نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 استاد مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام‌‌ این پژوهش، طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران بود. روش‌شناسی پژوهش ازنوع کیفی و نظریه‌سازی داده‌بنیاد بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه و بررسی ادبیات پژوهش بود. روش نمونه‌گیری ازنوع روش نمونه‌گیری نظری بود و بعد از بررسی بیش از 300 متن مقاله، کتاب، خبرگزاری، وب‌سایت، روزنامه و مجله و اجرای 16 مصاحبه با متخصصان مدیریت بازاریابی ورزشی و مسئولان ارشد ورزش کشور، اشباع نظری حاصل شد. روش تحلیل داده‌ها پرسش و مقایسة مستمر درحین مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. در انتها، بعد از انجام مراحل مخلتف پژوهش، یک مدل دوبخشی از صنعت ورزش ایران طراحی شد که در این مدل، خلق فعالیت‌های ورزشی به‌عنوان مقولة محوری و بخش اصلی و هشت مقولة اصلی دیگر نیز به‌عنوان مقوله‌های بخش پشتیبان شناسایی و تعیین شدند. این مقوله‌ها عبارت‌اند از: 1- نهادهای حاکمیتی؛ 2- مشاوران؛ 3- مراکز آموزشی؛ 4- حمایت‌کنندگان درآمدزا؛ 5- فرهنگ‌سازان؛ 6- اماکن و تأسیسات ورزشی؛ 7- کالاها و تجهیزات ورزشی؛ 8- رسانه‌ها. مشاوران پدیدة نوظهوری هستند که با اقتصاد دانش‌بنیان متناسب هستند و روزبه‌روز به اهمیت و حجم فعالیت‌های آنان افزوده می‌شود. مقولة قابل‌توجه دیگر، فرهنگ‌سازان هستند که تاکنون کمتر به آن‌ها و مسئولیتی که درزمینة ترویج فرهنگ ورزش در کشور دارند، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the Conceptual Model of Iran's Sports Industry

نویسندگان [English]

 • Rahim Khosromanesh 1
 • Mohammad Khabiri 2
 • Hossein Khanifar 3
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 2
 • Hassan Zarei Matin 3

