نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه،شرکت‌های جدید، منبع اصلی ایجاد شغل، خلاقیت، فناوری و پیشرفت‌های همه‌جانبه هستند. از اینرو، این تحقیق با هدف بررسی مدل‌ها و یافته‌های موجود در حیطه‌ی ایجاد کسب ‌و‌ کارهای کوچک و متوسط و ارائه‌ی مدلی مفهومی برای کسب‌و‌کارهای ورزشی است. این تحقیق، با رویکرد کیفی و به روش اسنادی-تحلیل محتوی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت ‌یافته انجام شد. 18 نفر به ‌عنوان نمونه از بین محققان فعال در زمینه‌ی کارآفرینی و کسب ‌و ‌کارهای کوچک و متوسط (SMEs) به ‌روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ی نیمه‌ساختاریافته‌ای بود که به‌ روش مصاحبه به انجام رسید. بر اساس یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها و بررسی مدل‌ها و نظریه‌های موجود، سه دیدگاه در امر ایجاد SMEها مشخص شد. دیدگاه اول، بیانگر نقش عوامل فردی (کارآفرین) در ایجاد SMEاست. دیدگاه دوم، نقش عوامل محیطی را در ایجاد کسب‌ و‌ کار، مهم دانسته است. اما دیدگاه سوم، با عنوان نظریه‌ی تعاملی شکل گرفت. این نظریه، هر دو عامل فرد و محیط را در ایجاد کسب‌ و‌ کار مهم دانسته و آنها را با هم تلفیق کرده ‌است. همچنین بر اساس یافته‌ها و بر پایه‌ی دیدگاه اخیر، در تبیین مدل مفهومی این تحقیق، عامل مهمی که اکثر محققان نیز به آن اشاره داشتند، مشارکت داده ‌شد و به این طریق مدل مفهومی جامع‌تری و با حضور سه عامل اصلی فرد، محیط و تأمین سرمایه شکل گرفت. لازم به توضیح است که زیر بخش‌های هر کدام از این عوامل، نیز به ‌صورتی کامل­تر، ابعاد مدل را پوشش دادند. اعتقاد بر این است که این مدل، بتواند به گونه‌ای جامع‌تر عوامل مهم، در ایجاد کسب‌ و‌ کارهای کوچک و متوسط ورزشی را تبیین کند.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying a conceptual model for starting-up small and medium sized sport enterprises

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Azimzadeh 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Asad allah Kordnaeij 2
  • Hashem Kozechian 2

چکیده [English]

Nowadays, the new enterprises are recognized as the main source of job creation, innovation and development. Therefore, identifying the factors playing key roles in the start-up of small and medium sized enterprises (SMEs) is critical. The purpose of this study was to propose a conceptual model for sport SMEs start-up. The methodology was qualitative using Document Content Analysis and Semi-structured interview methods. From the participants of this study, 18 scholars involved in SMEs were selected through purposive sampling. After a careful investigation of business start-up models in the literature, three approaches were recognized including: individual, environmental, and integration approach. the integrated approach was proposed as a comprehensive model to supplement other approaches. In this approach, beside environmental and individual factors, researchers can add other vital factors to enrich their models. Then, a model was proposed in line with integration approach. Interviews were done with experts in order to localize the proposed model and identify their opinions about it. The model composed of three important factors: 1. Individual; 2. Environmental; and 3. Financial factors. It should be mentioned that these factors were constituted of sub dimensions. I t is believed that, this model can display the most critical factors influencing sport business start-up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Small and Medium-size Enterprise
  • Start-up
  • Sport
  • conceptual model