نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف بود. جامعه‌ آماری این پژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی (700=N) تشکیل می­دادند. با استفاده از جدول مورگان، نمونه‌ آماری برابر با 248 نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه­ها، در نهایت 181 پرسش‌نامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسش‌نامه‌ رضایتمندی نیازهای اساسی (جوهان و همکاران، 2011) و دستیابی به هدف (سین و همکاران، 2008) استفاده شد. روایی پرسش‌نامه­ها با بـهره­گیری از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هر دو پرسش‌نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (83/0=α) و (82/0=α) به‌دست آمد. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، از شاخص­های توصیفی و آزمون‌های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف، رابطه‌ مثبت و معنا­داری (01/0≥P ، 272/0=r) وجود دارد. همچنین بین مؤلفه­های شایستگی (01/0≥P ، 264/0=r)، درک درونی منبع علیت (012/0=P ، 187/0=r) و ارتباط (01/0≥P ، 297/0=r) با دستیابی به هدف، رابطه‌ معنا­داری وجود داشت. اما بین مؤلفه­های انتخاب (95/0=P ، 005/0=r) و اراده (109/0=P ، 12/0=r) با دستیابی به هدف رابطه‌ معنا­داری مشاهده نشد. از طرفی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه ارتباط واجد شرایط پیش­بینی دستیابی به هدف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Basic Needs Satisfaction and Achievement Goal in the veterans and the disables athlete of Khorasan-e Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Hossein Poursoltani Zarandi 1
  • Ramin Iraji Noghondar2 2

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the relationship between basic needs satisfaction and achievement goal. The statistical population of this study was the veterans and the disables athlete of Khorasan-e Razavi province (N=700). Based on Morgan Table, the size of statistical sample was calculated as 248 which after distributing and collecting questionnaires, 181 questionnaires were complete and eventually became the final analysis. For gathering data, two standard questionnaires, driven from basic needs satisfaction (Johan et al, 2011) and achievement goal (Sean et al, 2008) were used. Validity of questionnaires was achieved through considering comments of professors of sport management course and by using Cronbach’s alpha test the reliability of basic needs satisfaction and achievement goal questionnaires were found to be 0.83 and 0.82, respectively. The research method is correlational and has been done through field method. Descriptive scales and Kolmogorov-Smirnov statistical tests, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. The results of correlation test indicated that there is a positive and significant relation (r=0.272, P≤0.01) between basic needs satisfaction and achievement goal. Furthermore between factors competence (r=0.264, P≤0.01), the internal perceived locus of causality (r=0.187, P=0.012) and relatedness (r=0.297, P≤0.01), with achievement goal and positive and significant relationship was observed. But between components choice (r=0.005, P=0.95) and volition (r=0.12, P=0.109) with achievement goal no-significant relationship was observed. Furthermore the results of regression analysis showed that factor relatedness is expect to qualify achievement goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Needs Satisfaction
  • achievement goal
  • Veterans
  • Disables
  • athlete