نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

تجربه نشان داده است که رشد کارآفرینی نیازمند وجود بستر مناسب کارآفرینی است؛ براین‌اساس، اصطلاح اکوسیستم کارآفرینی به‌عنوان نسل سوم ادبیات کارآفرینی گسترش یافته است. صنعت ورزش کشور در ارزیابی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در جایگاه مناسبی قرار دارد؛ بنابراین، هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی کشور است. در این مطالعه، با روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) ازنوع اکتشافی و اجرای مصاحبة عمیق با 31 نفر خبره و نخبة مدیریت ورزشی و فعال کارآفرین حوزة ورزش و با نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند داده‌های موردنیاز مرحلة کیفی جمع‌آوری شدند. سپس، با کمک تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری باز و محوری ابعاد موردمطالعه پردازش شدند. با انجام‌دادن این مرحله، شش بعد اصلی درقالب الگوی مفهومی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران با 24 بعد فرعی شناسایی شدند. در مرحلة کمّی پژوهش، با هدف ارزیابی و تأیید ابعاد شناسایی‌شده میزان اهمیت و سهم هریک از ابعاد در فرایند اکوسیستم کارآفرینی ورزشی، بررسی شد. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که همة ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران موردتأیید هستند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی ، ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی را می‌توان به‌ترتیب در شش بعد اصلی سیاستی، حمایتی، بازار محلی و جهانی، فرهنگی، سرمایة مالی و سرمایة انسانی اولویت‌بندی کرد. براساس نتایج به‌دست‌آمده توصیه می‌شود، نقشة راهی برای توسعة ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی کشور تدوین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of the Dimensions of the Sports Entrepreneurial Ecosystem in Iran

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Negahdari 1
 • Kourosh Ghahraman Tabrizi 2
 • Ismaeil Sharifian 2
 • Hassan Biabani 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Kerman Branch, Islamic Azad Universit, Kerman, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Assistance Professor of Management, University of Hormozgan, BandarAbbas, Iran

چکیده [English]

Experience has shown that entrepreneurship requires an appropriate groundThe term “entrepreneurial ecosystem” has spread as the third generation of entrepreneurial literature.Since, the Iranian sports industry is of a good position in terms of job creation potential and is an example of complex entrepreneurial ecosystem, thus the main objective of the present study was identifying and ranking the dimensions of the Iran's sports entrepreneurial ecosystem.the research methodology was a combination of applied development, namely descriptive-survey was interconnected (qualitative-quantitative) in terms of data type. In the first step, a multi-aspect approach was used, including literature review, evaluation of the best associated methods, studying the successful patterns of entrepreneurial ecosystems in different fields and the current state of the country's sports industry, and a deep interview with 31 sports experts and elite sports managers as well as active entrepreneurs in the field of sports. Then, using the Exploratory Factor Analysis (EFA) method, these factors were reduced to 24 factors with a significant effectiveness coefficient, and were classified into 6 main dimensions. Finally, the study results revealed that, using the AHP method, the dimensions of the sports entrepreneurial ecosystem could be ranked in six main dimensions of political, supportive, local and global markets, cultural, financial capital, and human capital Iran’s sports industry is a complex and dynamic ecosystem. Therefore, it is suggested to develop the road map of the sports entrepreneurship along with strategies and plans compatible with the sports entrepreneurship in the country’s sports perspective document.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial Ecosystem
 • Sports Entrepreneurship
 • Exploratory Factor Analysis
 • Analytical Hierarchy Process (AHP)
 • Delphi Technique
 1. Ashori, T., Dosti Pasha, M., Razavi, S. M., & Hoseini, A. H. (2018). Content analysis of the sports entrepreneurial researches in Iran. Applied Research of Sport Management, 6(3), 76-86.
 2. Ashouri, T., & Boroumand, M. R. (2014). The relationship betwen knowledge management and the process of entrepreneurship in sport organizations. Annals of Applied Sport Science, 2(3), 41-56.
