نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی در کارمندان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران است. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران (182N=) بود که با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان 105 نفر به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار استفاده­شده در این پژوهش دو پرسشنامۀ استاندارد یادگیری سازمانی نیف (2001) و توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) با مقیاس هفت ارزشی لیکرت (اصلاً موافق نیستم = 1 تا کاملاً موافقم = 7) بود. اعتبار پرسشنامه‌ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعۀ آزمایشی روی 40 نفر از کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران پایایی پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 87/0 به­دست آمد. به­منظور توصیف آماری داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم­افزار  SPSSو در سطح معنی­داری 05/0≥P استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد متغیر یادگیری سازمانی با متغیر توانمندسازی روان‌شناختی (407/0=r) و مؤلفه‌های احساس استقلال (477/0=r)، احساس مؤثر بودن (306/0=r) و احساس اعتماد (433/0=r) رابطۀ مثبت و معنی­داری در سطح معنی­داری 01/0P≤ دارد. همچنین، بین یادگیری سازمانی و مؤلفه‌های احساس شایستگی و احساس معنی­داری رابطۀ معنی­داری مشاهده نشد. پیشنهاد می‌شود سازمان‌های ورزشی از جمله ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها برای پرورش کارکنانی توانمند،خلاق، پویا و کارآمد به مسئلۀ یادگیری سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Organizational Learning whit Psychological Empowerment among Staff of Sport and Youth Head Office of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Bahman Asgari 1
  • Hossein Pursoltani 2
  • Keivan Moshiri 3

چکیده [English]

The purpose of this research was study relationship organizational learning whit psychological empowerment among staff of sport and youth head office of Tehran province. Statistical population of this research was all of the staff (N=182) that 105 staff selected as statistical sample with use from Morgan table. In this research used two standard questionnaires including neefe organizational learning questionnaire (2001) and Spritzer psychological empowerment questionnaire (1995) whit likert 7 value scale (complete disagree=1to complete agree=7). In several studies, validity of the questionnaires has been approved. In pilot study on 40 cases from staff of sport and youth head office of Tehran province, reliability of organizational learning and psychological empowerment questionnaires using Cronbach's alpha coefficient, was 0.91 and 0.87 respectively. In order to evaluate and compare the descriptive data used from descriptive statistics and for analysis of inferential data used from Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient and regression tests in software SPSS And significant level p≤0/05. Finding showed a positive and significantly relationship between organizational learning with psychological empowerment (r=0.407) and autonomy (r=0.477), impact (r=0.306) and confidence (r=0.433) subscales in significant level p≤0/01. also, there not positive and significantly between organizational learning whit subscales of competence and meaning. in the end, being offer that sport organizations include of sport and youth head office of Tehran province for training empower, innovator, dynamic and useful staff Regard to organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Learning
  • psychological empowerment
  • Staff
  • Job Performance