نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتة تحصیلی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی بود که همة دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتة تحصیلی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران جامعة آماری آن را تشکیل دادند. براساس جدول تعیین حجم نمونة آماری کرجسی و مورگان (1970)، بیشترین تعداد نمونه به میزان 384 نفر ملاک قرار گرفت و درنهایت 350 پرسش‌نامة غیرمخدوش به‌دست آمد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامة «امید به اشتغال» (قریشی‌راد، 2008) استفاده شد که پایایی آن توسط سازندة پرسش‌نامه 83/0 گزارش شد؛ با‌این‌حال، به‌منظور تأیید روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم‌افزار آماری لیزرل استفاده شد و برای بررسی وضعیت هریک از شاخص‌های اصلی سازه از آزمون تی تک‌گروهی با کمک نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس. بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که به‌طورکلی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتة تحصیلی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور در تمامی ابعاد موردبررسی به‌طور معناداری در وضعیت پایین‌تر از حد مطلوب قرار داشت. این در حالی است که امید ناچیز به یافتن شغل پس از اتمام دورة تحصیل می‌تواند به نارضایتی، احساس بیهودگی، پدیدة فرار مغزها و مهاجرت‌های درخور تأمل در جوانان تحصیلکردة دانشگاهی منجر شود؛ ازاین‌رو، تقویت شاخص امید به اشتغال یکی از مؤلفه‌هایی است که میتواند نقشی بسیار مؤثری در مهارت‌ها و دستیابی به نتایج مسیر شغلی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the Hope Status for Employment of Students and Graduates in Physical Education and Sport Sciences

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Hosein Razavi 1
 • Mohammad Reza Boroumand 2
 • Adeleh Azimi Delarestaghi 3

1 Professor of Sport Management, Mazandaran University

2 Assistant Professor of Sport Management, Shahid Beheshti University

3 Ph.D. of Sports Management, Shomal University

چکیده [English]

