نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال شاغل در تیم­های حاضر در لیگ­های مختلف والیبال ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه بازیکنان والیبال شاغل در تیم­های رده­های سنی ایران بود که طبق آمار فدراسیون والیبال تقریبا 1200 نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان با درنظر گرفتن 10 درصد ریزش، شامل 320 بازیکن والیبال از 26 تیم (13 تیم مردان و 13 تیم زنان) حاضر در لیگ برتر و دسته یک بود. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه اطلاعات فردی محقق­ساخته و پرسشنامه رفتار مربیگری (نسخه رفتارهای ترجیحی مربیگری) مارتین و بارنز (1999) بود. نتایج پژوهش نشان­داد اکثر ورزشکاران ترجیح می­دهند مربیانشان در زمان تمرین و مسابقه در قبال عملکردهای آنها رفتارهای مربیگری تشویقی، آموزشی و خودکنترلی از خود بروز­دهند و از رفتارهای تنبیهی و عدم تقویت خودداری نمایند. ضمنا بین اولویت­های رفتارهای مربیگری زنان و مردان در خرده­مقیاس­های تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه، حفظ کنترل و عدم تقویت تفاوت وجود داشت. زنان رفتارهای تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه و حفظ کنترلو مردان رفتارهای عدم تقویت و آموزش فنی تنبیهی را ترجیح می­دادند. به نظر می­رسد موفقیت در مربیگری سطوح حرفه­ای ورزش، با تطبیق الگوهای رفتاری مربیان، متناسب با انتظارات ورزشکاران و با تاکید بر رویکرد تقویتی و آموزشی، محقق می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preferences Coaching Behaviors Iranian Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • Abbas Nazarian Madavani 1
  • Maryam Mokhtari Dinani 2

چکیده [English]

The purpose of the present study was studying of preferences Coaching Behaviors Iranian Volleyball Players. Research method was descriptive-Correlation method. According to Iranian federation volleyball, statistical population was 1200 peoples of volleyball players of serious grads teams. 320 athletes (160 men and 160 women) from 26 team participated as statistical sample in this study according to Cerjesy and Morgan's table. Data collecting instrument was Coaching Behavior questionnaire built by Martin, S.B., & Barnes, K. (1999) and researcher-built demographic questionnaire.
The results indicated that players preferred to observed higher frequency of Reinforcement, Mistake–Contingent technical instruction, General technical instruction, keeping control, behaviors styles. On the other hand, they don’t like Punishment and Punitive technical instruction, ignoring mistakes, Non – Reinforcement behaviors style. The results show, also, Women players was deferent with men players in some of subscales coaching behaviors.  Women players preferred to observed higher frequency of Reinforcement, Mistake–Contingent technical instruction, keeping control, behaviors styles more than men players. On the other hand, the men players preferred to observed higher frequency of Non – Reinforcement behaviors and punitive technical instruction style. It seems that successful in professional sports levels will happen with adapting coach behaviors patterns with athlete's expectations and focus on Reinforcement and instruction approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching Behaviors
  • Volleyball
  • Primary League