نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

ارتباطات از جمله جنبه‌های مهم و قوی در بازاریابی ورزشی است. از طرفی، یکی از رویکردهای مهم در زمینه‌ی بازاریابی، رویکرد مزایای رابطه‌ای است که بیانگر موفقیت یا شکست سازمان در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است. بر همین اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر مزایای رابطه‌ای شامل مزایای اطمینان، اجتماعی، رفتار ویژه و احترام بر وفاداری مشتریان پرداخته‌است. همچنین تحقیق حاضر چارچوبی از درک چرایی و چگونگی به‌کارگیری مشتریان در ارتباط با بازاریابی رابطه‌مند فراهم می‌کند. روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را نیز همه‌ی مشتریان مراکز پرورش اندام شهرستان رشت تشکیل داده است (N=210). ابزار جمع‌آوری داده­ ها، پرسش‌نامه‌ای متشکل از ادبیات تحقیق بوده‌است که در ادامه برای بررسی روایی پرسش‌نامه‌ی تحقیق، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است که مزایای رابطه تنها شامل سه عامل مزایای اطمینان، اجتماعی و رفتار ویژه می‌شود و متغیرهای مزایای اجتماعی و احترام به‌صورت یک عامل پدیدار گردیده‌اند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از تأیید پرسش‌نامه‌ی تحقیق است. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان می‌دهد که مزایای اطمینان، اجتماعی و رفتار ویژه، تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Marketing in Sport Industry

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyed Javadin 1
  • Mojtaba Barari2 1
  • Vahid Saatchian 2

چکیده [English]

Relationships are among the most important and powerful aspects of sports marketing. In other that, one of the most important approaches in relationship marketing is relational benefits that indicate success or fault in relationship marketing implementation. Thus the present article has studied effect of relational benefits includes confidence, social, special treatment and respect benefits on customer loyalty. Also this paper presents a framework for understanding how and why consumers engage in relationship marketing. This study is a descriptive study was conducted through a survey and its population of research was made up of whole customers of bodybuilding centers in Rasht city (N=210). The data gathering instrument was questionnaire and its validity was investigated via exploratory and confirmatory factor analysis. The result of exploratory factor analyze indicate relational benefit include confidence, social and special treatment benefit. Indeed in this present study underpinning of relational benefit are three, confidences, social and special treatment benefit. Furthermore, result indicates that relational benefit (confidence, social and special treatment benefit) had significant and positive effect on customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Marketing
  • Loyalty
  • relational benefits