نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آنالیز

2 دانشگاه گیلان

چکیده

در پژوهش های مدیریت، یک روند رو به رشد به سمت اندازه‌گیری ترکیبی وجود دارد که در آن شاخص های اندازه‌گیری به عنوان علت سازه ها در نظر گرفته می‌شود. اندازه‌گیری ترکیبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای اندازه‌گیری انعکاسی، که در آن سازه ها به عنوان علت شاخص های اندازه‌گیری در نظر گرفته می‌شود، باشد. استفاده نادرست از مدل های اندازه‌گیری ترکیبی و انعکاسی، روایی محتوای سازه را تضعیف می‌کند، روابط ساختاری بین سازه ها را مخدوش می‌کند و در نهایت سودمندی نظریه ها را برای حوزه عمل کاهش می‌دهد. بنابراین هدف از این تحقیق شامل: الف) بحث در مورد تمایز بین مدل های اندازه‌گیری ترکیبی و انعکاسی، ب) توسعه مجموعه ای از معیارهای مفهومی برای تعیین اینکه یک سازه باید به عنوان شاخص های ترکیبی یا انعکاسی مدل سازی شود، ج) توصیه هایی برای ساخت سازه های ترکیبی براساس ریه کورس و سازه های انعکاسی براساس پارادایم چرچیل، می‌باشد. این مقاله براساس ادبیات تحقیق چارچوبی را ارائه می‌دهد تا محققان مدل های اندازه‌گیری ترکیبی و انعکاسی را به درستی طراحی و آزمون نمایند، هرچند که برخی سازه ها ممکن است ذاتا ترکیبی یا انعکاسی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Theoretical and Experimental Considerations of Designing a Formative and Reflective Measurement Model

نویسندگان [English]

  • Ghasem Mehrabi 1
  • mehrali hematinejhad 2

1 AAAA

2 Guilan University

چکیده [English]

In management research, there is a growing trend towards Formative measurement which measurement indices are considered the cause of Construct. Formative measurement can be a good alternative to reflective measurement, where Construct are considered to be the cause of measurement indices. Incorrect use of Formative and reflective measurement models Weakening the content validity of the Construct, Weakening the structural relationships between Constructs, and Finally, reduces the usefulness of theories in field of practice. Therefore, the purpose of this study is to: A) discuss the distinction between Formative and reflective measurement models, B) developing a set of conceptual criteria to determine whether a structure should be modeled as a composite or reflective index, C) Recommendations for the construction of Formative Construct based on C-OAR-SE method and reflective Construct based on the Churchill paradigm. This paper, based on the research literature to provid a framework for researchers to design and test Formative and reflective measurement models correctly.However, some structures may be inherently Formative or reflective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural equation modeling
  • Formative measurement
  • reflective measurement
  • C-OAR-SE method
  • Churchill paradigm