نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف کلی این تحقیق شناسایی فرصت‌های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حورة ورزش بوده است. این تحقیق یک مطالعة کیفیِ اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزش و آینده‌پژوهی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 12 نفر به عنوان نمونة آماری و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تحلیل تماتیک داده‌ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 76 کد، 12 تمِ فرعی و شش تمِ اصلی شد. یافته‌ها نشان داد که "آموزش الکترونیک"، "ورزش مجازی"، "فرهنگ جدید"، "مسئولیت اجتماعی"، "علم، فنّاوری و نوآوری"، و "کارآفرینی نوین" از جمله فرصت‌هایی می‌باشند که به واسطة پاندمی کوئید-19 در فراروی حوزة ورزش قرار گرفته‌اند. با توجه به یافته‌های تحقیق، علیرغم چالش‌هایی که شیوع کوئید-19 برای عرصه ورزش ایجاد کرده است، می‌توان از فرصت‌های موجود جهت تقویت و توسعة برخی از جنبه‌های ورزش بهره برد و از این طریق با بخشی از تهدیدات و چالش‌های حاصل از کرونا مقابله کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Opportunities Arising from the COVID-19 Pandemic in Sport context: A Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • Akbar jaberi 1
  • Farzaneh Mazloomi Soveini 2

1 Assistant professor in sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Shahid Bahonar University of Kerman

2 Ph.d candidate in Sport Management, University of Allame Tabatabaei

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the opportunities arising from the COVID-19 pandemic in sport context. This research has been a qualitative exploratory study that has been done using a thematic analysis method. The statistical population of the study included experts in the field of sports management and futurology, and according to the nature of the research, 12 experts were interviewed as a statistical sample through snowball sampling until reaching the theoretical saturation. The tool used in the research was a semi-structured interview. The thematic analysis of the data by Braun and Clarke’s (2006) method led to the extraction of 76 codes, 12 sub-themes and six main themes. The findings showed that "E-learning", "Virtual Sports", "New Culture", "Social Responsibility", "Science, Technology and Innovation", and "New Entrepreneurship" are among the explored opportunities that have been introduced to the sports field due to the COVID-19 pandemic. According to the research findings, despite the challenges posed by the prevalence of COVID-19 for the field of sports, it is possible to take advantage of the existing opportunities to strengthen and develop some aspects of sports, and thus cope with some of the threats and challenges posed by Corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic analysis
  • Coviid-19
  • Opportunities
  • Sports