نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه سمنان

3 کارشناس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه میاندوآب، آذربایجان غربی

چکیده

امروزه ورزش و فعالیت‌های بدنی جزء لاینفک برنامه­های کلان دولت برای تمامی اقشار مختلف جامعه می­باشد، اهمیت این موضوع به ویژه در مورد بانوان که پرورش دهندگان نسل­های آتی هستند بسیار ضروری­تر می­نماید. لیکن با توجه به وضعیت فعلی فعالیت‌های ورزشی (در حیطه بانوان) عدم مشارکت حداکثری این بخش مهم جامعه مشاهده می­شود. با توجه به این مهم هدف از این پژوهش شناسایی موانع پیش روی بانوان شهرستان سمنان در انجام فعالیت ورزشی و رتبه بندی این موانع می­باشد. بدین منظور ابتدا، موانع پیش روی در 5 دسته طبقه بندی گردید و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت­بندی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عدمتوجهمسئولانبهورزشزنان، وجود فرهنگ مرد محوری، کمبودوقتوزمان، وضعیت اقتصادی و عدمسرمایهگذاریلازمدرتوسعهاماکنورزشیزنان مهم‌ترین موانع در هر یک از این 5 دسته می­باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می­گردد که بانوان مسئولیت و مشارکت بیشتری در امر برنامه ریزی­های ورزشی داشته باشند و بودجه مناسب و برابری با آقایان به آن‌ها اختصاص یابد همچنین بایستی مسئولین ورزشی کشور درصدد حل مشکلات اجتماعی به ویژه تغییر فرهنگ مرد محوری باشند. لازم است تا با تبلیغات گسترده و هدفمند، هزینه­های ورزشی را جزء لاینفک سبد مصرفی خانوارهای ایرانی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the barriers for women's sports activities

نویسندگان [English]

  • Alireza Motameni 1
  • Amin Hemati 2
  • Hadi Moradi 3

چکیده [English]

These daysphysical activities and exercise are the most important parts of government’s strategic (macro) plans for almost whole the population of society. The importance of this issue is also more obvious for women who have the duty of growing future generations. But tendency to do physical activities among women in the current situation is too low. Therefore the purpose of this study firstly is to identifying the barriers which women in Semnan City are facing with them in their sport activities and then prioritizing these barriers are the second goal of this research. Thus, initially the barriers were classified into five categories and they were prioritizing by using Analytical Hierarchy Process. The results show that “the lack of attention to women's sports by Officials”, “the existence of male-centered culture”, “lack of time”, “the economic situation and lack of necessary investment in the development of sports facilities for women” are the most important obstacles in each of these five categories. According to the Results, it can be suggested that women have more responsibilities and participation in physical activities programs. In addition the enough budgets should be allocated to them as equal as men’s. Officials in the area of sport also should find good solutions for social pathology especially for changing male-centered culture. Sport expenses should be place in Iranian Household consumption basket, by using extensive and targeted adverting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's sport
  • Barriers
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)