نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، طراحی و ساخت ابزار معتبر و پایا جهت سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه‌ی مورد مطالعه در مراحل مختلف انجام پژوهش به‌ترتیب 10،30 و 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به‌طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه انتخاب شدند. این پژوهش، یک مطالعه‌ی کاربردی است که به‌صورت پیمایشی انجام شد. در بخش طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور، اعتبار صوری، ظاهری، سازه و ملاکی (ملاک هم‌زمان)، پایایی درونی و ضریب ثبات ابزار طراحی‌شده مورد بررسی قرار گرفت.  به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها، از آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون­ همبستگی پیرسون برای تعیین ضریب ثبات و اعتبار ملاکی ابزار، آزمون آلفای کرونباخ، آزمون KMOو کرویت بارتلت برای بررسی کفایت نمونه، آزمون تحلیل عامل اکتشافی برای شناسایی عوامل بودند که با به‌کارگیری نرم­افزارهای SPSS و AMOS استفاده شدند. نتایج نشان داد که ضریب ثبات پرسش‌نامه‌ی مقدماتی 56/0 و تجانس درونی آن 84/0 است. نتایج آزمون تحلیل عامل اکتشافی 8 عامل را که مجموعاً 57 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران را تبیین می­کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم­ها، زمان­بندی و اطلاع­رسانی، پیروزی نیابتی (هویت تیمی)، تعامل و گریز و هیجان بودند. تجانس درونی پرسش‌نامه‌ی نهایی 89/0 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing, Validating and Reliabilization of an Instrument for assessing Factors Affecting Sport Spectators Involvement of Iran`s Football, Volleyball and Basketball Professional Leagues

نویسندگان [English]

  • Hossein Alimohammadi 1
  • Ferydon Tondnevis2 2
  • Seyed Farideh Hadavi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was design of reliable and valid questionnaire for assessing the factors affecting spectator sport of Iranians football, basketball and volleyball professional leagues. The statistical sample of this study was 10, 30 and 500 spectators from each league that randomly selected from attendant spectators in stadiums. Face, apparent, construct, and criterion (concurrent) validity, internal reliability and consistent coefficient of research questionnaire surveyed in designing instrument stage. For statistical analysis of data used descriptive and inferential statistics methods includes Pearson correlation coefficient for determining consistency coefficient and criterion validity of questionnaire, Cronbaches ` alpha, KMO and Bartlet, explorative factor analysis, by SPSS and Amos soft wares. Result showed consistency coefficient of pilot edition` s research questionnaire was .56 and its internal consistency was .84. Explorative factor analysis showed 8 factors that affecting on spectators attendance and these factors indicated .57% of variance. These factors were facility, information- attractiveness, performance- antiquity, timing- informing, interaction- escape and excitement. Internal consistency of final edition research questionnaire was .89.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Spectators
  • Attendance
  • Football
  • Basketball
  • Volleyball
  • Iran