نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و مـنزلت سازمانی در فدراسیونهای ورزشی انجام شد. همة کارکنان فدراسیون­های ورزشی منتخب جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده شد. انتخاب فدراسیون­ها براساس قدرت مدال‌آوری آن‌ها در بازی­های المپیک و آسیایی بودکه براساس جدول کرجسی و مورگان ۱۸۱ نفر به‌عنوان نمونه­ درنظر گرفته شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. برای گردآوری داده­ها از چهار پرسش‌نامه استفاده شد: پرسش‌نامة «بدبینی سازمانی» (دین و همکاران، 1998)، پرسش‌نامة «منزلت سازمانی» (میل و آشفورث، 1992)، پرسش‌نامة «رفتار سیاسی» (نقشبندی و میرانی، 2018) و پرسش‌نامة «امنیت شغلی» (نیسی و همکاران، 2000). روایی صوری و محتوایی ابزارهای پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر تأیید شد. همچنین، برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزارهای اس.پی.اس.اس. و اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم رفتارهای سیاسی بر منزلت سازمانی و امنیت شغلی بر منزلت و بدبینی سازمانی معنادار بود؛ درحالی‌که اثر رفتارهای سیاسی بر بدبینی سازمانی و اثر بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. همچنین، اثر غیرمستقیم رفتارهای سیاسی و امنیت شغلی از طریق بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. می­توان نتیجه گرفت که هرچه مدیران با کارکنان رفتاری واضح‌تر داشته باشند و رفتارهای سیاسی‌ خود را کم‌رنگ کنند، منزلت سازمانی فدراسیون­های ورزشی منتخب نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Effect Model for Occupational Safety and Political Behaviors on Organizational Pessimism and Prestige (Case Study of Sports Federations)

نویسندگان [English]

 • Shabnam Abedian Dehaghani 1
 • salahodin Naghshbandi 2
 • Ali Mohammad Safania 3

