نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شمال

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بهره­گیری اعضای هیأت علمی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به عوامل دموگرافی بود. نمونه آماری 83 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدریس می­باشند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تأیید و میزان روایی سازه پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی پیرسون(738/0r=) گزارش شده است. میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمده است. نتایج نشان داد بین سابقه کار(0.59, P<0.05-r=)، رتبه علمی(,P<0.050.395-r=) و کارکردهای پژوهشی (05/0,p< 279/0r=) اعضای هیأت علمی با بهره­گیری از فناوری اطلاعات ارتباط معنا­داری وجود دارد. نتایج نشان می­دهد بین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات درفعالیت­های آموزشی و پژوهشی در گرایش­های متفاوت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تفاوت معنا­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination Use Ratio Physical Education and Sport Science Faculty Member of Information Technology in Education and Research Process with Regard Demography Factors

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Naghavi 1
  • Habib Honari 2
  • GholamAli Karegar

چکیده [English]

The gold of study is investigating use rate faculty member of information technology in education and research process physical education field with regard demography factors. Statistical sample constituted from 83 members of scientific board in faculties of physical education and sport sciences who are teaching in complementary levels of education. Research’s tool was a questionnaire made by researcher. Reliability amount of the questionnaire was confirmed by specialists in information and communication technology, members of scientific boards and Construct validity of the Pearson correlation coefficient (r= 0/738) reported amount of validity of the questionnaire was calculated 0.88 based on α Cranach's. The results showed that there are correlation between information technology ratio use faculty member with record of service (r= - 0/59, p<0/01), science grad (r= -0/395, p<0/05) and research act (r= 0/279, p<0/05). The result show that the use of information technology research and training activities in the different trends in physical education and sport science disciplines there are significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Education
  • research
  • information echnology
  • Faculty member
  • Demography