نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

اثربخشی رهبری، یکی از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می­شود. بنابراین شناخت عواملی که می­تواند با این عامل ارتباط داشته‌باشد، بسیار ارزشمند است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه‌ی بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از دیدگاه مدیران ورزشی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی مدیران وزارتخانه‌ی ورزش و جوانان، کمیته ملی­المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی­المپیک و فدراسیون­های ورزشی (331 N=) بود که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق، از پرسش‌نامه‌ی 33 سؤالی هوش هیجانی سایبریا شرینگ (1998) و پرسش‌نامه‌یمحقق­ساخته‌ی 36 سؤالی اثربخشی رهبریبر اساس مدل تالکوت پارسونز جهت جمع­آوری داده­ها و از روش آماری رگرسیون چندمتغیره، جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ ها نشان داد که اثربخشی رهبری با هوش هیجانی رابطه‌ی معنی ­داری دارد (05/0p<) و در بین خرده‌مقیاس­ های هوش هیجانی، دو خرده‌مقیاس خودانگیختگی و همدلی با اثربخشی رهبری رابطه‌ی معناداری داشتند (05/0p<). به‌طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که هوش هیجانی عاملی مهم و پیش­بینی‌کننده در اثربخشی رهبری مدیران ورزشی است. به نظر می­رسد کنترل تمایلات عاطفی خود و درک احساسات و عواطف سایر افراد حاضر در محیط کاری از جانب مدیران بتواند به‌عنوان مؤلف ه­ای تاثیرگذار بر اثربخشی رهبری مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and leadership effectiveness of sport managers

نویسندگان [English]

  • Maryam Mokhtari dinani 1
  • Hashem Kozechian 1
  • Mojtaba Amiri 2
  • Mohammad Ehsani 1

چکیده [English]

Leadership effectiveness is a factor of successful in any organizations. Hence, it is important to identification of factors that can be related to this factor. Therefore, the purpose of this research was to investigate the relationship between emotional intelligence and leadership effectiveness of sport managers. The Statistical popularly was all managers of Sport and Young's Ministry, National Olympic committee, National Paralympics committee, National Olympic Academy, and Sport Federations (N=331). Base on Morgan table, 180 people were selected to this research. Research madeLeadership effectiveness questionnaire, based on Parsons Model, and SiberyaShring (1998) emotional intelligence questionnaire was used to collect data. Data analysis was performed by the multivariate regression. The results of present study showed that there was significant relationship between self- motivation and empathy with leadership effectiveness (p<0/05). Generally, this study showed that emotional intelligence is important factor in leadership effectiveness of sport managers.It seems that, control of emotional attends and understanding of feelings and emotions of other peoples in work place by sport managers can attend as an effective factor to leadership effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Self- Motivation
  • Empathy