نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است که اطلاعات لازم از طریق مصاحبه، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شده است. جامعة آماری این تحقیق شامل هواداران باشگاه‌ها در لیگ برتر فوتبال بودند. از بین 674 پرسشنامۀ گردآوری‌شده، 527 نفر بنا بر تعریف عملیاتی (میانگین حضور بیشتر از هشت بازی در یک فصل برای تیم مورد علاقه) هوادار بودند به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون­های کولموگروف - اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد بین متغیرهای مدیریت دانش، کیفیت خدمات و حمایت سازمانی با مدیریت ارتباط با هواداران رابطۀ معنا‌داری وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد در بعد کیفیت خدمات وزن رگرسیونی کیفیت فنی و کیفیت کارکردی به ترتیب 575/0 و 491/0 بودند. درک و فهم نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت هر نوع سازمان ورزشی از عناصر اساسی است. باشگاه‌هایفوتبال کشور به تلاش‌های گسترده برای حفظ و نگهداری هواداران جاری و جذب هواداران جدید با فراهم نمودن امکانات مناسب، مدیریت و هدایت برنامه‌های مشتری محور و ایجاد دانش و اطلاعات مورد نیاز از طریق کانال‌های مختلف ارتباطی نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of effective factors on Fan Relationship Management Success in Iranian Premier Football League

نویسندگان [English]

  • Behzad Izadi 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Hashem Kuzechian 2
  • Farshad Tojari 3

چکیده [English]

The purpose of this research was the investigation of effective factors on Fan Relationship Management success in Iranian premier Football league. The research method was developmental and mixed research. The necessary data were gathered through interviews, observation, review the relevant theoretical literature and questionnaires. The statistical population consisted the clubs fan in the premier football league. The number of 527 questionnaires was selected from 674 gathered questionnaires based on research definition of fan that attendance average of them was above of 8 games in a season for their favorite teams. Descriptive and inferential statistics including Kolmogroff- Smirnoff, Pearson correlation and structural equation models (SEM) were used to analyze the data. The results showed that there is relationship between knowledge management, service quality and organizational support with fan relationship management. Also, the results showed regression weights of service quality dimensions; technical and functional quality, were 0.575 and 0.491 respectively. Understanding the needs of loyal fans is a key element to success of any sport organization. There is necessary for Iranian Football clubs that spend extensive efforts for maintaining current fans and attracting new fans by providing suitable facility, conducting customer based program and creating knowledge and information through various relations channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fan Relationship Management
  • Fan
  • Sport Club