نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور بندرعباس

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف تحقیق حاضر،مهمترین جاذبه های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری بود . که به روش توصیفی و به شیوه میدانی انجام شده است.
جامعه آماری تحقیق 167 می باشد. ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته بود که بخش اول آن با چهار پرسش در مورد ویژگیهای فردی و بخش دوم اطلاعات مربوط به جاذبه های طبیعی ورزشی را در هفت خرده مقیاس می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر ارزیابی و با پایایی ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (a=0/93) مورد تائید قرار گرفت .
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار آماری spss ورژن16 بهره گرفته شد .
یافته های پژوهش نشان داد که : « جاذبه های مربوط به آب گرم و طبیعت درمانی » با بار عاملی 84/ ، « جاذبه های مربو به تپه نوردی و طبیعت گردی » با بار عاملی 76/0 ، « جاذبه های مربوط ورزش های ساحلی ، آبی و تابستانی » با بار عاملی 73/0 ، « جاذبه های مربوط به کوهنوردی و غار نوردی » با بار عاملی 71/0 ، از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان برخور دارند. داده های این پژوهش نشان داد که استان هرمزگان یکی از مکان‌ها‌ی توانمند است که دارای جاذبه‌های طبیعی ورزشی فراوان می باشد و می تواند گردشگران زیادی را جذب کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Natural Sport Attraction on Developing Sport Tourism InHormozgan province

نویسنده [English]

  • leila ghorbani 1

چکیده [English]

Abstract.Method of this research is descriptive which was done in field study.Data were collected from three groups(n=167).
1. Tourism experts of cultural inheritance and tourism organization (n=19)
2. Experts of active travel agencies in the field of tourism (n=60) .
3. Sport experts of eight sport boards ( mountaineering .boating, swimming horse riding , cycling ,hunting , track and field , general sports (n=88).And we use stratified sampling to choose the experts.Instrument for gathering data was a self made questionnaire, first section including 4 items about individual characteristics and second section including 25 items that was about natural sport attractions on developing sport tourism in Hormozgan province and questionnaire that validity by experts are reliability (chronbach Alpha=0.93) were approved.The data were analyzed by factor analysis and using the SPSS software version 16.The results showed that"attractions related to water treat ment (load=0.84) "attractions related to hinking and ecotourism(load=0.76 ).
Attractions related to shore ,water and summer sports (load=0.73) attractions related to mountaineering ( load=0.71) and attractions related to natural tourism(load=0.70) are the greatest importance in sport tourism development in Hormozgan province.
From the viewpoint of exprets. Findings this research showed that , those attractions which have more various activities , are of the great importance in developing of sport tourism in the province.And this study show that local sport like camel riding are,special and local abilities of this province.
Key Words, Tourism, Sport Tourism, Natural Sport Attraction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sport tourism
  • Natural Sport Attraction