نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد‌تئوری و تاکتیک تحلیل محتوای پنهان می‌باشد. تحقیق حاضر ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه تنیس روی میز ازجمله مربیان تیم‌های ملی تنیس روی میز ایران، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز، اعضاء هیئت‌علمی در حوزه مدیریت ورزشی بود که 16 نفر از آنان به‌عنوان نمونه تحقیق به شیوه غیر احتمالی ، هدفمند و گلوله برفی در نظر گرفته شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با این افراد حاصل گردید. 226 کد اولیه از مصاحبه‌های انجام‌شده در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران استخراج شد که فراوانی این کدها درمجموع برابر با 460 بود. 13 مقوله اصلی و 37 مقوله محوری در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران احصاء گردید. بالاترین ضریب اهمیت مربوط به عوامل مدیریتی و عامل تخصصی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 104 و 80 و پایین‌ترین ضریب اهمیت مربوط به مقوله‌ی دولت و حاکمیت، ماهیت رشته و عامل رسانه به ترتیب 7، 12 و 13 احصاء گردید. مدل تحقیق ازآن‌جهت حائز اهمیت است که اولاً بر اساس یک روش علمی منسجم و اصولی به‌دست‌آمده و ثانیاً، نقطه نظرات متخصصین امر توسعه ورزش و تنیس روی میز کشور را منعکس می‌نماید بنابراین می‌تواند در این راستا مثمر ثمر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the factors affecting the international development of table tennis in Iran (qualitative approach)

نویسندگان [English]

  • mehran ahadi 1
  • Mohammad Hami 2
  • vahid shojaee 2

1 PhD student of Islamic Azad University, Sari Branch

2 Department of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to identify the factors affecting the international development of table tennis in Iran. , this research is an interpretive research, a qualitative approach, a Grounded theory strategy, and a hidden content analysis tactic. The present study is of exploratory nature and is of applied research type. The statistical population of the table tennis experts, including the coaches of the Iranian national table tennis teams, senior managers in the Ministry of the table tennis federation, were members of the scientific board in the field of sports management, 16 of whom Unexpected, targeted, and snowballing were selected instead off were considered. Data were collected through in-depth interviews with these individuals. 226 Preliminary codes were extracted from the initial interviews regarding the factors influencing. The improvement of Iranian international table tennis, with the frequency of 460.13 main categories and 37 pivotal categories were considered regarding the factors affecting the international development of table tennis in Iran. The highest coefficient of belonged instead of related to managerial factors and specialized and technical factor were calculated with the coefficient of importance 104 and 80, respectively. Also, the lowest coefficient of importance was related to the category of government and governance, the nature of the field and the media factor were as 7, 12 and 13, respectively. The importance of the research model is in twofold. First, it is based on a coherent, systematic and scientific process. Second, it reflects the views of the country’s sports and table tennis experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Development
  • Table tennis
  • Educational Institutions
  • Government and Governance
  • Human Resources