نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه، انتخاب مربیان و ورزشکاران برای تیم‌های ملی بسیار مهم است؛ به‌گونه‌ای‌که موفقیت تیم­های ملی به عملکرد این افراد وابسته است؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تدوین شاخص­های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه‌برداری و درجة اهمیت هرکدام از این شاخص‌ها انجام شد. جامعة آماری پژوهش افراد آگاه به رشتة وزنه‌برداری(مانند مربیان و ورزشکاران وزنه‌برداری، مدیران و مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری، داوران وزنه‌برداری و اصحاب رسانه) بودند. نمونة آماری در دو بخش بود: در بخش تدوین شاخص‌ها، برای رسیدن به اشباع نظری با 20 نفر از افراد آگاه مصاحبه شد و شاخص‌ها تدوین شد؛ در بخش تعیین درجة اهمیت شاخص‌ها نیز شاخص‌های تدوین‌شده به‌صورت پرسش‌نامه به 70 نفر از افراد آگاه به وزنه‌برداری داده شد تا درجة اهمیت این شاخص‌ها مشخص شود. ابزار کار نیز در دو بخش بود: الف- مصاحبه با افراد از طریق تکنیک 360 درجه و مطالعة کتابخانه­ای برای تدوین شاخص‌ها که مصاحبه به‌صورت نیمه‌ساختارمند انجام شد؛ ب- در بخش پیمایشی نیز شاخص‌های تدوین‌شده به‌صورت پرسش‌نامه به افراد داده شد.برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها و اولویت­بندی گویه­های شناسایی‌شده از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌های انتخاب مربیان به ‌‌ترتیب اهمیت، ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مدیریتی، ویژگی‌های فنی و تاکتیکی، ویژگی‌های اجتماعی، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های ارتباطی و انگیزشی بودند. در بخش ورزشکاران نیز ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های فنی و تاکتیکی، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های مدیریتی، ویژگی‌های ارتباطی و انگیزشی و ویژگی‌های اجتماعی، به‌ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ درنتیجه، به فدراسیون وزنه­برداری پیشنهاد می­شود در انتخاب مربیان و ورزشکاران به این شاخص‌ها توجه ویژه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Develop of Indicators for the Selection of Coaches and Athletes of the Weightlifting Team with a 360 Degree Approach

نویسندگان [English]

 • Hamid Roodbari 1
 • Najaf Aghaei 2

1 Ph.D. Student of Sport Management, Kharazmi University

2 Associate Professor of Sport Management, Kharazmi University

چکیده [English]

