نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار تربیت بدنی (رفتار حرکتی)، دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی وضعیت باشگاه‌های بازی کودکان کشورهای منتخب (انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند) و ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود باشگاه‌های ایران انجام شد. این باشگاه‌ها مکانی برای رشد همه‌جانبه کودکان‌اند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری باشگاه‌های کودک کشورهایی بودند که کودک در اولویت جامعه آن‌ها قرار دارد. انتخاب نمونه‌ها به‌صورت دردسترس و با رعایت این نکته که امکان دستیابی به اسناد و مدارک معتبر وجود داشت، انجام ‌شد. این پژوهش به مقایسه بین باشگاه‌های بازی در ایران و کشورهای، انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند پرداخت. داده‌های مورد نیاز با استفاده از کتب دانشگاهی، مجله‌های علمی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از مدل جرج زد اف بردی، در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه تطبیقی انجام شد. نتایج نشان داد که در چهار محور فضاهای بازی، میزان فعالیت بدنی، نقش مربیان و معلمان و والدین، هرکدام به‌ترتیب با هشت، سه، چهار و سه شاخص در کشورهای مطالعه‌شده به‌طور هدفمند دنبال می‌شود و ابعاد مختلف رشد کودک را در نظر می‌گیرند، ولی در ایران سلیقه‌ای و برمبنای تجارب شخصی به محورهای محدودی توجه می‌شود. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند در تدوین برنامه‌ای جامع و انجام‌دادن اقدام‌های نوآورانه یک باشگاه کودک برمبنای محورهای معرفی‌شده و با درنظرگرفتن لایه‌های فرهنگی هر شهر و منطقه، تأثیر مثبت و چشمگیری داشته باشد و در رشد فعالیت بدنی و استعدادهای ورزشی کودکان ایرانی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Children's Play Clubs in Iran and Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Golshirazi 1
 • Marjan Saffari 2
 • Mehdi Namazizadeh 3
 • Mohammad Ali Nadi 4

1 Ph.D. Student in Sports Management, Department of Physical Education, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor in Sports Management, Department of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran ran

3 Professor in Physical Education (Motor Behavior), Department of Movement Behavior, Tehran University, Tehran, Iran

4 Associate Professor in Educational Management, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of present study was to investigate and compare the status of children’s play clubs in selected countries such as England, Australia, Canada, Netherlands, New Zealand and Iran based on a comparative research and offer practical implications to improve Iranian child clubs as an optimal place for children to develop in all human dimensions. The subject of this study included children’s clubs in countries which the children were considered as a priority. The sample was selected based on convenient method considering those which had valid and accessible documents. The required data was collected from valid sources, scientific journals and databases. The George Z. F. Bereday model was used in four stages of description, interpretation, juxtaposition and comparison. The findings of the study showed 8, 3, 4, 3 indices, respectively, for playing areas, the amount of physical activity, instructors and teachers’ role and parents. Considering the different dimensions of children’s development and comparing these results with Iranian clubs, we found limited pivots on personal and subjective basic of the teachers. The results of the present study can have salient positive impacts on developing a comprehensive program and carrying out innovative measures in children’s play clubs according to previously mentioned pivots considering cultural layers of every city and region which can be effective in physical development and talent selections of Iranian counterparts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative Study
 • Children’s Play Clubs
 • Instructors
 • Parents
 • Physical Activity
 • Talent Selection
 1. 1.      Adams, A., Donnelly, C., Johnson, K., Payne, B., Slagle, A., & Stewart, S. (2016). The importance of outdoor play and its impact on brain development in children. Available at: https://education.umkc.edu/download/ (Accessed 2 September 2018).2.      Alborzi, M., & Khoshbakht, F. (2009). The role of children's sports in preschool centers. Paper presented at the Congress of Sport Effect on Children Health, Mashhad. (in Persian).3.      Amiri, R., & Hasanzadeh, M. (2009). The role of parents in children's sports. Paper presented at the Congress of Sport Effect on Children Health, Mashhad. (in Persian).4.      Bashrin, S. D. (2015). Piaget's pre-operational stage in children: A comparative study. (Unpublished master’s thesis). BRAC University, Dhaka, Bangladesh.