The purpose of this study was studying the hope status for employment of students and graduates in physical education and sport sciences. This research was applied in terms of applied and descriptive-survey method. The statistical population consisted of all students and graduates of physical education and sport sciences in Tehran's public universities. According to the Krejcie & Morgan (1970). The highest number of samples was 384 cases, and finally, 350 unconfirmed questionnaires were obtained. To collect the data, Querishi Rad'S hope for Employment Questionnaire (2008) was used. The reliability of the questionnaire was 0.83. However, in order to confirm the construct validity, a confirmatory factor analysis using the statistical software "Laserl" was used. Finally, to investigate the status of each of the components and main structural variables, a single group t test was used with the help of the statistical software "SPSS". The results of the research showed that in general, the status of job-hope for students and graduates of physical education and sport sciences in all aspects was significantly lower than the optimal level. Meanwhile, little hope of finding a post-graduate career can lead to dissatisfaction, feelings of frivolity, the phenomenon of brain drain and migratory emigration in educated young people in the university. Hence, strengthening job expectation index is one of the components that can play a very effective role in the skills and achieve the results of the career path.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hope for Employment
 • Students
 • Graduates
 • Physical Education and Sport Sciences
 1. Abdollahzadeh, Gh., Jazini, A., & Sharifzadeh, M. Sh. (2014). Influential factors related to practicality of entrepreneurial ideas Case: internships practitioners involved in rural education bases in Isfahan province. Journal of Space Economy & Rural Development. 3(9): 111-29. (Persian). 
 2. Ahmadi, S., Mokhtari, M., & Hossein Nezhad, GH. (2015). Evaluation of employment status of graduates of the humanities and its effective factors (Case study: Yasouj University). Journal of Iranian Higher Education Association. 7(4): 1-20. (Persian). 
 3. Ajami Ekrami, A., Rezaei, T., & Bayani, A.A. (2015). Relationship between hope to work and academic motivation with academic burnout. Journal of Knowledge and Health. 10(1): 44-50. (Persian). 
 4. Akbari, M., Naseri, S., & Al-Taha, S. H. (2014). Investigating the effect of course contents and self-management on the hope of employing business management students: The role of mediator of self-efficacy and self-determination. Journal of Research and Writing of Academic Books. 18(34): 67-95. (Persian). 
 5. Bigdeli, Z., Taherzadeh Mosaviyan, S. S., & Shahini, Sh. (2017). Job expectancy of LIS students after graduation. Journal of Social Development. 11(4): 155-82. (Persian). 
 6. Boroumand, M. R., Fazli Darzi, A., & Azimi Delarestaghi, A. (2013). Perspective of students and graduates of physical education and sport sciences toward the future career. Journal of Research in Academic Sport. 5: 31-48. (Persian). 
 7. Boroumand, M. R., Hemmati Nezhad, M. A., Ramezani Nezhad, R., Razavi, S. M. H., & Malek Akhlagh, E. (2011). The study of barriers to employment of graduates of physical education and sport sciences of Iran. Journal of Sport Management and Motor Behavior. 3(14): 51-72. (Persian). 
 8. Ebrahim Najaf Abadi, A. (2010). A survey on the future of hope for future employment among students and graduates in social work (Case study: Tehran university of social welfare & rehabilitation). Paper presented at the Applied Scientific Conference of Social Workers of Iran, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch. (Persian). 
 9. Ghoreyshi Rad, F.A. (2008). Assessing the level of hope for future employment of studentsHumanities. Journal of Isfahan University. 29(1): 47-66. (Persian).
 10. Hedayati, Z., Seifi, N., Hekmatfar, S., & Badakhsh, S. (2012). Attitudes of Shiraz dental students toward their discipline and future career. Journal of Medical Education. 12(3): 176-83. (Persian). 
 11. Hong, Ph. Y., Lewis, D., & Choi, S. (2014). Employment hope as an empowerment pathway to self-sufficiency among exoffenders. Journal of Offender Rehabilitation. 53(5): 317-33.
 12. Hong, Ph. Y., Polanin, J. R., & Pigott, T. D. (2012). Validation of the employment hope scale: Measuring psychological self-sufficiency among low-income jobseekers. Journal of SAGE. 22(3): 323-32.
 13. Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Journal of educational and psychological measurement. 30(1): 608-10.
 14. Masoudi, H., Mosavi, R., Zeynali, A., & Shamekh Niya, R. (2011). Assessing the degree of hope for future employment of agricultural science students. Paper presented at the National Conference on Agricultural and Natural Resources Graduates, Tarbiat Modares University, Tehran. (Persian). 
 15. Mehdi Nezhad Ghoshchi, R., Panah Ali, A., Abdoli Soltan Ahmadi, J., Mahmodi, H., & Asadpour, E. (2013). The effectiveness of job search skills training using job clown method on anxiety and student disillusionment among students at the faculty of humanities, islamic azad university, science and research branch of Tehran. Journal of Job and Organizational Consulting. 5(14): 148-62. (Persian). 
 16. Mohammadi, N., & Hazeri, A. M. (2015). Investigating social factors affecting women's sense of dignity in family relationships. Journal of Contemporary Sociological Research. 3(5): 51-70. (Persian). 
 17. Movahedi, R., Akbari, R., Yaghobi Farani, A., & Khodaverdiyan, M. R. (2010). Strategies for improving the employment status of agricultural graduates (Case study: Bu-Ali Sina University, Hamedan). Journal of Agricultural Extension Research and Education. 3(4): 85-98. (Persian). 
 18. Oliveira, R. D., Caregnato, R. C. A., & Camara, S. G. (2012). Burnout syndrome in senior undergraduate nursing. Journal of Acta paulista de enfermagem. 25(2): 54-60.
 19. Saeedi Rezvani, M., Hossein Zadeh, M., & Baghgoli, H. (2009). Job fellowship analysis of Ferdowsi university of Mashhad. Paper presented at the Engineering Education Conference in 1404, Academy of sciences, University of Tehran. (Persian). 
 20. Sare, L., Bales, S., & Neville, B. (2012). New academic librarians and their perceptions of the profession. Journal of Portal: Libraries and the Academy. 12(2): 179-203.
 21. Shafee Abadi, A. (2012). Career guidance and career choice theories. Tehran: Growth Publishing. (Persian). 
 22. Sheykholeslami, A., Karimianpoor, Gh., & Veysi, R. (2016). The prediction of academic burnout based on quality of college life and hope to employment in university students. Journal of Educational Psychology. 12(39): 25-43. (Persian).