Today, it's important to select coaches and athletes for national teams so that the success of the national teams depends on the performance of these people. As a result, this study aimed to develop indicators for the selection of coaches and athletes of the national team of weightlifting and the degree of importance of each of these indicators. The statistical population of the study was knowledgeable individuals in the field of weightlifting and the statistical sample was divided into two sections, which were compiled in the section for the development of indicators for reaching theoretical saturation with 20 knowledgeable interviewers and indicators. In the section on determining the importance of indicators, the indexes were compiled by a questionnaire to 70 people who were informed about weightlifting to determine the importance of these indicators. The tool was also divided into two sections: (a) Interviews with individuals through the 360 degree technique and a library study for compiling indicators that was semi-structured. B) In the survey section, the indexes were compiled by questionnaires. The TOPSIS method was used to analyze the data and prioritize the identified items. The results of the research show that the indicators of the selection of educators in order of importance were individual characteristics, management characteristics, technical and tactical characteristics, social characteristics, personality traits and communication and motivational characteristics. In the athletes' section, individual characteristics, technical and tactical characteristics, personality traits, managerial characteristics, communication and motivational characteristics, and social characteristics were most important, respectively. As a result, the Weightlifting Federation is recommended to focus on the selection of coaches and athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 360 Degree Technique
 • Performance Evaluation
 • Weightlifting
 • Selection Index
 1. Adnan, A., Abdullah, M. R., Juahir, H., Maliki, A. B. H. M., Musa, R. M., Mat-Rasid, S. M., & Kosni, N. A. (2017). The identification of essential normative performances indicators for adolescent: An implication for talent identification programme. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 9(2S), 583-601.
 2. Chawla, D., & Sharma, H. (2017). Relationship between leadership styles and stress indicators of sports leaders. International Journal of Engineering Development and Research. 5(3), 214-36
 3. Chou, T. S. (2011). Discussion of badminton player selection. Pingtung University Sports Journal. 14(1), 436-46.
 4. Couch, S. (2000). Coach selection. 2000. Available at: http://www.ccl.org.programs (Accessed 18 June 2019).
 5. Cushion, C., Ford, P. R., & Williams, A. M. (2012). Coach behaviour and practice structures in youth soccer. Journal of Sports Sciences. 30(15), 1631–41.
 6. Dabaghian, A. (1996). Sports Management, Tehran, ministry of education, 1996, 18-22. )Persian(.
 7. Ebrahimzade, M. (2008) Designing and compiling indices for choosing coaches of national Chess teams (Unpublished master's thesis). University of Tehran, Tehran, Iran.) Persian (.
 8. Gammelsæter, H. (2013). Leader succession and effectiveness in team sport. Sport, Business and Management: An International Journal. 3(4), 285–96.
 9. Hardy, E. (1990). Successful coaching. Journal of Applied Sport Psychology. 2(5), 46-53
 10. Huang, H. C. (2013). Weight analysis of criterion and sub-criterion for supplier selection. Journal of Next Generation Information Technology. 4(5), 55-62.
 11. Javaherzadeh, N., Mehrabi, J., & Bazvand, F. (2011) Comparison of performance evaluation results by traditional method and 360 degree feedback and its relationship with employees' satisfaction in Lorestan University of Medical Sciences. 3(6), 57- 67. (Persian).
 12. Kaprinis, S., Kipreos, G., Vrondou, O., & Kakkos, V. (2013). Employee performance appraisal in health clubs and sport organizations: A review. American Journal of Sports Science. 1(4), 44-57.
 13. Kohandel, M., Amirtash, A., & Mozafari, A. (2002). Determining and prioritizing the criteria for selecting national team coaches in several group exercises. Quarterly Olympics. 10(1&2), 17-28. )Persian(.
 14. Lotfi, M., & Nasabi, NS. (2015). Evaluation of the effect of feedback on 360 degree performance evaluation results of managers of Shiraz University of Medical Sciences in 2012 and 2014. Development and Development Management Quarterly. (21), 35-42. (Persian).
 15. Mallett, C. (2006). Beyond Winning and Losing: Guidelines for Evaluating High Performance Coaches. The Sport Psychologist. 2006, 20, 213-21
 16. Martenes, R. (2004). Successful coaching (3th Ed). Human Kinetics. 320-35.
 17. Matzo GM. The professional preparation of coaches for Olympic sports [Internet]. 2004. Available from: www.athletic insight.com/Vol9Iss4/ Four Year Prep.htm
 18. Monazami, A. H., Soukhte Zari, S., Hadadi, F., Rostami Nejad, M., Goudarzi, M. & Ashrafi, A. (2013). The codification of criteria for selecting national Volleyball coaches. Applied Research of Sport Management and Biology Journal. 2(6), 109-18. (Persian (.
 19. Myers, N., Feltz, D., & Chase, M. (2011). Proposed modifications to the conceptual model of coaching efficacy and additional validity evidence for the coaching efficacy scale II-high school teams. Research Quarterly for Exercise and Sport. 82(1), 79-88.
 20. Namazizade, M. (1997). Analysis of a normal model in a sports coaching method. Tehran: Publishing Negah-e Danesh (Persian (.
 21. Rangraz, S.S. Deshpande, Hossein Soltani (2016). Developing criteria for selecting freestyle wrestling coaches at international levels. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2(6), 47–52.
 22. Saadat, H. (1999). Human resource management. Tehran: SAMT Publication. )Persian(.
 23. Safiee, M., Ghodarze, M., Hamide, M., & Yadolae, J. (2007). Designing and compiling indices for choosing coaches of national chess teams designing and explaining the pattern of the selection of coaches from national teams of swimming, shirjeh and waterpolo (Unpublished thesis dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran. )Persian(.
 24. Seyed Javadian, R. (2002). Fundamentals and applications of human resources management and staff affairs. Tehran: Publishing Negah-e Danesh. (Persian(.
 25. South Delta Minor Hockey Rep Coach Selection Criteria [Internet]. (2008). Available From: http://www. South delta hockey.com/ uploads/ Coach Selection Criteria.pdf.
 26. Taekwondo Federation of Australia. (2005). Available at: http://www.taekwondoaustralia.org (Accessed 12 August 2018).
 27. United States National Association of Physical Education and Sport Sciences (2009) Available from: www.usacurl.org/ para8805.pdf.
 28. Zartostian, S. (2007). The Relationship between transformational leadership styles and practicing coaches with competitive motivation of Iranian basketball league players (Unpublished doctoral dissertation). Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran. (Persian (.