نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی بود که به‌صورت کیفی و به روش پدیدار شناختی صورت پذیرفت. جامعه موردمطالعه تحقیق خبرگان آگاه به موضوع تحقیق در وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند که با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 13 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به‌منظور درک عمیق و همه‌جانبه‌ عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. برای حصول از اطمینان از اعتمادپذیری و انتقال‌پذیری (روایی) تحقیق اقداماتی شامل؛ مشارکتی بودن تحقیق، تطبیق توسط اعضا و برای تأیید اتکاپذیری (پایایی) تحقیق از کدگذاری مجدد توسط خود محقق، درصد توافق درون موضوعی و استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل کیفی با استفاده از نرم‌افزار Nvivo10، صورت پذیرفت. با توجه به نتایج تحقیق و بر اساس کدگذاری اولیه و محوری صورت گرفته تعداد 53 عامل در 10 گروه؛ مالی، مهندسی، برآوردی، زیرساختی، انسانی، حقوقی، پشتیبانی، نظارتی، طبیعی و مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی شناسایی گردید، که در این میان عوامل مدیریتی، مهندسی، نظارتی و مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. بنابراین مسئولین این حوزه می‌توانند با لحاظ این عوامل مهم زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره‌مندی از مزایای آن در سطح جامعه را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the factors affecting the reduction of delays in sports construction projects

نویسندگان [English]

  • FAHIME Ebrahimi
  • zinat nikaeen
  • seyed hamid sjadihazave

PhD student in Strategic Management in Sports Organizations, Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

The aim of this study was to identifying and analyzing the factors affecting the reduction of delays in sports Construction projects, which was conducted qualitatively and phenomenologically. The study population was experts aware of the research in the Ministry of Sports and Youth, Sports Facilities Development and Equipping Company and sports management professors, 13 of whom were selected as a sample using the snowball method. In order to have a deep and comprehensive understanding of the factors affecting the reduction of delays in sports development projects, the semi-structured interview method was used. To ensure the validity of research, measures include; Participatory research, adaptation by members, and to confirm the reliability of the research, the researcher himself recoded, the percentage of agreement within the topic, and the use of qualitative analysis software using Nvivo 10 software. According to the research results and based on the initial and axial coding, 53 factors in 10 groups; financial, engineering, estimation, infrastructure, human, legal, support, supervising, natural and managerial were identified as effective factors in reducing delays in sports development projects. Among these factors, managerial, engineering, supervising and financial factors were more important. Therefore, by view of these important factors, the officials in this field can provide the reducing delays in construction projects and developing sports and its benefits at the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports construction projects
  • financial factors
  • managerial factors
  • contractor
  • employer