نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مدل‌های محدودی برای اندازه‌گیری بهره‌وری پژوهشی مراکز آموزش عالی طراحی شده‌اند؛ ولی تاکنون ابزار معتبر و پایایی برای اندازه‌گیری بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها ارائه نشده است. شناسایی عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی در ارتقای کیفیت علمی اساتید و مؤسسة موردنظر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری برای تعیین عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بود. 831 نفر از اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونة آماری برای بررسی شاخص‌های روان‌سنجی به تعداد 150 نفر و 300 نفر نیز برای نمونة اصلی پژوهش به روش خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسش‌نامة پژوهش با 29 سؤال براساس مبانی نظری، پیشینة پژوهش و دریافت نظرهای خبرگان درطی یک مطالعة ترکیبی (کیفی و کمی) و براساس مدل معادلة ساختاری ساخته شد که دارای سه عامل اصلی (دانش‌پژوهی، پژوهش، مؤسسه‌ای) و نُه زیرعامل است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم‌افزار آموس نسخة 23 نشان داد که ابزار از اعتبار لازم برخوردار بود؛ بنابراین، براساس یافته‌های پژوهش می‌توان پیشنهاد کرد که مدیران دانشگاه‌ها می‌توانند در برنامه‌ریزی‌ها برای اندازه‌گیری و بهبود بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی خود از پرسش‌نامة طراحی‌شده در این پژوهش استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of an Instrument to Determine Effective Factors on Research Productivity in Physical Education and Sport Sciences Faculty Members

نویسندگان [English]

 • Majid Arji 1
 • Parivash Nourbakhsh 2
 • Hossein Sepasi 2
 • Abas Khodayari 3

1 Ph.D. of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Professor of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Researches show that limited models have been designed to measure the research productivity of higher educationcenters, but so far, no reliable and valid instrument have been provided to measure the research productivity of university faculty members. Identifying effective factors on research productivity is very significant to improve the scientific quality of the faculty and the institution of the interest. The purpose of this study was to construction and validation of an instrument to determine effective factors on research productivity in physical education faculty members. The statistical population of the study consisted of 831 faculty members of physical education and sport sciences of Islamic Azad University. The statistical sample for determining the psychometric indices was 150 people and 300 people were selected by cluster sampling method. Research questionnaire with 29 questions was made based on theoretical bases and gaining expert opinions through a mixed study (qualitative and quantitative)according to structural equation modeling which has consisted of three main factors and nine sub-factors. The results of exploratory and confirmatory factors analysis using Amos software version 23 showed that the instrument are reliable. Therefore, based on the findings of the research, it can be suggested that university administrators can use the questionnaire designed in this research to measure and improving research productivity of their faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Factor Analysis
 • Instrument Validation
 • Research Productivity
 1. Abdi, M. (2004). Investigating the factors affecting the performance of faculty members of schools of education and psychology. (Master’s thesis). Shahid Beheshti University, Tehran. (Persian).
 2. Alrahlah, A. (2016). The impact of motivational factors on research productivity of dental faculty members: A qualitative study. Journal of Taibeh University Medical Sciences, 11(5), 448-55.
 3. Azizi, N., & Parsa, A. (2011). Pathology inefficiencies in research in human science. Paper presented at the First International Higher Education Conference, the University of Kurdestan, Kurdestan. (Persian).
 4. Bloedel, J. R., & Tien, F. (2001). Judging research productivity on an entrepreneurial campus. Evaluation Research Productivity, 105, 81-4.
 5. Castello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7), 211-34.
 6. Changsrisang, A. (2002). Factors that influence research productivity of faculties at nursing colleges of the ministry of defense and the national police bureau. Bangkok: Naval Nursing Colleges.
 7. Creswell, J. (1985). Assessing faculty publication productivity: Issues of equity. ASHE-ERIC Education Report, 26, 55-72.
 8. Fely, S., Pezeshki, G. H., & Chizari, M. (2006). Investigating factors affecting student’s participation in research and production activities. Quarterly Journal of Research and Planning in Education, 12(4), 93-106. (Persian).
 9. Ford, J. K., MacCallum, R. C., & Tail, M. (1986). The application of exploratory factor analysis in applied psychology: A critical review and analysis personal psychology. Personnel Psychology, 39(2), 291-314.
 10. Hejazi, Y., & Behroun, J. (2009). Investigating the relationship between individual and organizational factors and research productivity of agricultural faculty members. Sciences for the Promotion and Education of Agriculture, 5(1), 47-60. (Persian).
 11. Hollister, C. V., & Schroeder, R. (2015). The impact of library support on education faculty research productivity: An exploratory study. Behavioral & Social Sciences Librarian, 34(3), 97-115.
 12. Hossein Poor, M. (2011). Investigating the inhibitors of research activities of faculty members in the fields of science. New Discoveries in Psychology, 6(19), 79-95. (Persian).
 13. Karatzas, I. (2013). Ethics for researchers. Directorate-General for Research and Innovation Science in Society/ Capacities, 7, 1-30.
 14. Karimian, Z., Sabbaghian, Z., & Saleh, B. (2011). Reviewing the barriers and challenges of research and science production in medical science universities. Quarterly Journal of Higher Education, 3(4), 36-63. (Persian).
 15. Katz, E., & Coleman, M. (2009). The growing importance of research at academic colleges of education. Education and Training, 43(2), 82-93.
 16. Lertputtarak, S. (2008). An investigation of factors related to research productivity in a public university in Thailand: A case study. (Doctoral dissertation). Victoria University, Melbourne, Australia.
 17. Muia, A. M., & Oringo, J. O. (2016). Constraints on research productivity in Kenya universities: case study of university of Nairobi, Kenya. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, 3(8), 1785-94.
 18. Mueller, C., Gaus, H., & Konradt, I. (2016). Predicting research productivity in international evaluation journals across countries. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 12(27), 79-92.
 19. Noroozi Chakoli, A., rezaei, M. (2014). Identification and validation of research productivity evaluation indexes. Iranian Journal of Information processing and management, 30 (1), 3-39. (Persian).
 20. Okiki, O. C. (2014). Research productivity of teaching faculty members in Nigerian federal universities: An investigative study. Chinese librarianship: An International Electronic Journal, 36, 99-117.
 21. Paul, S., Vijayaragavan, K., Premlata, S. R., Burman, R., & Chahal, V. P. (2017). Determinants of research productivity of agricultural scientists: Implications for the national agricultural research and education system of India. Agricultural Research Institute, 112(2), 252-7.
 22. Rajaei Poor, S., & Rahimi, H. (2008). Investigating the relationship between the process of converting knowledge management and the performance of faculty members of the university. Human Science Journal, 8(31), 59-76. (Persian).
 23. Silverman, S., Kullina, P., & Phillips, R. (2014). Physical education pedagogy faculty perceptions of journal quality. Journal of Teaching in Physical Education, 33,134-54.
 24. Wichian, S., Wongwanich, S., & Bowarnkitiwong, S. (2009). Factors affecting research productivity of faculty members in government universities: Lisrel and neural network analyses. King Mongkutus University of Technology North Bangkok, Bang Sue, 30, 67-78.
 25. Young, A. G. & Pearce, S. (2013). A beginner's guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 79-94.