نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی است و ابعادی از جمله روش‌های تحقیق، میزان هم­ پژوهی نویسندگان، استنادات، حوزه‌های مطالعاتی، جوامع مطالعاتی و ... را بررسی کرده است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، تمام مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی از زمستان 1380 تا بهار 1390 بود. با توجه به حجم کم جامعه، نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری در نظر گرفته شد (155N=). ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل چک لیست کدگذاری بود که روایی آن توسط شش نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصص در زمینۀ تحلیل محتوا سنجیده شد. با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بیشتر از 90 درصد به­دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات) استفاده شد. نتایج نشان می­دهد روش تحقیق پیمایشی (1/46 درصد) در مقایسه با سایر روش‌ها بیشتر استفاده شده است. 9/92 درصد از مقالات چند نویسنده (بیش از یک نویسنده) دارند که 1/38 درصد از آن‌ها با سه نویسنده ارائه شده‌اند. همچنین، 1/67 درصد از مقالات مدیریت ورزشی این نشریه توسط پژوهشگران دارای تحصیلات مدیریت ورزشی و بقیۀ آن‌ها توسط پژوهشگران سایر گرایش‌های تربیت بدنی و رشته‌های غیرتربیت بدنی نگاشته شده‌اند. همچنین، یافته‌ها نشان می­دهد بیشتر نویسندگان مقالات (46 درصد) درجۀ علمی استادیار دارند و 4/39 درصد مقالات مربوط به حوزۀ مطالعاتی رفتار سازمانی و روا­ن­شناسی مدیریت است. علاوه بر این، تعداد مقالاتی که روی جامعۀ آماری دانشجویان انجام شده‌اند، از مقالاتی که روی جوامع دیگر انجام شده­اند، بیشتر است و حوزۀ آموزشی که دو بخش آموزش و پرورش و  دانشگاه‌ها را در بر می‌گیرد، بیشترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده است. نتایج این تحلیل محتوا می‌تواند راهنمای مناسبی برای برنامه­ریزی در حوزۀ نشریات علمی تخصصی پژوهشکدۀ تربیت بدنی و سایر نهادهای علمی - پژوهشی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Sport Management Articles Published in Journal of Research on Sport Science

نویسندگان [English]

  • Bahman Asgari 1
  • Alireza Elahi 2
  • Hossein Pursoltani zarandi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was content analysis of sport management articles published in journal of research on sport sciences. Statistical population of present study was include of all articles published in JRSS in sport management field from winter 2002 until spring 2012. Regard to low volume of statistical population, the statistical sample considered equal to statistical society (N=n=155). Used instrument in this research was include of a checklist that their validity measured by 6 people sport management faculties and expert in field of content analysis. by scott test, agreement coefficient between coder measured uper ℅90. For data analysis used from descriptive and inferential statistical (scott test). Results showed Survey method (℅46.1) more used in comparison with another method. In this research, ℅92.9 articles done by multiple- author and ℅38.1 done by three - author. Also, ℅67.1 sport management articles wrote by sport management author and their remainder wrote by authors in another field. Also, The finding showed more present of authors (℅46) were assistant professor and ℅39/4 articles were in field of organizational behavior and management psychology. Moreover, articles done on  statistical population of college students were more than articles done on another statistical population and educational section that is include of training and education department and universities, has been more articles.  Result of this study can appropriate guideline being for planning in scientific- specialty journals of sport science research center and another scientific centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • sport management articles
  • scientific journal
  • sport science research center