نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 ریاست دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی انجام شده است و داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شدند. جامعه آماری افراد متخصص و خبره در زمینه دیپلماسی عمومی و ورزش شامل اساتید مدیریت ورزشی(هشت نفر)، اساتید روابط بین‌الملل و علوم سیاسی( سه نفر)، مقامات عالیه ورزش کشور(سه نفر) و ورزشکاران نخبه(سه نفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوه هدفمند بود. روش جمع آوری داده ها به صورت مطالعه پژوهش‌های پیشین و مصاحبه عمیق و باز بود. برای سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته‌های پژوهش به مشارکت‌کنندگان ارائه شدند؛ آن‌ها متن نظریه را مطالعه کردند و نقطه نظرهای آن‌ها اعمال شد. روش استفاده شده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون‌موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی برابر 73/0 گزارش شد. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته، مهم ترین عوامل علی موثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران شامل قدرت نرم، اطلاعات و ارتباطات، درک و بصیرت می‌باشد. عوامل زمینه ای شامل بازیگردانی و یادگیری، عوامل مداخله گر موثر عوامل محیطی هستند. همچنین راهبردهای موثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران عبارتند از: توانمند سازی، شبکه های ارتباطی و پیشران های عمومی، در نهایت پیامدهای نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران شامل کارکرد اقتصادی، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی، توسعه اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Sports Pattern in Explaining the Public Diplomacy of Iran

نویسندگان [English]

  • maryam hosseini 1
  • sedighe heydarinejhad 2
  • Seyedhossain Marashian 3
  • farshad roomi 4

1 Sport Management Dept. Faculty of Sport Sciences ,Chamran University of Ahwaz,Iran

2 ِDean of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Assistant Professor of Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz

4 Political Science Dept. Shahid Chamran University of Ahwaz,Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of Designing the pattern role of sport in explaining Iranian public diplomacy. The present study was conducted within the framework of a qualitative approach and the required data were collected using semi-structured interviews. The statistical population of this study were all experts in social participation in sport, including sports management professors (8 students), Professors of International Relations and Political Science (3 students), Senior sports officials (3 people), And elite athletes (3 people). The sample method was snowball mode. The method of data collection was based on previous studies and in-depth interviews. To assess credibility, transfer, and verifiability, they provided the participants with the findings of the research, and they examined the text of the theory and their views. The method used for reliability was an intra-subject agreement method. The average agreement within the subject was 0.73. Causal Factors Influenced the Role of Exercise in Explaining Iranian Public Diplomacy Including soft power, information and communication, the understanding and insight. Contextual factors include cast and learning, Intervention factors were effective environmental factors. Also strategies affecting the role of sport in explaining Iranian public diplomacy include: empowerment, communication networks and public propulsion, Finally the implications of the role of sport in explaining public diplomacy in Iran They included economic function, cultural function, political function, social development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Public Diplomacy
  • International Relations
  • Sports
  • Iran