نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی درکارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود.  براساس جدول مورگان 140 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990) و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1982) استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. مدل ارائه شده براساس معادلات ساختاری دراین تحقیق نشان داد که تعهد سازمانی وعدالت سازمانی 81/0درصد تغییرات دلبستگی شغلی را تبیین می­کردو تعهد سازمانی ضریب اثر بیشتری بر دلبستگی شغلی نسبت به عدالت سازمانی داشت(05/0P<) .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The presentation of a Model for the Relationship between Organizational Justice, Organizational Commitment and Job Involvement in the employees the Ministry of Sport and Youth

نویسندگان [English]

  • Fariborz zarifi 1
  • Bahram yoosefy 2
  • Saeed Sadeghi borougerdi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model for Relationship organizational justice and organizational commitment on job involvementinthe Ministry of Sport and Youth. According to the Morgan’s sample size table, 140 persons were selected randomly. Demographic information questionnaire, Organizational justice questionnaire Niehoff & Moorman (1993), organizational commitment questionnaire Allen & Meyer (1990), and and job involvement questionnaire Kanungo (1982) were used to collective data. Pearson correlation coefficient showed that there was a positive and significant relationship between organizational justice, organizational commitment and job involvement. The result of structural equations model (SEM) showed that organizational justice and organizational commitment determine 0.81 variance of job involvement, and the organizational commitment has more effect than organizational justice on job involvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • organizational commitment
  • job involvement
  • Ministry of Sport and Youth