نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 گروه مدیریت ورزشی/ دانشگاه گیلان/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران حاضر و سابق و کارشناسان روابط بین‌الملل کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و روابط بین-الملل و ورزشکاران بودند. نمونه آماری به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (16 نفر) تائید شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و پی‌ال‌‌اس استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که اثر شرایط علی و زمینه‌ای و مداخله‌گر بر ارتقا دیپلماسی ورزشی (34/0)، (37/0) و(27/0) معنی‌دار بود. همچنین شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر بر راهبرد‌ها (42/0) و (31/0) و اثر ارتقای دیپلماسی ورزشی بر راهبردها (35/0) و راهبردها بر پیامدها (70/0) معنی‌دار بودند. در مورد وضعیت دیپلماسی ورزشی ایران هنوز مسیر پرچالشی در پیش است و دستگاه‌های ذینفع از یک نگاه جامع و استراتژیک و اجرای برنامه‌های راهبردی برای توسعه دیپلماسی ورزشی فاصله دارند. از این‌رو، با همکاری سازنده بین سازمان‌های اجرایی ورزش کشور و در دستور کار قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین‌الملل توسط این سازمان‌ها، می‌توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Factors Affecting on Promotion of Sports Diplomacy of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh shima mousavi gargari 1
 • noshin بنار 2
 • Shahram Shafiee 3

1 university of guilan

2 university of guilan

3 Assistant Professor of Sport Management, University of Guilan

چکیده [English]

