نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای تحلیل نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین‌المللی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران حال حاضر و سابق کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و اساتید مدیریت ورزشی و جامعه اطلاعاتی بود. از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند نظری و تکنیک گلوله برفی برای انتخاب اعضای شرکت‌کننده در تحقیق استفاده شد (16 نفر). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی-سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل شش منظر اصلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله-گر، راهبردها و پیامدها بود. درنهایت پیوند بین این مقوله‌ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت. از این‌رو، با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که، دیپلماسی ورزشی در جهان امروز، از جمله ابزارهای مهمی است که دولت‌ها برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره‌برداری می‌کنند. در خصوص وضعیت دیپلماسی ورزشی کشور، اگرچه تا حدودی شاهد روند رو به رشدی هستیم ولی همچنان با فقدان فرایندی نظام‌مند و سازمان‌یافته مواجه هستیم. بنابراین، سازمان‌های متولی ورزش کشور نیازمند اتخاذ تدابیر لازم هستند تا از طریق توسعه دیپلماسی ورزشی، بهبود روابط صلح‌آمیز با کشورهای دیگر در سطح منطقه، قاره و جهان حاصل شده و این امر باعث ارتقا تعاملات بین‌المللی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Sports Diplomacy in Promoting International Interactions (grounded theory)

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh shima mousavi gargari 1
  • Noshin Benar 2
  • shahram shafiee 2

1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan

2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan

چکیده [English]

The aim of this study was to provide a framework for analyzing the role of sports diplomacy in promoting international interactions. Research methodology is qualitative with systematic analysis approach. The statistical population included current and former managers of the National Olympic Committee, Sport Federations, Youth and Sport Offices, Professors of Political Science and International Relations, Professors of Sport Management and the Information community. Purposive non-probability sampling and snowball technique were used to select the members of the study (n = 16). Research tools included systematic library study and the exploratory interview structure. The validity of tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable level (Content validity, Kappa coefficient). Open, axial, and selective coding methods were used to analyze the findings. Presented analytical framework included six main perspectives of causal conditions, axial phenomena, contextual conditions, interventionist conditions, strategies and outcomes. Finally, link between these categories was determined by paradigm model of research and final theory was formed. Therefore, according to the findings of study, it can be said that in today's world, sports diplomacy is one of the important tools that governments use to achieve their goals. Regarding the state of sports diplomacy in our country, although there is a growing trend, there is still the lack of a systematic process. Therefore, the governing bodies of sport in our country need to make a strategy to develop sports diplomacy and improve peaceful relations with other countries at the regional, continental and global level and which will promote international interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Diplomacy
  • Sport
  • Promotion
  • International Interactions