 3. Audretsch, D., Colin, M., & O’Connor, A. (2018). The dynamics of entrepreneurial ecosystems. Journal Entrepreneurship & Regional Development, 13(3), 471-4.
 4. Bigagha M., Shirvani, A., & Khazaee, M. (2009). Designing an ecosystem model for promoting entrepreneurship in Iranian cinema cultural management. Journal Of Cultural Management, 9(29), 107-22. (Persian).
 5. Borissenko, J., & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: Towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6), 887-903.
 6. Broumand, M., Ramazaninejad, R., Hematinejad, M., Malekakhlagh, I., & Razavi S. M. H. (2010). The study of barriers to employment of graduates of physical education and sport sciences in Iran. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 14(7), 51-72. (Persian).
 7. Carvalho, L. C. (2018). Entrepreneurial ecosystems: Lisbon as a smart start-up city. In e-planning and collaboration: Concepts, methodologies, tools and applications. IGI Global, 6(2), 1120-38.
 8. Cavallo, A., Ghezzi, A., & Balocco, R. (2018). Entrepreneurial ecosystem research: Present debates and future directions. International Entrepreneurship and Management Journal, 5(3), 1-31.
 9. Davari, A., Valiberi, L., & Baqarzad, V. (2016). Entrepreneurship ecosystem of Iran based on Isenber model Journal of Entrepreneurship Development , 10(35), 101-20. (Persian(.
 10. Entezari, Y. (2015). Building knowledge-based entrepreneurship ecosystems: Case of Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195(1), 1206-15.
 11. Entrepreneurship and Employment Development Dept, Entrepreneurship Development Office. (2016). Monitoring and improving Iran's entrepreneurship system. Tehran: Ministry of Labor and Social Welfare.
 12. Fornell, C., & Larker, D. (1981). Structural equation modeling and regression: guidelines for research practice. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 13. Foroughi Pur, H. (2005). Fields of entrepreneurship in sport from the perspective of physical education specialists of the country. (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Science and Research Unvesity, Tehran. (Persian).
 14. Ghambarali, R., Agahi, H., Alibaygi, A. H., & Zarafshani, K. (2015). Entrepreneurship ecosystem strategy: A new paradigm for entrepreneurship development. 1(3), 1-20. (Persian).
 15. Ghambarali, R., Alibaygi, A., Rasekhi, B., Pezeshki, V., Ghasemi, S., & Akbari, Z. (2015). Challenges of Sustainable Rural Development From Perspective Of Villagers. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3, 32-7. (Persian).
 16. Holienka, M. (2015). Entrepreneurial environment in Slovakia: Multi-perspective comparison with innovation-driven economies. Procedia Economics and Finance, 34(2), 437-44.
 17. Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
 18. Isenberg, D., & Onyemah, V. (2016). Fostering scaleup ecosystems for regional economic growth (Innovations case narrative: Manizales-mas and scale up Milwaukee). Innovations: Technology, Governance, Globalization, 11(1-2), 60-79.
 19. Kaiser, M. O. (1974). Kaiser-Meyer-Olkin measure for identity correlation matrix. Journal of the Royal Statistical Society, 52, 296-8.
 20. Khodadad Kashi, F., & Karimnia, E. (2016). The effect of economic and social factors on the success of sport in the Olympic Games (2012-1996), Journal of Economic Modeling Research. 7(25), 43-67.
 21. Leitão, J., & Leitão, J. (2017). The innovative and entrepreneurial nature of sport: A critical assessment. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(6), 1071-4.
 22. Ministry of Labor, Welfare and Social Affairs. (2017). Study of the labor Market Situation in Iran. Available at: https://www.mcls.gov.ir (Accessed 20 April 2019). (Persian).
 23. Ministry of Sports and Youth. (2017). Sixth program of economic, social and cultural development in the field of sport. Available at: http://www.msy.gov.ir (Accessed 20 April 2019). (Persian.(
 24. Mondalizadeh, Z. (2018). Entrepreneurship challenges in sport colleges. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, 6(2), 12-28.