1 M.Sc. of Sports Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran

2 Assistance Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of occupational safety and political behaviors on organizational pessimism and Prestige in sports federations. The statistical population of the study was all staff of the selected federations. Sampling method was purposive sampling. The selection of federations was based on their medal potential in the Olympic and Asian Games, with 181 people selected as Morgan's table. It is worth noting that this research is descriptive and is a type of correlation study. Data were collected from four organizational pessimistic questionnaires (1998), Mill's and Asfour organization (1992), political behavior of Naghshbandi and Mirani (2018), Nissi et al (2000). The factual and content validity of the research tools was confirmed by a group of professors. Cronbach's alpha coefficient was also used for instrument reliability. SPSS and Smart-PLS software were used to analyze the data. The results showed that direct effect in the research model of the effect of political behaviors on organizational dignity, job security effect on organizational dignity and organizational pessimism was significant. However, the effect of political behaviors on organizational pessimism and the effect of organizational pessimism on organizational dignity is irrelevant, as well as the indirect effect of the research on the effect of political behaviors and job security through organizational pessimism on organizational dignity. It can be said that the managers will be more transparent with the staff and decrease their political behavior; as a result, the organizational prestige of the selected sports federations will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Security
 • Pessimism
 • Organizational Prestige
 • Political Behaviors
 • Sports Federations
 1. Acaray, A., & Akturan, A. (2015). The relationship between organizational citizenship behaviour and organizational silence. Social and Behavioral Sciences. 207: 472–82.
 2. Afshardoust, M., Shariatifeizabadi, M., Zakizadeh, B., & Abdolhoseyni, M. (2013). Relationship between organizational citizenship behaviour and organizational perceived politic among the sport organization experts of Tehran municipality. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 4(4): 870-3.
 3. Ariaei, A., & Beheshtifar, M. (2015). Political Behavior and the Consequences of Perceived Organizational Policies.Research Journal of Social Sciences. 8(7): 160-7.
 4. Atinc, G., Darrat, M., Fuller, B., & Parker, W. (2010). Perceptions of organizational politics: A meta-analysis of theoretical antecedents. Journal of Management. 4: 494-513.
 5. Azizinejad, B., Abbaszade, M. M., & Hassani, M. (2011). Organizational political tactics in universities. Canadian Center of Science and Education. 1(2): 65-72.
 6. Barton, L. C., & Ambrosini, V. (2013). The moderating effect of organizational change cynicism on middle manager strategy commitment. The International Journal of Human Resource Management. 24(4): 721-46.
 7. Bellini, D., Ramaci, T., & Bonaiuto, M. (2015). The restorative effect of the environment on organizational cynicism and work engagement. Journal of Human Resource and Sustainability Studies. 3(03): 111-24.
 8. Brooky, Sh., Ghasemzadeh, A., & Yarmohammadzadeh, P. (2016). The interaction of perceived organizational politics and psychological capital in the prediction of professional ethics. Journal of Ethics in Science and Technology. 11(3): 36-51. (Persian).
 9. Cheney, G. (1983). On the various and changing meanings of organizational membership: A field study of organizational identification. Communication Monographs. 50: 342-62.
 10. Chiaburu, D., Peng, A., Banks, C., & Lomeli, L. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior. 83(2): 181-97.
 11. Cınar, O., Karcıoglu, F., & Aslan, İ. (2014). The relationships among organizational cynicism, job insecurity and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey. Procardia-Social and Behavioral Sciences. 150: 429-37.
 12. Cole, M. S., Bruch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior. 27(4): 463-84.
 13. Davoudi, R. (2017). The relationship between the quality of professional life and the organizational identity of the faculty members of Azad Islamic University of Zanjan. Management of the Organizational Culture. 5(2): 371-53. (Persian).
 14. Dean, J. W., Brandes, P., & Darwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review. 23(2): 341-52.
 15. Dutton, J. E., & Dukerich, M. (1991). Keeping an eye on the mirror: The role of image and identity in organizational adaptation. Academy of Management Journal. 34: 517-54.
 16. Dutton, J. E., & Dukerich, J. M., & Harquail, V. (1994). Organizational image and member identification. Administrative Science Quarterly. 39(2): 236-9.
 17. Fani, A., Shikhnejad, F., Danaeifard, H., & Hassanzadeh, A. (2014). Explaining the role of mediator of organizational policy perception between employee's political behavior and individual, occupational and organizational factors. Management of Organizational Culture. 12(1): 21-39. (Persian).
 18. Hassanpour, A., Nouri, R., & Kiyaei, M. (2008). Organizational nonsense, its causes and consequences. Management Culture. 7(19): 119-42. (Persian).
 19. Herrbach, O., & Mignonac, K. (2004). How organizational image affect employee attitudes. Human Resource Management Journal.14(4):76-88.
 20. Jahanbin, M. (2017). Design and explain the factors that influence organizational pessimism and its implications (Unpublished doctoral dissertation). University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Persian).
 21. James, M., Ferris, R., Hochwarter, W. Herrington, C., & Perrewe, P. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organizations: An examination of the potential positive and negative effects on school systems. Available at: http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A181909 (Accessed: 18 June 2018).
 22. Mael, F. and Ashforth, B.E. (1992). Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior. 13(2): 103-23.
 23. Mousavi, S., Ghiasi, M., & Khodayari, M. (2017). Investigate the influence and role of the employer brand in creating a sense of corporate prestige. Paper presented at the First Conference on Accounting, Management and the Economy with the Approach of the National Economic Dynamics, Malayer. (Persian).
 24. Mirani, K., Naghshbandi, S. S., & Hoseinnezhad, A. (2018). Identify and prioritize the selection criteria heads of Sports Federations Iran Model. Sport Management Studies. 10‌(48): 15-31. (Persian).
 25. Naghshbandi, S. S., & Mirani, K. (2019). Validation of Political Organizational Behavior Perception Questionnaire. Sport Management Studies. 11 (53): 139-56. (Persian). DOI: 10.22089/smrj.2018.4215.1813.
 26. Ozler, D., Atalay, C., & Sahin, M. (2010). Does cynicism in organizations get unsafe? Journal of Organization and Management Sciences. 2(2): 118-32.
 27. Pratt, M. G. (1998). To be or not to be: Central questions in organizational identification. Lodon: Sage Publications, Inc.
 28. Rahmanseresht, H., & Fayyazi, M. (2007). Relationship between perception of power and organizational policy with employee engagement and performance. Journal of Social Sciences, Social Sciences Research. 8(5): 73-96. (Persian).
 29. Sadeghinasab, E., Naghshbandi, S. S., & Rezaei, M. (2018). The effect of strategic thinking dimensions on organizational prestige through the mediating role of organizational political behavior in the Ministry of Sport & Youth: Presentation of a model (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran. (Persian).
 30. Safapur, G., & Khorki, T. (2014). Conception of the relationship between pessimism and organizational citizenship behavior. Paper presented at the 2nd International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Qom. (Persian).
 31. Saghaian, R. (2011), The relationship between job security and organizational justice with the job performance of employees of the National Iranian Drilling Company in Ahvaz, M.Sc. Thesis. Islamic Azad University, Marvdasht Branch.
 32. Salimi Zavieh. Gh. (2017). Study the relationship between brand identity and prestige factors, trust, resemblance, brand differentiation with the structural model approach (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (Persian).
 33. Senobar, N., & Rahimi, S. (2015). The relationship between the spirituality of the work environment, customer satisfaction and the moderating role of organizational citizen behavior. Strategy. 5(26):179-207. (Persian).
 34. Smidts, A., Pruyn, A. T., & Vanriel, B. (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of Management Journal. 44(5): 1051-62.
 35. Sowmya, R., & Panchanatham, N. (2008). Organizational politics-behavioural intention of bank employees. The Journal of Commerce. 3(1): 2220-43.
 36. Suri, A., Yousefi, B., & Shabanimoghadam, K. (2014). Relationship between empowerment and job security among employees of the sports and youth departments of Kermanshah and Ilam provinces. Human Resources Management in Sport. 5(1): 1-9. (Persian).
 37. Tekin, C., & Beduk, A. (2015). A study on measuring public and private hospital employees’ organizational commitment and organizational cynicism levels: The case of Konya. International Journal of Research in Business Studies and Management. 2(2): 1-15.
 38. Tyler, T. R., & Degoey, P. (1995). Collective restraint in social dilemmas: procedural justice and social identification effects on support for authorities. Journal of Personality and Social Psychology. 69(3): 463-82.
 39. Ullah, S., Jafari, A., & Bindost, M. (2011). A synthesis of literature on organizational politics. Far East Journal of Psychology and Business. 3(3): 36-49.
 40. Zibenberg, A. (2017). Perceptions of organizational politics: A cross-cultural perspective. Global Business Review, Available at: http://www.transparency.org/whatwedo/publication (Accessed: 22 March 2018).