The purpose of this research was designing the model of factors effecting on promotion of sports diplomacy of Iran. Present study in terms of purpose is applied and descriptive-correlation. Statistical population included recent and former managers and experts of National Olympic Committee and sports federations and professors and university students of sports management, political science and international relations also athletes. Samples were selected as purposeful and accessible. A researcher-made questionnaire was used to collect data also formal validity of questionnaire was confirmed by experts (16 people). Its reliability was estimated by using Cronbach's alpha test (0.95) and combined reliability. Structural equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software for analyze data and investigating fit of model. Results indicated that effect of causal and contextual and interventionist conditions on promotion of sports diplomacy (0.34), (0.37), (0.27) were significant. Also, contextual and interventionist conditions on strategies (0.42), (0.31) and effect of promotion of sports diplomacy on strategies (0.35) and strategies on outcomes (0.70) were significant. Regarding situation of sports diplomacy in Iran, although there has been a relatively growing trend over the years, there is still a challenging path ahead. And executive organizations are still far from a comprehensive and strategic vision and the implementation of strategic plans for the development of sports diplomacy. Therefore, with constructive cooperation between organizations in charge of sports in country and giving priority and using the potential of international sports by these organizations, we hope to improve current condition and thus promotion of sports diplomacy of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Relations
 • Sports Diplomacy
 • Iran
 1. Abdi, K., Talebpour, M., Fullerton, J., Ranjkesh, M. J., & Nooghabi, H. J. (2019). Identifying Sports Diplomacy Resources as Soft Power Tools. Place Branding and Public Diplomacy, 15(3), 147-155.( Persian)
 2. Ali Doust, G. E., Sajjadi, S. N., Mahmoudi, A., & Saatchian, V. (2014). Investigating the Priorities and Strategies for Improving the Judo Championship of Iran. Journal of Sport Management, 6, 246-231 (Persian).
 3. Amini, A., & Anamdari, A., S. (2012). The globalization of culture and the function of cultural diplomacy in foreign policy. Strategy Quarterly, 21(65), 393-413 (Persian).
 4. Amirtash, A.-M. (2005). Iran and the Asian games: The largest sports event in the Middle East. Sport in Society, 8(3), 449-467.(Persian)
 5. Babai, M., Simbar, R., Soleimani Kashaye, S., & Rezaei, M. (2016). The effect of sports diplomacy on soft power in the international system. Strategic Study of Sport and Youth, 14(29 ), 143-159 (Persian)
 6. Bahramipour, B., Keshavarz, L., & Farahani, A. (2018). Development of a model for winning effective international sports seats by the representatives of Iran (Doctoral dissertation ), University of Payam Nour, (Persian)
 7. Bakhshi Chenari, A. R. G., M, Sajjadi, S. N., & Farahani, J. (2019). The role of sports diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Journal of Modern Approaches in Sports Management. , 7(26), 36-21 (Persian).
 8. Davari, A., & Rezazadeh, A. (2017). Structural equations modeling with PLS software: Tehran: Jahad Daneshgahi Publishing (Persian).
 9. Dousti, A., Saboonchi, R., & Shariati Feizabadi, M. (2019). Sport behind Public Diplomacy; Functional Components of Sport Diplomacy in Iran. World Sociopolitical Studies, 3(2), 379-407. (Persian)
 10. Eden, J. (2013). Soccer and International Relations: Can Soccer Improve International Relations?.Ottawa: University of Ottawa.
 11. Eltiami nia, R., & Mohammadi Azizabadi, M. (2016). The subordinate and accelerating role of sport in providing conditions for peace among governments. International Political Research Quarterly, Islamic Azad University, Shahreza Branch, 22, 149-179 (Persian).
 12. Ghorbani, N. (2012). A Study of the Challenges of Iranian Public Diplomacy in the Khali Jafars Area (Case Study: Bahrain and Iraq). Thesis of the Faculty of Law and Political Science. University of Tehran. Tehran (Persian).
 13. Javadipour, M., & Rasekh, N. (2019). The Role of Sport and the Development of Sport Diplomacy in the Promotion of Socio-Cultural Policies and Foreign Relations of the Islamic Republic of Iran. Sport Managment, 11(2), 219-234 (Persian).
 14. Johnson, J. A. (2020). Transcending Taekwondo Competition to Sustain Inter-Korean Sports Diplomacy. The International Journal of the history of sport, DOI:1080/09523367.2020.1826440.
 15. Keshavarz, L., Farahani, A., & Bahramipur, B. (2018). Analysis of factors affecting the acquisition of international sports seats by Iranian representatives. Journal of Sport Management and Development, 7(4 ), 2-15 (Persian).
 16. Logo, E., D. (2018). The Role of Sports Diplomacy in Contemporary International Relations: A Case Study of the Olympic Games (Doctoral dissertation). University of Ghana,
 17. Malkotian, M. (2009). Sports and Politics. Journal of Politics, 39(2), 301-316 (Persian).
 18. Mehregan, F., Faghihi, A. H., & Mirsepassi, N. (2018). The Role of Political Participation and the Democratic System in Shaping Political Culture (Case Study: Kurdish Citizens in Iraqi Kurdistan). Journal of Public Transition Policy in Management, 9(30 ), 43-59 (Persian).
 19. Mohammadi Azizabadi, M. (2018). The place of sport in domestic and international politics for peace and friendship. Journal of Politics, 4(40), 123-113 (Persian).
 20. Nai, J. (2011). Soft power, the tools of success in international politics (Seyyed Mohsen Rouhani & M. Zolfaghar, Trans.): Imam Hussein University of Technology, Tehran, Iran. (Persian).
 21. Peymanfar, M. H., Ehahi, A. R., Sajjadpour, M. K., & Hamidi, M. (2019). Explaining sports diplomacy using a paradigm model: Qualitative content. Sport management, 11(1),59-75 (Persian(
 22. Sabaghian, A. (2015). Sport Diplomacy. Culture-Communication Studies, 16(31), 151-131 (Persian).
 23. Shaabani Bahar, G. R., Erfani, N., Goodarzi, M., & Monsaf, A. (2015). Application of Path Analysis Model to Explain Effective Indicators of Iranian Teams' Sports Success in International Events. Applied Research in Sport Management, 3(3), 131-117 (Persian).
 24. Shabani moghadam, K., & Farahani, A. (2016). Politics and International Relations in Sport. Organization of Academic Jihad Publications, 58, (Persian).
 25. Shariati Feizabadi, M. (2019). A Comparative Study of Sport Diplomacy in the Development of Foreign Relations of Iran and Selected Countries. Journal of Political Science. Fifteenth Year, 1(29 ), 125-148 (Persian).
 26. Shariati, M., & Goodarzi, M. (2017). Structural Modeling (SEM) of the Components of Sport Diplomacy in the Development of International Relations of the Islamic Republic of Iran. New Approaches to Sport Management, 5(16), 104-189 (Persian).
 27. Soleimani Pourlak, F. (2017). The Challenges and Needs of Iranian Economic Diplomacy and Its Foreign Policy Requirements. Parliament and Strategy Quarterly, 23(88), 325-358 (Persian).
 28. Supli, N. A., Permata, I. M., Susilowati, R. (2020). Environmental Aspects and Public Concern for the Environment as Part of Sport Diplomacy at the 2018 Asian Games. Sriwijaya journal of environment, 5(2), 127-133.
 29. Won, D., & Chiu, W. (2020). Politics, place and nation: comparing the hosting of sport events in Korea and Taiwan. Sport in Society, 23(1), 142-158.
 30. Zargar, A. (2016). Sport and International Relations: Conceptual and Theoretical Aspects. Journal of Political Science, 11(32), 48-47 (Persian).