 25. Nambisan, S., & Baron, R. (2013). Entrepreneurship in innovation ecosystems: Entrepreneurs’ self regulatory processes and their implications for new venture success. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(5), 1071-97.
 26. Pazhheshjahromi, A. (2013). Entrepreneurship ecosystem university-based entrepreneurial ecosystem. Science and Technology Policy Letters, 5(12), 75-82. (Persian).
 27. Potts, J., & Thomas, S. (2018). Toward a new (evolutionary) economics of sports. Sport, Business and Management: An International Journal, 8(1), 82-96.
 28. Qudsipour, Q. H. (2005). The analytical hierarchy process (AHP) (5th ed.). Tehran: Amirkabir University of Technology Press, Tehran. (Persian).
 29. Rakham, E., Taei, H., & Riahi, P. (2015). Economic growth from the channel of entrepreneurship ecosystem. Faculty of Economic Sciences, Allameh Tabatabaee University, Tehran. (Persian).
 30. Ratten, V. (2016). Sport, innvation and public policy. Sport Entrepreneurship and Innovation, 179, 110-8.
 31. Ratten, V. (2017). Entrepreneurial sport policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 5(10), 1-8.
 32. Ratten, V. (2018 a). The future for sport entrepreneurship. Sport Entrepreneurship, 12(5), 139-49.
 33. Ratten, V. (2018 b). The sport industry and entrepreneurship. Sport Entrepreneurship, 10(1), 19-33.
 34. Ratten, V., & Ferreira, J. (2016). Sport entrepreneurship and the emergence of opportunities. Sport Entrepreneurship and Innovation, Routledge, 21-32.
 35. Ratten, V., & Ferreira, J. (2017). Entrepreneurship, innovation and sport policy: Implications for future research. Journal International Journal of Sport Policy and Politics, Journal International Journal of Sport Policy and Politics,9(4), 575-7.
 36. Roundy, P. T., & Roundy, P. T (2017 a). Social entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems: Complementary or disjoint phenomena? International Journal of Social Economics, 44(9), 1252-67.
 37. Roundy, P. T., & Roundy, P. T. (2017 b). Small town entrepreneurial ecosystems: Implications for developed and emerging economies. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 9(3), 238-62.
 38. Roundy, P. T., Brockman, B. K., & Bradshaw, M. (2017). The resilience of entrepreneurial ecosystems. Journal of Buiness Venturing Insights, 8(1), 99-104.
 39. Shaghaghi, A., & Shafiei, M. (2003). Strategies to increase the effective and competitive participation of small and medium industries in economics and industry Islamic Republic of Iran (1st ed.). Tehran: Rasa Cultural Institute. (Persian).
 40. Sharifian, I. (2010). Designing a process pattern for entrepreneurship motivation for physical education students. (Doctoral dissertation). Tarbiat Modarres University, Tehran. (Persian).
 41. Sorama, K., & Joensuu-Salo, S. (2016). A case study of entrepreneurial ecosystem related to growth firms. Paper presented at the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Jyväskylä university, Finland.
 42. Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic eritique. European Planning Studies, 23(9), 1759-69.
 43. Stam, E., Audretsch, D. B., & O’Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. Small Business Economics, 5(3), 1-10.
 44. Tobias, S., & Carlson, J. E. (1969). Brief report: Bartlett's test of sphericity and chance findings in factor analysis. Multivariate Behavioral Research, 4(3), 375-7.
 45. Valdez, J. (1988). The entrepreneurial ecosystem: toward a theory of new business formation. Proceedings of the Small Business Institute Director's Association, Jude, University of Texas, San Antonio. Retrieved from: http://sbida. org/Resources/Documents/Proceedings/1988% 20Proceedings. pdf# page, 102.
 46. Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions. Educational and Psychological measurement, 34(1), 25-33.
 47. Zali, M. R., Hossienfar, H., & Reza Gholizade, E. (2014). Impact of entrepreneurship on economic growth in Asian countries: Evidence from GEM, base data. Journal of Applied Sciences Research, 9(13), 6335-42.