نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شد و داده‌‌‌‌ها از طریق مصاحبه‌‌‌‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌‌‌‌آوری شدند. جامعۀ آماری پژوهش، افراد متخصص و خبره در زمینۀ دیپلماسی عمومی و ورزش شامل اساتید مدیریت ورزشی (هشت نفر)، اساتید روابط بین‌‌‌‌الملل و علوم سیاسی (سه نفر)، مقامات عالی ورزش کشور (سه نفر) و ورزشکاران نخبه (سه نفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوۀ هدفمند بود. روش جمع‌آوری داده‌‌‌‌ها به‌صورت مطالعۀ پژوهش‌‌‌‌های پیشین و مصاحبۀ عمیق و باز بود. برای سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته‌های پژوهش به مشارکت‌‌‌‌کنندگان ارائه شد. آن‌‌‌‌ها متن نظریه را مطالعه کردند و نظرهای آن‌‌‌‌ها اعمال شد. روش استفاده‌شده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون‌‌‌‌‌موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون‌موضوعی برابر با 73/0 گزارش شد. براساس یافته‌های حاصل از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، مهم‌‌‌‌ترین عوامل علّی مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران شامل قدرت نرم، اطلاعات و ارتباطات، درک و بصیرت هستند. عوامل زمینه‌‌‌‌ای شامل بازیگردانی و یادگیری و عوامل مداخله‌‌‌‌گر مؤثر عوامل محیطی هستند. همچنین راهبردهای مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران عبارت‌اند از: توانمندسازی، شبکه‌‌‌‌های ارتباطی و پیشران‌‌‌‌های عمومی. همچنین پیامدهای نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران شامل کارکرد اقتصادی، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی و توسعۀ اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Sports Pattern in Explaining the Public Diplomacy of Iran

نویسندگان [English]

 • maryam hosseini 1
 • sedighe heydarinejhad 2
 • Seyedhossain Marashian 3
 • farshad roomi 4

1 Ph.D. Student of Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor of Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran az

3 Assistant Professor of Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iranaz

4 Assistant Professor of Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of the role of sports pattern in explaining the public diplomacy of Iran. The present study was conducted within the framework of a qualitative approach, and the required data were collected using semi-structured interviews. The statistical population of this study were all experts in social participation in sport, including sports management professors (8 students), professors of international relations and political science (3 students), senior sports officials (3 people), and elite athletes (3 people). The sample method was snowballs mode. The method of data collection was based on previous studies and in-depth interviews. To assess credibility, transfer, and verifiability, they provided the participants with the findings of the research, and they examined the text of the theory and their views. The method used for reliability was an intra-subject agreement method. The average agreement within the subject was 0.73. Causal factors influencing the role of exercise in explaining Iranian public diplomacy included soft power, information and communication, the understanding and insight. Contextual factors included cast and learning, and intervention factors were effective environmental factors. Also, strategies affecting the role of sport in explaining Iranian public diplomacy included: Empowerment, communication networks and public propulsion, and finally the implications of the role of sport in explaining public diplomacy in Iran. They included economic function, cultural function, political function, and social development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • International Relations
 • Public Diplomacy
 • Soft Power
 • Sports
 1. Alton, R., & Pliny, (2010). Culture of international relations (H. Posta, Trans). Tehran: Contemporary Culture Publications. (in Persian).
 2. Amirtash, A. M. (2005). Iran and the Asian games: The largest sports event in the Middle East. Sport in Society, 8(3), 449-467.
 3. Busolo, M. E. (2016). The role of sports diplomacy in african international relations: The case of Kenya (Doctoral dissertation). University of Nairobi, Nairobi,
 4. Castro, A. S. (2013). South Africa’s engagement in sports diplomacy: The successful hosting of the 2010 FIFA World Cup. The Hague Journal of Diplomacy, 8(3-4), 197-210.
 5. Donos, M. (2012). Communicating sport mega-events and the soft power dimensions of public diplomacy (Masters´s thesis). University of Ottawa, Ottawa, Canada.
 6. Feizabadi, M. S., Khabiri, M., & Hamidi, M. (2013). The relationship between the success of countries at the Guangzhou 2010 Summer Asian Games and demo-economic factors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 369-374.
 7. Govindan, K., Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2015). Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach. International Journal of Environmental Science and Technology, 12(1), 15-34.
 8. Grix, J., & Houlihan, B. (2014). Sports mega-events as part of a nation's soft power strategy: The cases of Germany (2006) and the UK (2012). The British Journal of Politics and International Relations, 16(4), 572-596.
 9. Gurgu, E., & Cociuban, A. D. (2016). The role of public diplomacy in international relations in full process of globalization. Annals of Spiru Haret University, Economic Series, 7(2), 125-143.
 10. Hosseini, S. M. H. (2013). Public diplomacy in foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Journal of Foreign Policy, 27(3), 679-700. (in Persian).
 11. Javadipour, M., & Rasekh, N. (2019). The role of sport and sport diplomacy development in advancing sociocultural policies and foreign relations of the Islamic Republic of Iran. Journal of Sport Management, 11(2), 219-234. (in Persian).
 12. Kobierecki, M. M. (2017). Sports diplomacy of Norway. International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal (IS), 20(1), 131-146.
 13. Levermore, R., & Beacom, A. (2012). Reassessing sport-for-development: Moving beyond ‘mapping the territory’. International Journal of Sport Policy and Politics, 4(1), 125-137.
 14. Murray, S., & Pigman, G. A. (2014). Mapping the relationship between international sport and diplomacy. Sport in Society, 17(9), 1098-1118.
 15. Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. New York, Sage Publications.
 16. Pigman, G. A. (2014). International sport and diplomacy's public dimension: Governments, sporting federations and the global audience. Diplomacy & Statecraft, 25(1), 94-114.
 17. Postlethwaite, V., & Grix, J. (2016). Beyond the acronyms: Sport diplomacy and the classification of the International Olympic Committee. Diplomacy & statecraft, 27(2), 295-313.
 18. Sabbaghian, A. (2016). Sport diplomacy. Journal of Culture-Communication Studies, 16(31), 132-151. (in Persian).
 19. Shariati Feizabadi, M. (2019). Comparative study of sport diplomacy in development of foreign relations of IR Iran and selected countries. Political Knowledge, 15(1), 125-148. (in Persian).
 20. Shariati, M., & Goudarzi, M. (2017). Structural equation modeling (SEM) of the components of sport diplomacy in the development of international relations of Islamic Republic of Iran. Journal of New Approaches in Sports Management, 5(16):189-104. (in Persian).
 21. Yousefi Ardebili, F. (2018). The role of sport diplomacy in foreign policy diplomacy. Ppaer presented at the 4th Iranian National Conference on Sport Science and Physical Education, Tehran. (in Persian).