نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

یکی از رفتارهای منفی سازمانی در حیطة رفتار سازمانی، سایش اجتماعی است که به‌دلیل میزان مراجعات و تعاملات در سازمان‌های ورزشی، می‌تواند آثار و پیامدهای زیادی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سایش اجتماعی کارکنان بر به‌زیستی شغلی، با توجه به نقش میانجی‌گری تعارض میان‌فردی در فدراسیون فوتبال بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. همة کارکنان فدراسیون فوتبال در سال 1395 به تعداد 145 نفر، جامعة آماری پژوهش بودند. به‌دلیل کم‌بودن حجم جامعه، نمونة آماری به‌صورت کل‌شمار درنظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامة استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002)، پرسش‌نامة سنجش تعارض کارکنان دوبرین (1985) و پرسش‌نامة پارکر و هایت (2011) که به‌زیستی شغلی کارکنان را می­سنجند، استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که سایش اجتماعی بر تعارض بین‌فردی تأثیر مثبتی داشت (57/0)، تعارض بین‌فردی بر به‌زیستی شغلی تأثیر منفی داشت (48/0-)، سایش اجتماعی بر بهزیستی شغلی تأثیر منفی داشت (42/0-) و تعارض بین‌فردی با ضریب‌اثر 27/0- ، نقشی میانجی برای تأثیر سایش اجتماعی بر به‌زیستی شغلی ایفا می‌کند. پیشنهاد می‌شود که مدیران با شناخت عوامل مؤثر در ایجاد رفتارهای سایشی، این رفتارها را شناسایی کنند و سیاست‌های صحیحی را مانند ایجاد برنامه‌های آموزشی و اخلاقی درمورد سایش اجتماعی، رعایت عدالت در وضع و اجرای قوانین، تقویت جو اخلاقی مبتنی‌بر اعتماد، توجه به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری کارکنان برای کنترل این رفتارها و ازبین‌بردن آن‌ها اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Social Abrasion on Job Well-Being of Football Association Staff with Mediating Role of Interpersonal Conflict

نویسندگان [English]

 • Masomeh Bakhit 1
 • Shahram Nazary 2
 • Kamran Eidipour 1

1 M.Sc. of Sport Management, Razi University

2 Associate Professor of Sports Management, Farhangian University

چکیده [English]

