نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 گروه مدیریت ورزشی/ دانشگاه گیلان/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران حاضر و سابق و کارشناسان روابط بین‌الملل کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و روابط بین-الملل و ورزشکاران بودند. نمونه آماری به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (16 نفر) تائید شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و پی‌ال‌‌اس استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که اثر شرایط علی و زمینه‌ای و مداخله‌گر بر ارتقا دیپلماسی ورزشی (34/0)، (37/0) و(27/0) معنی‌دار بود. همچنین شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر بر راهبرد‌ها (42/0) و (31/0) و اثر ارتقای دیپلماسی ورزشی بر راهبردها (35/0) و راهبردها بر پیامدها (70/0) معنی‌دار بودند. در مورد وضعیت دیپلماسی ورزشی ایران هنوز مسیر پرچالشی در پیش است و دستگاه‌های ذینفع از یک نگاه جامع و استراتژیک و اجرای برنامه‌های راهبردی برای توسعه دیپلماسی ورزشی فاصله دارند. از این‌رو، با همکاری سازنده بین سازمان‌های اجرایی ورزش کشور و در دستور کار قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین‌الملل توسط این سازمان‌ها، می‌توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Factors Affecting on Promotion of Sports Diplomacy of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh shima mousavi gargari 1
  • noshin بنار 2
  • Shahram Shafiee 3

1 university of guilan

2 university of guilan

3 Assistant Professor of Sport Management, University of Guilan

چکیده [English]

The purpose of this research was designing the model of factors effecting on promotion of sports diplomacy of Iran. Present study in terms of purpose is applied and descriptive-correlation. Statistical population included recent and former managers and experts of National Olympic Committee and sports federations and professors and university students of sports management, political science and international relations also athletes. Samples were selected as purposeful and accessible. A researcher-made questionnaire was used to collect data also formal validity of questionnaire was confirmed by experts (16 people). Its reliability was estimated by using Cronbach's alpha test (0.95) and combined reliability. Structural equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software for analyze data and investigating fit of model. Results indicated that effect of causal and contextual and interventionist conditions on promotion of sports diplomacy (0.34), (0.37), (0.27) were significant. Also, contextual and interventionist conditions on strategies (0.42), (0.31) and effect of promotion of sports diplomacy on strategies (0.35) and strategies on outcomes (0.70) were significant. Regarding situation of sports diplomacy in Iran, although there has been a relatively growing trend over the years, there is still a challenging path ahead. And executive organizations are still far from a comprehensive and strategic vision and the implementation of strategic plans for the development of sports diplomacy. Therefore, with constructive cooperation between organizations in charge of sports in country and giving priority and using the potential of international sports by these organizations, we hope to improve current condition and thus promotion of sports diplomacy of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • Sports Diplomacy
  • Iran