نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

 مدیریت استراتژیک یکی از موضوعات اساسی مدیریت امروز است. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم به­کار گیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با این‌گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. پژوهش حاضر به ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می‌پردازد. آزمودنی‌های این پژوهش را 47 نفر از مدیران و معاونان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ استاندارد ویک گلیجیوس به نام «تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک» بود که استادان مدیریت روایی آن را تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ 81% به­دست آمد.روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی است که به‌صورت پیمایشی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (انحراف معیار، میانگین، فراوانی)و آمار استنباطی (آزمونt تک نمونه‌ای) استفاده شده است.یافته‌های پژوهش نشان داد درجۀ تحقق حوزه‌های فرهنگ، اطلاعات، منابع مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در حد مطلوب قرار ندارند (05/0p<). در مجموع از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حوزۀ فرهنگ، اطلاعات، منابع مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معنا­داری دارند و این حوزه‌ها نیاز به بهبود دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation Area Strategic Management in Youth and Sport offices West A.G Provience.

نویسندگان [English]

  • Robab Yadollahzadeh
  • Mir Mohammad Kkashef
  • Hasan Mohammadzade

چکیده [English]

Strategic management is one of the most important subjects of today management. According to rapid changes of today environment and the fact that organizational decisions are becoming more and more complex, the need for use of a thorough and comprehensive plan to deal with such concerns is more tangible of any time before. Present study aims at evaluating the contexts of strategic management in West Azarbaijan province offices of sport and youth.The samples of the study are 47 managers and their assistants of W.Azarbaijan youth and sport offices. The tool for collecting data is a standard questionnaire which is made by Vic Gilgeous (strategic concerns and capability impeders). The questionnaire validity is determined by some of management experts, and the reliability kronbach's α value is acceptable (α = 0.81). The method with which the study is done is descriptive and analytic. For data analyzing we use some parameters of descriptive and inferential statistics such as standard deviation, mean, frequency and some other like one sample t-test. The findings show that the degree of implementation of the culture, information and human resources contexts of strategic management in the offices of youth and sport of w.Azarbaijan, are not in an appropriate conditions (p < 0.05). We can conclude (according to the results of the study), that the culture, information and human resources contexts of strategic management in w.Azarbaijan offices of youth and sport, are significantly different with the society's; and these contexts need to be more improved and strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Culture
  • Information and human resources