1 Ph.D. Student of Sports Management, University of Tehran

2 Associate Professor of Sports Management, University of Tehran

3 Professor of Management, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose purpose of this study was to design a conceptual model of the Iranian sports industry. The methodology of research was of qualitative type and Grounded Theory (GT). The data collection tools were interviews and review of the research literature. Sampling method was theoretical sampling method and theoretical saturation was obtained after review more than 300 texts of articles, books, news agencies, websites, newspapers and magazines and conduct 16 interviews with sports marketing management specialists and senior sports officials. The data analysis methods were questions and continuous comparison during open, axial and selective coding steps. Eventually, a two-part model of the Iran's sports industry was designed after performing the research processes. In this model, the creation of sporting activities as the main categories and the main section and the eight other major categories were identified and determined as categories of support section which included (1) sovereignty institutions, (2) consultants, (3) educational centers, (4) income supporters, (5) culture makers, (6) sports facilities and places, (7) sports goods and facilities, and (8) media. Consultants are emerging phenomena that are in line with the knowledge-based economy, and the importance and volume of their activities are increasing day by day. Culture makers are another considerable category that so far, less attention has been paid to them and their responsibility in promoting the sport culture in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Sports Industry
 • Creating Sports Activities
 • Sovereignty Institutions
 • consultants
 • Culture Makers
 1. Abratt, R., Clayton, B. C., & Pitt, L. F. (2015). Corporate objectives in sports sponsorship. International Journal of Advertising, (6), 299-312.
 2. Christensen, C. M., & Carlile, P. R. (2009). Course research: Using the case method to build and teach management theory. Academy of management learning and education, 8(2), 240-51.  
 3. Danaei Fard, H., Alvani, S. M., & Azar, A. (2013). Qualitative research methodology in management: Comprehensive approach (2nd ed.). Tehran: Saffar Press. (Persian).
 4. Davis, J. A., & Hilbert, J. Z. (2013). Sports marketing: Creating long term value.Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited.   
 5. Dima, T. (2015). Social media usage in European clubs football industry: Is digital reach better correlated with sports or Financial performance? The Romanian Economic Journal, (18)55, 117-29.
 6. Dosti, M. (2012). Identification and ranking of barriers and factors of development of selected soccer clubs in Mazandaran province. Research on Sports Management and Motor Behavior, 12(23), 219-36. (Persian).
 7. Ebrahimi, A., Mehdi Pour, A., & Azmsha, T. (2016). Impact of sport infrastructures and demographic characteristics on sport participation of Ahvaz citizens using multilevel modeling (HLM). Applied Research of Sport Management, 1(17), 83-98. (Persian).
 8. Echenfelder, M. J., & Li, M. (2011). Economics of sport. (S. M. H. Razavi, & M. Blorian, Trans). Amol: Shomal Paydar. (Original work published 2006). (Persian).
 9. Ehsani, M., Saffari, M., Amiri, M., & Koozechian, H. (2014). Designing model of public sports of Iran. Journal of Sport Management Studies, (27), 87-108. (Persian).
 10. Ghasemi, H., & Keshtkar, S. (2011). The role of trust in sports media in its impact on athlete students. Quarterly Journal of Sport Science Research, 2(5), 75-89. (Persian).
 11. Goodarzi, M., Eslami, A., & Alidoust Ghahfarokhi, E. (2015). Identification effective factors on developing public sports culture via IRIB. Journal of Applied Researches on Sport Management, 3(15), 11-27. (Persian).
 12. Gurel Goksel, A., & Serarslan, M. Z. (2015). Public relations in sports clubs: New media as a strategic corporate communication instrument. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(2), 275-83.
 13. Holland, C. P. (2015). Internet and social media strategy in sports marketing. Paper presented at the Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS), Munster, Germany.
 14. Honari, H., Ahmadi, A., & Moradi, M. (2012). Investigation of the role of sports media in the development of the culture of sports championship. Sport Management Studies, (15), 145-58. (Persian).
 15. Humphreys, R., & Ruseski, J. E. (2008). The size and scope of the sports industry in the United States. Association international des Economistes du Sport, 8(11), 1-39.
 16. Irajpour, A., Mojarrad, N., & Dabagh rezaieh, F. (2016). Investigation the role of mass media in cultural development of Iran amateur and professional sports. Biannual Journal of Sport Development and Management, (2)9, 35-54. (Persian).
