نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی کشور ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته میباشد که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. جامعه اماری شامل نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه اجتماعی و ورزش و آشنا به موضوع تحقیق بودند بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان شرکت کنندگان در بخش کیفی تحقیق مشخص گردیدند. همچنین بر اساس انتخاب کل شمار، تمامی این افراد به عنوان نمونه تحقیق در بخش کمی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و پی‌ال‌اس نسخه 2 انجام گردید. در مرحله کیفی 42 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 7 شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخلاق توسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی دسته بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه ورزش حرفه‌ای بر شاخص سرمایه اجتماعی (857/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری)، رفاه اجتماعی (748/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) و سلامت اجتماعی (718/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) بیشتر از سایر شاخص های توسعه اجتماعی تاثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Professional Sport on Social Development Indicators in Iran

نویسندگان [English]

  • elaheh medadi nansa
  • Farzad GHAFOURI
  • javad shahlaee
  • Sara Keshkar

Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of investigating the role of professional sports development on the indicators of social development in Iran. The present study is one of the mixed researches which was done qualitatively and quantitatively. The statistical population included elites and experts in the social and sports fields and were familiar with the research topic. Based on the targeted sampling method, 13 people were identified as participants in the qualitative research section. Also, based on the selection of the total number, all of these individuals were examined as a research sample in the quantitative section. The data collection tools in the present study included an interview and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present research, coding was used in the qualitative part and structural equation method was used in a small part. All the process of data analysis of the present research was performed in the software of version 20 and version 2 of the software. In the qualitative stage, 42 characteristics were extracted through interviews, which were classified into 7 general indicators of social development, including justice, social capital, social vitality, social welfare, social development ethics, social security and social health. The research results showed that the development of professional sports on the social capital index (effect= 0.857, sig= 0.001), social welfare (effect= 0.748, sig= 0.001) and social health (effect= 0.718, sig= 0.001) is more effective than other indicators of social development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Sport
  • Social Development
  • Social Capital
  • Social Welfare