نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحدعلوم تحقیقات

2 هیات علمی واحد علوم تحقیقات

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

5 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

.موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی‌ترین نیازهای یک جامعه محسوب می‌شود و توسعه کیفیت منابع انسانی از اهداف اصلی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ-التحصیلان رشته تربیت بدنی با روش کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی انجام شده است. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب‌نظران مختلف در بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی از سازمان‌ها و مراکز مختلف بودند. نمونه‌گیری با روش هدفمند و سهمیه‌ای انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی پیشینه تحقیق استفاده شد. نتایج کدگذاری باز شامل 57 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و اسناد بود که در کدگذاری محوری شامل 16 مقوله شد و در نهایت یافته‌های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، و پیامدها بود. تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده تاثیر زیادی بر توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان دارند لذا شناخت افراد از توانمندی‌های خود و درک تغییرات محیطی و ایجاد یک رویکرد سیستمی و سازمان‌یافته برای ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد بستر محیطی مناسب برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه توسط متولیان امر اشتغال تاثیر مهمی بر توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the employment development of graduates of physical education and sports sciences with an ecosystem approach

نویسندگان [English]

  • maryam farbod 1
  • ahimohamad safania 2
  • mohamadreza boroumand 3
  • salah naghshbandi 4
  • mohsen bagherian 5

1 1.PhD Student of Sport Management, Department of Sports Science, Research and Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 olum tahghighat university -faculty

3 nullAssistant Professor of Sports Management, Department of Sports Management and Media, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The issue of employment and achieving the desired job is one of the most basic needs of a society and the development of human resource quality is one of the main goals of universities. This study aims to identify the factors affecting the development of employment of physical education graduates with a qualitative method and with an exploratory fundamental nature. The statistical population included 16 experts in the field of employment of sports science graduates from various organizations and centers. Sampling was performed by purposive and quota method. Semi-structured interview and research background were used to collect data in this study. The results of open coding included 57 initial codes obtained from the analysis of interviews and documents, which included 16 categories in the axial coding. Finally, the findings of selective coding included the four concepts of deterrents, facilitators, developers, and consequences. The analysis of the research findings showed that deterrents have a great impact on the employment development of graduate. So People's knowledge of their abilities and understanding of environmental changes and creating a systematic and organized approach to job creation as well as creating a suitable environment for the relationship between industry and academia by those in charge of employment has an important impact on the employment development of graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment of graduates
  • postgraduate studies
  • physical education and sports sciences
  • ecosystem approach