 17. Jamaat, Kh. (2016). Obstacles of sports sponsorships on companies of Kaveh industry city. Journal of Sport Management and Motor Behavior Research, 12(23) 53-64. (Persian).
 18. Keshkar, S. (2015). Determine indicators and how to measure the effectiveness of recreational sports (public sports) plans of citizenry. Journal of Sport Management and Motor Behavior Research, (22), 113-32. (Persian).
 19. Khaledian, M., Mostafaee, F., Samadi, M., & Kia, F. (2013). The role of mass media in the development of sport. Journal of Communication Management in Sports Media, (2), 48-57. (Persian).
 20. Kotler, P. (2014). Marketing management: Planning, implementation and control. (B. Frozandeh, Trans). Tehran: Amokhte Press. (Original work published 1994). (Persian).
 21. Lee, S., & Ross, S. D. (2012). Sport sponsorship decision making in a global market: An approach of analytic hierarchy process (AHP). Sport, Business and Management: An International Journal, 2(2), 156-68.
 22. Meek, A. (1997). An estimate of the size and supported economic activity of the sports industry in the United States. Sport Marketing Quarterly, 6(4), 15-21.
 23. Monazzami, M., Alam, Sh., & Shetab Boshehri, S. N. (2011). Determining the factors affecting the development of physical education and women's sports of the Islamic Republic of Iran. Sports Management, (10), 151-68. (Persian).
 24. Moradi, M., Honari, H., & Ahmadi, A. (2011). Investigation of the quadruple role of sports media in the development of public sports culture. Sports Management, (9),        167-80. (Persian).
 25. Naderian Jahromi, M., & Hashemi, H. (2009). Barriers to participation of employee women in Isfahan. Journal of Research in Sport Sciences, (23), 137-50. (Persian).
 26. Nezhad Sajjadi, S. A., Hamidi, M., Sajjadi, S. N., & Goodarzi, M. (2011). Formulating strategy implementation pattern and designing strategy map of Tehran Municipality Sports Organization using Balanced Scorecard. Journal of Physiology and Management Research in Sports, (8), 7-21. (Persian).
 27. Pitts, B. G., Fielding, L. W., & Miller, L. K. (1994). Industry segmentation theory and the sport industry: Developing a sport industry segment model. Sport Marketing Quarterly, 3(1), 15-25.
 28. Rahnamaei, M. T., & Aghaei, L. (2008). The role of municipalities in the development of sports places for the leisure of citizens (Case study: Tehran municipality 6th district). Journal of Geographic Association of Iran, (22), 25-47. (Persian).
 29. Sadeghian, Z., Hoseini, S. E., & Farzan, F. (2014). Investigating the role of mass media in the tendency of the people of Hamedan to public sport. Research on Sports Management and Motor Behavior, 10(20), 35-44. (Persian).
 30. Saffari, M., & Gharah, M. A. (2016). Identification and ranking of environmental factors affecting the popularization of Iranian recreational sports. Sports Management, 8(1),      51-68. (Persian).
 31. Seyed Ameri, M. H., & Ghorban Berdi, M. A. (2012). Explaining solutions for attraction and increase of participation citizens in public and recreational sports programs (Case study: Orumieh). Journal of Sport Management and Motion Sciences Research, 2(4),     23-35. (Persian). 
 32. Seyed Ameri, M. H., & Jameei, F. (2014). Identifying the factors influencing people's tendency to recreational and championship sports, emphasizing on the role of mass media from the viewpoint of Kurdistan province physical education experts. Applied Research of Sport Management, 1(9), 61-72. (Persian).
 33. Shabani, A. M., Rezaee Soufi, M., & Farahani, A. (2014). Study the current challenges in the quadruple sports of the country (Delphi Study). Journal of Contemporary Research in Sport Management, 4(8), 65-80 (Persian).
 34. Shahbazi, M., Shaabani Moghadam, K., & Saffari, M. (2013). Public sports: Necessities, barriers and solutions. Journal of Parliament and Strategy, (76), 69-98. (Persian).
 35. Smith, A. C. T. (2014). Introduction to sport marketing. (M. Jafarpoor, M. R. Beheshti Zavareh, & S. Hasani Moghadam, Trans). Tehran: Sport Sciences Research Institute. (Original work published 2014). (Persian).
 36. Stotlar, D. K. (2012). Developing successful sport marketing plans. (Zh. Memari, Trans). Tehran: Al-Zahra University. (Original work published 2001). (Persian).
 37. Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for grounded theory. (E. Afshar, E. Trans). Tehran: Ney Publication. (Original work published 2007). (Persian).
 38. Thompson, A. J., Martin, A. J., Gee, S., & Eagleman, A.N. (2014). Examining the development of a social media strategy for a national sport organization- a case study of Tennis New Zealand. Journal of Applied Sport Management, 6(2), 42-65.
 39. Toffler, A., & Toffler, H. (2016). Revolutionary wealth. (A. R. Rezaee Nezhad, Trans). Tehran: Fara. (Original work published 2006). (Persian).
 40. Wootton, S., & Horne, T. (2010). Strategic thinking. London: Kogan Page