نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به ماهیت پژوهش، کلیۀ مدیران عامل و هیئت­ مدیرۀ باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال (90 نفر)، کارشناسان فوتبال (150 نفر) و برخی از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های کشور (120 نفر) که با موضوع پژوهش آشنایی کافی داشتند، جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل می­ دادند. با استناد به جدول حجم نمونۀ مورگان، در گروه مدیران باشگاهی (63 نفر)، اعضای هیئت علمی دانشگاه (60 نفر) و کارشناسان فوتبال (98 نفر)، به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری اولیه بر اساس مطالعۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش طراحی شد که پس از اظهار نظر 15 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان فوتبال، تعدیل شد. سپس، برای تعیین روایی سازه از روش آماری تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. مقدار معیار کایزر، مایر، الکین برای تعیین کفایت اندازۀ نمونه برابر 718/0 و سطح معنی­داری آزمون کرویت بارتلت برای بیان همبستگی بین متغیرها 001/0 بود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ آن در مطالعۀ راهنما 838/0 به­دست آمد. یافته‌ها نشان می­دهد هفت عامل مدیریت روابط عمومی، مکان، قیمت­ گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های فراسازمانی، محصول و مدیریت کیفیت و فرآیند به­عنوان موانع مهم جذب و توسعۀ هواداران قابل شناسایی­اند. این عوامل در مجموع 56/49 درصد واریانس موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران را تبیین می­کنند. بنا بر نتایج آزمون فریدمن، اولویت‌های موانع بر اساس میانگین رتبه به­ترتیب عبارت­اند از: محصول (16/4)، مکان (09/4)، قدرت‌های بازار (01/4)، قیمت­ گذاری (84/3)، روابط عمومی (72/3)، فرآیند (68/3) و کانال توزیع (26/3). توصیه می‌شود مدیران بازاریابی سطوح مختلف فوتبال ایران با در نظر گرفتن عوامل شناسایی­شده و اولویت­ بندی آن‌ها برنامه­ ریزی مؤثری برای جذب و توسعۀ هواداران صنعت فوتبال ایران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Factor Analysis of Marketing Barriers to Fans` Attraction and Development in Iranian Football Pro League`s Clubs

نویسندگان [English]

  • Vahid Saatchian
  • Alireza Elahi

چکیده [English]

The purpose of this study was the Factor Analysis of marketing barriers of attraction and development of fans in Iran`s football pro league clubs. The method that applied in this research was descriptive with survey approach. So, According to the nature of study, the population was total of executive managers of football clubs in Iran football pro league (90), the experts of football federation (150) and some professors of sport management in physical education university (120). According to Morgan sampling table, the sampling of this study were 63 of executive managers, the experts of football (98 people) and 60 sport management professors. Based on a review of the literature of other studies, questionnaire was developed with revise of 15 academic Professors and football expert for reliability confirmation. Also for determining the construct validity of Questionnaire, statistical method of “Exploratory factor analysis” was used in order to Measure the Adequacy of the Sampling, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) criterion was used. In order to determine the correlation between variables, the Bartlett's Test of Sphericity was used. KMO of this study was 0/718 on a 0.001 level of significance for Bartlett's Test. Also The reliability of it has been computed with Cronbachs Alpha coefficient method (0/83). After extraction of explanatory factors, seven factors (Public relation management, Place, pricing, distributed channel, ultra organization powers, Product and management of process and quality) with computing 49.56% variance became evident. According to mean rank of Friedman test, priorities of marketing barriers were Product (4.16), Place (4.09), Powers of market (4.01), Pricing (3.84), Public relation (3.72), Process (3.68) and Distributed channel (3.26). in addition according to result, itproposed that, sport marketing managers in different level of Iran football with attention to identifying factors and priorities of them, have effective planning in attraction and development of fans in Iran`s football industry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Marketing
  • Fans management
  • Football Pro League
  • Factor Analysis