  1. Children's Plays and Sports Committee. (2018). Board plays and children's sports childhood. http://www.hamegani.ir/fields/1245.html. Available at: (Accessed 2 September 2018).
  2. Eurocamp. (2018). Camping holiday with kids & kids club eurocamp. Available at: https://www.eurocamp.co.uk/about-us/our-kids-clubs/ (Accessed 1 September 2018).

  7.      The Gold Standard in Exercise Sience and Personal Training. (2011). Canadian physical activity guidelines. Available at: https://csep.ca/guideline (Accessed 2 September 2018).8.      Click, M., Karkos, K. A., & Robertson, C. (2013). Administration of programs for young children. (M. Karimzadeh, S., Rahpeima, S., Motamedi, F., Tahmasebi, S., Valijani, A., translators). Tehran: Danjeh. (in Persian).

  1. (2018). Courses expat kids club. Available at: https://www.expatkidsclub.com/connecting-the-pieces/ (Accessed 2 September 2018).
  2. (2018). Crossfit specialty course: Kids training guid. Available at: https://www.crossfit.com/kids pdf / (Accessed 1 September 2018).
  3. (2018). Activities for kids, toddlers, preschoolers & mums in sydny. Available at: https://www.ellaslist.com.au/ (Accessed 2 September 2018).
  4. National Health Service. (2011). Factsheet on physical activity guidelines for children and young people. Available at: https://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Documents/ (Accessed 2 September 2018).
  5. (2018). NZ playcentre federation. Available at: https://www.playcentre.org.nz/Category?/ (Accessed 2 September 2018).

  14.   Garriguet, D., Colley, R. & Bushnik, T. (2017). Parent-child association in physical activity and sedentary behavior. Journal of Statistics Canada Catalogue, 28(6), 3-11.15.   Hadavi, S. F. (2014). Adaptive study of major management of volunteers in Iran and selected countries. Sport management Studies, 21, 15-36.16.   Hashemi, H. (2009). Sports suitable for children. Paper presented at the Sport Effect on Children Health Congress, Mashhad. (in Persian).17.   Hayden, M. (2011). Transnational spaces of education: the growth of the international school sector. Globalisation, Societies and Education, 2(9), 211-224.18.   Hedayat, Z., Talai. M., Ahmadiyan. M., & Rezayatmand, M. (2009). Increasing physical activity in children and the role of parents. Paper presented at the Sport effect on children health Congress, Mashhad. (in Persian).19.   Hoseinzadeh, K., Niknami. Sh. A., & Heidarniya. A. (2015). Investigating physical activity of children with self report and comparing it with parent report tool. Journal of Health and Hyginie, 6(3), 304-312. (in Persian).20.   Icoachkids. (2017). Innovative education & training for a specialist children & youth coaching workforce. Available at: https://www.icoachkids.eu/ (Accessed 2 September 2018).

  1. Karkhaneh, V., & Ahmadi, H. (2015). General indicators of child friendly city. Paper presented at the National Conference on Civil Engineering and Architecture with Focus on Sustainable Development.
  2. Kay, T. (2000). Sporting excellence: A family Affair? Journal of European Physical Education Review, 6(2), 169-151.
  3. Kids Club& (2018). Available at: https://coodak.ir (Accessed 2 September 2018).
  4. Larabercial, S. (2011). Coaching children and young people in the UK. Available at: http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/3100/Kronos_X_1_3.pdf (Accessed 1 September 2018).
  5. (2018). Available at: https://www.lesmills.co.nz/clubs/aucklandcity/kids-club/ (Accessed 2 September 2018).
  6. LittleAcron. (2018). preschool & kids club. Available at: https://www.littleacornspreschoolandkidsclub.co.uk/kids-club/ (Accessed 1 September 2018).
  7. Malone, K., Dimoulias, K., Truong, S., & Ward, K. (2014). Researching childrens designs for a child friendly play space at RouseHill Town Center, Center for educational research, university of Western Sydny. Available at: https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:34882/datastream (Accessed 2 September 2018).

