نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه خوارزمی

4 هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش‌های میدانی است که از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه در حوزه برند و ورزش بسکتبال می باشد که بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند تا حد رسیدن به اشباع نظری، تعداد 19 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل، مصاحبه های کیفی بود. به منظور گردآوری و تحلیل داده های تحقیق حاضر، از روش گراندد تئوری استفاده گردید. در فرایند کدگذاری باز مصاحبه‌های انجام گرفته در مجموع تعداد 247 نشان شناسایی گردید که در اولین مرحله کدگذاری با توجه به نزدیکی موضوعی و مفهومی در 27 طبقه به دسته بندی شدند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که علل اهمیت برندسازی در لیگ برتر بسکتبال ایران 7 عامل بود که شامل لیگ بسکتبال ایران، فلسفه و ماهیت ورزش بسکتبال، ماهیت ورزش، نیروهای خارجی، مشتریان برند، ارتباطات و بازاریابی می‌باشد. این عوامل در سه بخش عوامل داخلی، عوامل خارجی و عوامل واسطه تعریف شدند. در نهایت، در پایان تحقیق، مدل نهایی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Branding Model of Iran Basketball Premier League

نویسندگان [English]

  • zohre rezaei 1
  • Seyed Nasrollah Sajjadi 2
  • Ali Reza Elahi 3
  • mehdy rasooli 4

1 Sport Sciences Research of Institute

2 Professor of Sport Managment, University of Tehran

3 Associated Professor at Kharazmi University

4 ssrc

چکیده [English]

The purpose of present research was to design a branding model for Iran basketball premier league. The research is practical in terms of purpose and is a field method in term of collection. The population consisted of experts in brand and basketball as well.
Based on snowball sampling method and goal-oriented sampling to achieve theoretical saturation, 19 individuals were remained as the samples of the study. The data-gathering tool in the present study included qualitative interviews and grounded theory was used to analyze data. In the open source coding process, 247 badges were identified that were categorized in the first coding stage in terms of thematic and conceptual closeness in 27 classes.
Also, the results of the research showed that the there are seven factors for importance of branding in Iran basketball premier league including the basketball league of Iran, the philosophy and nature of basketball, the nature of sport, foreign forces, brand customers, communication and marketing. These factors were defined in three sections: internal factors, external factors and intermediary factors. Eventually, the final model for branding of Iran basketball premier league was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Basketball Premier League
  • Model
  • Grounded Theory