نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل مرکز مطالعات ورزش و سلامت توسا

2 آموزگار تربیت بدنی،آموزش و پرورش بابل

3 دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار است. به همین منظور، ابیات و اشعار منتخب در 8 حوزه‌ی مفهوم‌شناسی ورزش از نگاه ملک الشعرای بهار، ضرورت و اهمیت ورزش از نگاه بهار، ورزش و کودکی، ورزش درگذارِ دیروز و امروز، ورزش و خِردگرایی، ورزش و معنویت، ورزش و مشاغل و ورزش و سلامت مورد بررسی قرار گرفت. منبع اصلی تحقیق، دیوان کامل اشعار ملک الشعرای بهار، بر اساس نسخه‌ی 1344 که توسط انتشارات نگاه در سال 1387 چاپ‌شده و سایر منابع مرتبط با موضوع است. این تحقیق، به‌روش توصیفی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای صورت‌گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار در جایگاه‌های مختلفی ازجمله مشق و تمرین، کار و حرفه، تلاش و کوشش، کسب‌کردن، ریاضت‌بردن و زراعت مورد استفاده قرار گرفته‌است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ورزش در نگاه ملک الشعرای بهار، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده که نه تنها مورد وثوق استاد بهار است، بلکه ایشان در نصایح خود انسان‌ها را بسیار به ورزش توصیه نموده‌است که می‌توان بسیاری از دیدگاه‌های وی را برای توسعه‌ی فرهنگ تربیت بدنی و ورزش کشور به‌کار بست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Place of sports in Malekosho-ara Bahar poems

نویسندگان [English]

  • Farshad. Rafiei 1
  • Mohammad Bagher Forghani Ozrodi 2
  • Somayeh Rahimi Aliabadi 3

چکیده [English]

The aim of this research is to study the place of sports in Malekosho-ara Bahar poems. Regarding this, selected verses and poems in 8 areas consisting of "sports conceptualism from Malekosho-ara Bahar's perspective, importance and urgency of sports from Bahar's perspective, sports and childhood, sports in transition of past to present, sports and rationalism, sports and spirituality, sports and occupations, and finally sports and healthiness" have been scrutinized. The main reference for this research is Malekoshor-ara Bahar's full poetical works, based on the 1344 version which was published by Negah Publication in the year 1387 and other references pertinent to subjects. This research has been conducted using a descriptive method based on library perusal. Research findings showed that sports has been employed in different places of Malekosho-ara Bahar poems such as: homework and assignment, job and career, effort and endeavor, gain, abstinence, and farming. These findings also reveal that sports has a very special place in Bahar's perspective that not only was of high interest for Professor Bahar but also was being used by him to give humans advices to play sports. One can employ many of his viewpoints to expand the physical education culture and sports in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • Malekoshoo-ara Bahar poems
  • place of sports in poem
  • Persian poems