  28.   McCormilla, L. (2012). Create the perfect play space learning environments for young Children. Available at: http://www.pscalliance.org.au/ (Accessed 1 September 2018).

  1. Mitchell, L. (2003). Children, Staff, and parents: Building respectful relationships in Australian and New Zeland early childhood education contexts. Available at: http://www.nzcer.org/nz/pdfs/13299.pdf (Accessed 1 September 2018).

  30.   Momenizadeh, A., & Vafai, H. (2009). The role of exercise in the health of children. Paper presented at the Sport Effect on children Health Congress, Mashhad.                    (in Persian).31.   Nadi, M. A., & Kaveh, A. (2007). Adaptive education principles and theories. Esfahan: Moheban Publications. (in Persian).

  1. Sport New Zealand. (2012). New Zealand community sport coaching plan 2012–2020. Available at:https://www.sportbop.co.nz/downloads/1348695440_Community_Sport_Coaching_ (Accessed 1 September 2018).
  2. Today’s Parent. (2018). Nine best play cafes in Canada-todays parent. Available at: https://todaysparent.com/kids/best-play-cafes-in-canada/ (Accessed 2 September 2018).
  3. (2017). Physical activity guidelines – Gezondheidsraad. Available at: https://www.gezondheidsraad.physical-activity-guidelines (Accessed 2 September 2018).
  4. Active Healthy Kids. (2016). Physical literacy: Do our kids have all the tools? Available at: https://www.activehealthykidsaustralia.com.au (Accessed 2 September 2018)

  36.   Rafie, A. R., & Farzad Behtash, M. R. (2013). Study of the suitability of urban spaces for children. Center for Study and Planning of Tehran City. Available at: http://region10.tehran.ir/Portals6.pdf (Accessed 1 September 2018). (in Persian).37.   Rezapour Nasrabad, R. (2017). Criteria of validity and reliability in qualitative research. Journal of qualitative research in health sciences, 6(4), 493-499.                      (in Persian).38.   Shafai, M., & Madani. R. (2010). Principles of designing children's educational spaces based on the creativity model. Technology and Education, 3(4), 215-222.        (in Persian).

  1. (2018). Sportaus – AIS. Available at: https://www.ausport.gov.au/participating/coaches/tools/coaching_children/Children (Accessed 2 September 2018).

  40.   Taheri, M., Arab Ameri, A., & Khanipoor, H. (2012). Clever child playing and sports. Tehran: Bamdad Ketab. (in Persian).

  1. Official guide for visiting the Netherlands. (2018). The best things to do with kids in Holland. Available at: https://www.holland.com/ global/tourism/discover-holland/kids-attractions.htm (Accessed 2 September 2018).

  42.   The ministry of Health, Welfare and Sport, Youth Policy Department. (2000). Early childhood education and care policy in the Netherlands. Available at: http://www.oecd.org/education/school/2476092.pdf (Accessed 1 September 2018).

  1. Quan-Mcgimpsey, S. H., Kucznski, L., & Brophy, K. (2011). Early education teachers for manage closeness in child care: The personal domain. Journal of Early Childhood Research, 9(3), 232-246.
  2. Ministry of Health. (2017). Update physical activity guidelines for 5–17-year-olds. Available at: https://www.health.govt.nz/ items/updated-physical-activity-guidelines (Accessed 2 September 2018).
  3. Wojniak, J. (2018). Bereday and his comparative method in educational research. SHS web of conferences,
  4. Erpa 48, 01050. Available at: https://www.shs-conferences.org (Accessed 2 September).
  5. (2018). Wordpress themes & website templates from themeforest. Available at: https://themeforest.net/ (Accessed 2 September 2018).
  6. Zandi, B., & Farahani, A. (2009). A comparative study of the status of physical education in Iran with countries in the United States and Canada. Journal of Movement Science and Sport, 12, 97-109.