نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تعیین ارتباط استفاده‌ی مربیان از پایگاه‌های قدرت با رضایت‌مندی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و جمعی بود. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌‌های وایتسید (2000) و چلادورای(1998) بود که توسط خبرگان، روایی آنها تایید و ضریب آلفای کرونباخ آنها 728/0=α و 772/0=αتعیین شد (p<0.05). جامعۀآماری تحقیق شامل ورزشکاران و مربیان رشته‌های انفرادی و جمعی فعال در استان آذربایجان‌غربی بود. نمونه‌ها شامل 1456 ورزشکار والیبال و هندبال، 1694 ورزشکار کشتی و تکواندو و 62 مربی بودند که با روش تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ ها از آزمون‌های­ کولموگرف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن، یومن‌ویتنی و z فیشر برای آزمون فرضیه‌ها و نیز تحلیل رگرسیون در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای پاداش و مرجعیت با رضایت‌مندی رابطه‌ی معنی‌داری داشتند (P<0.05). همچنین ضریب استاندارد رگرسیونی نشان داد که متغیر پاداش به‌لحاظ میزان رابطه با رضایت‌مندی در اولویت اول و مرجعیت و قانون در اولویت‌های بعدی قرار داشتند. در گروه ورزش‌های انفرادی، هیچ‌یک از متغیرهای پیش‌بین با متغیر ملاک رابطه‌ی معنی‌داری نداشتند (P>0.05). رابطه‌ی متغیر مرجعیت با رضایت‌مندی، قابل ملاحظه اما غیرمعنی‌دار بوده و اولویت اول رابطه با رضایت‌مندی را  داشت. در گروه ورزش‌های تیمی، تنها متغیر پاداش با رضایت‌مندی رابطه‌ی معنی‌داری نشان داد و اولویت اول رابطه با رضایت‌مندی را در این گروه داشت. از این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که قدرت تخصص مربیان در رأس سایر پایگاه‌های قدرت بوده و در رشته‌های جمعی پاداش و در رشته‌های انفرادی مرجعیت در اولویت است. همچنین در مدل رگرسیونی به‌دست آمده، پاداش و مرجعیت با رضایت‌مندی رابطه‌ی معناداری داشتند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of Sport Coaches Power Bases In individual and team Sports Athletes Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Zhaleh Memari 1
  • Abolfazl Farahani2 2
  • Iraj Sanaati 2

چکیده [English]

The purpose of this study was determined the relationship of coaches power bases to individual athletes and team satisfaction. The research tools and questionnaires were were Vaytsid(2000) and Chladvrai(1998) which their validity was confirmed by the experts and their reliability using Cronbach's alpha coefficient, respectively α=0/728 and α= 0/772 were found (p <0.05). Statistical Community, including athletes and coaches individual and team disciplines active in Azerbaijan province were. Samples included 1,456 athletes, volleyball and handball, wrestling and taekwondo athletes in 1694, and 62 were coached random method, were selected. For analysis of the data, we used Kolmogrof-Smirnof, Spearman, U Man Withny and Z Fisher tests (P<0/05). Results showed variable reward and authority had a significant relationship with satisfaction (P <0.05). Also standard regression coefficient showed the reward and authority variables had rate with the first priority, and the authority and law were the next priorities (P<0/05). In individual sports, none of the independent and dependent variables were significant relationship (P> 0.05).  It can be concluded that the relation of satisfaction with authority was noticeable but non- meaningful, also had the first priority. In team sports only reward variable showed a significant relationship with satisfaction variable, also satisfaction was the first priority in this group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Sport Coaches Power Bases