نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایه‌ی اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران عالی، میانی و پایه، کارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود )850= N) که 265 نفر به طور تصادفی طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه‌ها‌ی خودکارآمدی شرر و سرمایه‌ی اجتماعی پاتنام استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آن‌ها در یک مطالعه‌ی مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 8/0 و 73/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه‌ای، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در بین منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان خودکارآمدی شغلی در حد نامطلوب و سرمایه اجتماعی در حد مطلوب قرار دارد. همچنین بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه‌ی اجتماعی ارتباط مستقیم معنا‌داری وجود دارد. مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار است. در ارتباط بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه‌ی اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ایران بعد شناختی با بار عاملی 80/0 ، بعد ساختاری با بار عاملی 74/0 و بعد ارتباطی با بار عاملی 71/0 بیشترین تاثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Relationship Model of Career Self-efficacy and Social Capital at the ministry of youth and sports of Iran

نویسنده [English]

  • Loghman Keshavarz 1

چکیده [English]

The purpose of this research was to design relationship model of career self-efficacy and social capital at the ministry of youth and sports of Iran. Statistical population of this study included 850 employees that working at the all levels (the managerial and operational levels) ministry of youth and sports in Iran. On the basis of Morgan table, 265 persons were cluster-randomly selected of research samples. To achieve the research goals, Scherer public self-efficacy and Putnam social capital were used. Validity of two questionnaires was confirmed by 15 experts and their reliability were studied in a preliminary study with 30 subjects and calculated as 0.8, and 0.73 respectively. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov- Smirnov, Single sample T-student test, and path analysis were used and for determination of the causal relationship between variables the method of structural equations model by application of Amos. Graphics V.18 software and SPSS.V.16 were used. Research findings showed that career self-efficacy is not desirable, and social capital is desirable at the ministry of youth and sports of Iran. There is a significant relationship between career self- efficacy with social capital. Their relationship model has desirable goodness. Also at their relationship model the cognitive factors with coefficient of 0.8, the structural factors with coefficient of 0.74, and the communicational factors with coefficient of 0.71, have the most roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career self-efficacy
  • Social Capital
  • The Ministry of Youth and Sports