathology of frequent changes of coaches in the Iranian Football Premier League.The present study is applied in terms of purpose; In terms of exploratory nature;In terms of data collection, descriptive-survey and due to application, Q methodology is a type of mixed research.The statistical population was all veterans and elites of Iranian football, from which 20 people were selected as participants by a combination of purposeful and non-probabilistic sampling and snowball sampling. Finally, the main factors in the frequent change of coaches in the clubs of the Iranian Football Premier League were prioritized based on six mental patterns.Club minded people, ignorant managers, ignorant coaches, the yellow media, a flawed economy,and ultimately destructive communication were among the mental patterns that emerged from the research.According to the research findings, it is suggested that officials and policy makers of sports, especially football managers, by adopting executive strategies to create stable conditions for coaches to work with knowledge, motivated and future by increasing the legal knowledge of coaches in cooperation contracts, skills development Communicate and express their wishes and opinions clearly with managers and the media, reduce political games and destructive behaviors in the club, reduce mediation and mediation in the field of coaching, design, develop and implement professional principles and regulations in clubs, develop a vision and strategic plan for The club and the activities of the club and the selection of sports and football managers as CEOs at the top of the clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football coaches
  • Destructive Communication
  • Managers
  • media
  • Economics