نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تهران

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی استراتژیست‌ها و مدیران عالی سازمان‌ها، پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌های تدوین‌شده است. به‌گونه‌ای که بیگر (2001) بیان می‌کند، 90 درصد استراتژی‌های تدوین‌شده در زمان معین خود پیاده‌سازی نمی‌شوند. در نظام ورزش ایران نیز وضعیت به همین منوال است. در دهه‌ی گذشته، برنامه‌های استراتژیک متعددی در سطح ورزش کشور تدوین شده‌است، ولی مطالعه‌ی وضع موجود،  حاکی از عدم اجرای کامل و دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار آنهاست. در پژوهش حاضر با کاربرد یک مطالعه‌ی کیفی و به روش گرندد تئوری به شناسایی موانع پیش‌روی پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش ایران پرداخته‌شد. به این منظور، پس از مطالعه‌ی مبانی نظری و پیشینه‌ی موضوع، به مصاحبه‌های کیفی با صاحب‌نظران (n=28) پرداخته‌شد. یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های کیفی به‌صورت کد‌بندی باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل متنی قرار گرفتند. نتایج حاکی از شناسایی 24 مانع اصلی در برابر پیاده‌سازی استراتژی‌ها در نظام ورزش ایران بود. این موانع در قالب 4 مؤلفه با عناوین 1. موانع زیربنایی (6 مانع)، 2. موانع مرحله‌ی تدوین استراتژی‌ها (6 مانع)، 3. موانع مرحله‌ی انتقال استراتژی‌ها به عمل (5 مانع)، و 4. موانع مرحله‌ی اجرای استراتژی‌ها (7 مانع) دسته‌بندی شدند. بدیهی است به‌منظور اجرای بهینه‌ی برنامه‌های استراتژیک در نظام ورزش ایران، باید در مرحله‌ی اول موانع موجود را از پیش رو برداشت. بنابراین موانع شناسایی‌شده در پژوهش حاضر می‌تواند به تدوین‌کنندگان و مدیران عالی ورزش ایران قبل، در حین و بعد از تدوین برنامه‌های استراتژیک کمک شایانی داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Why Strategies lose in Implementation? A Qualitative Study in Iranian Sport System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Peymanfar 1
  • Ali Reza Elahi 1
  • Mehrzad Hamidi 2

چکیده [English]

One of the main concerns of the strategists and top managers of organizations is effective implementation of formulated strategies. According to Byger`s (2001) statements 90 percent of strategies do not implemented  timely. Iran sport system also has the same status. a number of strategic plan at the sport level in country formulated in recent decade, but The studies of current status suggest the lack of complete implementation, achievement their goals and expected results.
these research used a qualitative study and Grounded Theory  to identify barriers to effective implementation strategies in iran sport system. To this and, this research performed of qualitative interviews with experts (n = 28), after study of literature and the subject background.
qualitative interviews findings as open coding, axial and selective text were analyzed. The results identified 24 major barriers to the implementation strategies of the sport in Iran. The titles of these barriers in the form of four components: Infrastructural barriers (6obstacles), The barriers of strategies formulation stage (6 obstacles). The barriers of strategies transition stage (5 obstacles) The barriers of strategies implementation stage (7 obstacles) were classified.
clearly, in order to optimize the implementation of strategic programs in Iran at first, these barriers must be eliminated. So that  identified barriers in this research can be useful for top manager and strategists of iran`s sport system before, during and after the formulation of strategic plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Strategy Implementation
  • Iranian sport system
  • barriers and problems