One of the organizational mistreatment in the area of organizational behavior is social abrasion due to the volume of referrals and engagement in sports organizations, can have many impacts. The purpose of this study was the effect of social abrasion on job well-being of football association staff with mediating role of interpersonal conflict. The methodology was descriptive survey. The population was all of football association staff comprising 145 in 1395. The sample was equal to population due to low size of population. In order to collect data three standard questionnaires was used, social abrasion by Duffy and colleagues (2002), staff conflict test by Dubrin (1985) and job well-being by Parker and Haiti (2011). Data analysis was performed with LISREL software. The results showed that, social abrasion has positive effects on interpersonal conflicts (0.57), interpersonal conflict and social abrasion have negative effect on job well-being (-0.48, -0.42) and interpersonal conflict has a mediating role (-0.27) in effect of social abrasion on job well-being. It is recommended that managers identify factors influencing the behavior of abrasion, and this behavior to identify and correct policies such as: To provide training and moral in the social abrasion, justice in making and implementing laws, strengthen the ethical climate of trust, according to personality traits and behavioral adopt to control this behavior and eliminate them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive Interpersonal Relations
 • Sense of Celebrity
 • Working Life
 • Organizational Conflict
 1. Barbara, H. M., & William, F. (2005). Statistical methods for health care research. Lippincott Williams and Wilkins, A Welters Clawer Company, RockCity, Published.1,30. 325-30.
 2. Cole, M. S., Bernerth, J. B., Walter, F., & Holt, D. T. (2010). Organizational justice and individuals withdrawal: Unlocking the influence of emotional exhaustion. Manage Stud Journal, 47(3), 367-90.
 3. Danna, K., & Griffin, R. W. (1999). Health and well-being in the workplace: A review and synthesis of the literature. Manage Journal, 25(3), 357-84.
 4. Dar Ong., L., & Tay, A. (2015). The effects of co-workers social undermining behaviour on employees work behaviours. Istanbul International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey.
 5. Duffy, M. K., Kristen, L., Scott Jason, D., Shaw Bennet, J., & Tepper Karl, A. (2012). A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal, 55(30), 643–66.
 6. Duffy, M., Daniel, C., GansterJason, D., Shaw Jonathan, L., & Johnson Milan, P. (2006). The social context of undermining behavior at work. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 101, 105–26.
 7. Duffy, M. K., Ganster, D. C., & Pagon, M. (2002). Social undermining at work. Academy of Management Journal, 45, 331–51.
 8. Ferguson, M., & Barry, B. (2011). I know what you did: The effects of interpersonal deviance on bystanders. Journal of Occupational Health Psychology, 16(1), 80–94.
 9. Floger, R., & Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human resource anagement foundations for organizational science. Arizona: Sage Publications Series. 304.
 10. Kab Amir, N., & Naami, A. (2016). The impact of perceived organizational justice on organizational loyalty and job well-being mediated by Social undermining and moderating job control in Golestan Hospital staff. Journal of Nursing Education, 1(3), 1-15. (Persian).
 11. Kehr, H. M. (2003). Goal conflicts, attainment of new goals, and well-being among. managers. Journal of Occupational Health Psychology, 8(3), 195-208.
 12. Linstead, S., Marechal, G., & Griffin, W. R. (2014). Theorizing and researching the dark side of organization. Organization Studies, 31 (7), 32-40.
 13. Meier, L. L., Semmer, N. K., & Hupfeld, J. (2009). The impact of unfair treatment on depressive mood: the moderating role of self-esteem level and self-esteem instability. Personality & social psychology Bulletin, 35(5), 643-55.
 14. Nekoeimoghadam, M., & Pirmoradi Bznjany, N. (2007). The relationship between personality characteristics and organizational conflicts (interpersonal) in government organizations. Public Administration of Journal, 1(1), 105- 22. )Persian(.
 15. Nikolaou, M., Latsou, D., & Geitona, M. (2014). Factors influencing job satisfaction among nurses of Pafos General hospital in Cyprus. Journal of the international society for pharmaco economics and outcomes research. 17 (7), 419- 34,
 16. Parker, G. B., & Hyett, M. P. (2011). Measurement of well-being in the workplace: the development of the work well-being questionnaire. The Journal of Nervous and Mental Disease, 199(6), 394-7.
 17. Reynolds, K., Seltman, H., & Helgeson, V. (2009). Impact of interpersonal conflict on individuals high in unmitigated communion. Journal of Applied Social Psychology, 36(7), 1595-616.
 18. Sahin, N. H. (2009). Locus of control and self-concept in interpersonal conflict resolution approaches. Psikiyatri Dergturk, 20(2), 63- 153.
 19. Samii, M., & Pvrkyany, M. (2010). Examine the between the interpersona conflict depends on the creativity of employees in executive agencies city of Kashmar. First International Conference on Management, Innovation and National Production. Payame Noor University of Khuzestan Province, 4-83. https://www.civilica.com/Paper-ICMINP01-ICMINP01_160.html )Persian)
 20. Scott, K. L., Ingram, A., Zagenczyk, T. J., & Mindy, K. S. (2015). Work–family conflict and social undermining behaviour: An examination of PO fit and gender differences. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88(1), 203-18.
 21. Shojaei Baghini, N., & Beheshtifar, M. (2013). The relationship between of Social undermining in the level of cooperation and individual conflicts in the executive devices in Kerma. The First National Conference on Business Management, Hamadan, Iran. )Persian(.
 22. Jaewon, Y. (2013). The influence of social undermining on the service employee's customer-oriented boundary-spanning behavior. Journal of Services Marketing, 27(7), 539-50.