نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دبیر تربیت‌بدنی، آموزش‌ و پرورش

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که با مشارکت 123 نفر از معلمان ورزش که بهعنوان مربی و سرپرست در سی‌ودومین دورة مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر ابتدایی کشور حاضر بودند، انجام شد. برای جمعآوری داده‌ها از پرسش‌نامة هوش معنوی- فرهنگی (1388)، پرسش‌نامة اخلاق کاری توماس و باتمن (2004) و پرسش‌نامة سلامت عمومی گلدبرگ ( 1979) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل ویژگیهای جمعیت‌شناختی، از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون‌های کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و تمام مؤلفههای آن با اخلاق کاری ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین، بین هوش معنوی با سلامت عمومی و چهار مؤلفة آن نیز رابطة مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین، آنچه از نتیجة پژوهش و ادبیات موجود دراین‌زمینه برداشت میشود، بیانگر رابطة مثبت هوش معنوی با اخلاق کاری و سلامت روانی است که اهمیت بهبود سطح هوش معنوی در افراد را بر همه آشکار میسازد. با توجه به اینکه سلامت روحی و روانی معلمان ورزش با کیفیت عملکرد آن‌ها در ارتباط است، وجـود محیط‌های کاری سالم و برخوردار از بهداشت روانی بسیار ضروری بهنظر میرسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Spiritual Intelligence on Work Ethics and General Health of Sport Teachers

نویسندگان [English]

  • Elham Fesanghari 1
  • Fahimeh Mohammad Hassan 2
  • Javad Fesanghari 3

1 Ph. D Student of Sport Management, Sport Sciences Research Institute of Iran

2 Ph. D Student of Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

3 Physical Education Teacher, Ministry of Education of Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of spiritual intelligence on work ethics and general health of sport teachers. The present study was a field research using correlation test which has done on 123 Sport Teachers as coaches and supervisors of sport teams participated at the 32st national sport competition male students of primary schools. Spiritual Intelligence questionnaire which developed by Farhangi (2009), Work Ethics questionnaire which developed by Thomas and Batman (2004) and General Health questionnaire which developed by Goldberg (1979) were used. Analyses were conducted using K-S, Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression. There is a positive significant relation between spiritual intelligence and its components with work ethics. There is a positive significant relation between spiritual intelligence with general health and its components. Therefore, the results of present study showed that spiritual intelligence has positive effect on work ethics and increasing mental health that reveals the significance of promoting spiritual intelligence level of people. Since mental health of sport teachers is associated with the quality of their performance, healthy work environment with mental health condition is necessary for having better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Work Ethics
  • General Health
1. Abdollah Zadeh, H., Bagherpour, M., Bouzhmehrani, S., & Lotfi, M. (2009). Spiritual intelligence: Translation and authoring. Tehran: Psychometric Press. (Persian).
2. Alhyasat-Khaled, M. K. (2012). The role of Islamic work ethics in developing organizational citizenship behavior at the Jordanian press foundations. Journal of Islamic Marketing, 3(2), 139-54.
3. Amram, Y. (2007). The seven dimensions of spiritual intelligence: An ecumenical, grounded theory. 115th Annual Conference of the American Psychological Association, San Francisco.
4. Amram, Y. (2009). The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership. (Doctoral dissertation). Institute of Transpersonal Psychology, California.
5. Ansari, M., Ghorbani, J., Shahparast, M., & Rahmanee, Y. (2013). The impact of individual and organizational factors in marketing manager’s work ethics with the role of organizational justice amortisseurs variables. Ethics in Science and Technology, 3(8), 1-11. (Persian).
6. Dabirian, P., Mahmoudi, G., & Vatan Khah, H. R. (2013). Comparing spiritual intelligence and mental health of mothers with deaf, blind and normal children. Exeptional Education Journal, 13(3), 16-25. (Persian).
7. Ebrahimpoor, H. (2013). Survey the relationship between work ethics with withdrawal behavior. Ethics in Science and Technology, 1(9), 1-10. (Persian).
8. Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition and the psychology of the ultimate concern. Internationa Journal of the Psychology of Religion, 10(1), 3-26.
9. Eskandari, E., & Irandoust, M. (2015). The relationship between work ethic and organizational citizenship behavior with organizational performance. Journal of Ethics in Science and Technology, 10(4), 107-14. (Persian).
10. Fattahi, M., Farhangi, A. A., & Vasegh, B. (2006). Spirituality in the workplace and its role in improving organizational citizenship behavior. Management Culture, 4(13), 5-36. (Persian).
11. Fry, L.W. & Cohen, M.P. (2009). Spiritual leadership as a paradigm for organizational transformation and recovering from extended work hours cultures. Journal of Business Ethics, 84(2), 265–78.
12. Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K. & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership effect on teacher’s commitment and effort toward school reform, Journal of educational administration, 41(3), 228-56.
13. George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace. Human Resource Management International Digest, 14(5), 3-5.
14. Goodarzi, K., Sohrabi, F., Farrokho, N., & Jomehri, F. (2010). The Interactional Effect of Spiritual Intelligence and Life Skills Training on University Students' Mental Health. Journal of Clinical Psychology Studies, 1(1), 15-42. (Persian).
15. Hansen, L. S. (2001). Integrating work, smiley and community through holistic life planning. Career Development Quarterly, 49(3), 261-74.
16. Heravi-Karimooi, M., Rejeh, N., & Sharif Nia, S. H. (2014). The relationship between nursing students’ spiritual intelligence and their general health in Tehran, 2012. Iranian Journal of Medical Education, 14(1), 1-14. (Persian).
17. Jahani, H. (2010). The relationship between spiritual intelligence and employee’s commitment: Public administration. (Master's thesis). University of Tehran, Qom Campus, Iran. (Persian).
18. King, D.B. (2008). Personal meaning production as a component of spiritual intelligence. Proceeding of the 5th Biennial International Conference on Personal Meaning, Toronto, Ontario, Canada.
19. King, D. B. (2007). The spiritual intelligence project: Extracting cognitive ability from the psychology of Spiritual Realm. Available at: http://www.dbking.net/spiritualintelligence/ (Accessed 2016/04/12)
20. King, D. B., & De Cicco, T. L. (2009). A Viable model and self-report measure of spiritual. International Journal of Transpersonal Studies, 28(1), 68-85.
21. Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. The General Psychology, 9(2), 111-31.
22. Meriac, J. P., Woehr, D. J., & Banister, C. (2010). Generational differences in work ethic: An examination of measurement equivalence across three cohorts. Journal of Business and Psychology, 25(2), 315–24.
23. Milliman, J., Czaplewski, A., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 426-47.
24. Moallemi, S., Bakhshani, N.M. & Raghibi, M. (2011). On the relationship between mental health, spiritual intelligence and dysfunctional attitudes in students of Systan and Baluchestan University, Southeast of Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health, 12(4), 702-9. (Persian).
25. Moallemi, S., Raghibi, M., & Salari Dargi, Z. (2010). Comparison of spiritual intelligence and mental health in addicts and normal individuals. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 18(3), 234-42. (Persian).
26. Mousavi, S. H., & Talebzadeh, M. (2010). The relationship between mental health and spiritual intelligence in students. The First National Conference on Effective Social Factors on the Health, Tehran. (Persian).
27. Movahhedi, M., Movahhedi, Y., & Karimi Nezhad, K. (2013). The effectiveness of spiritual intelligence components teaching on increasing organizational ctizenship behavior and public health, Journal of Psychology Achievements, 20(2), 179-92. (Persian).
28. Noorbala, A. A., Bagheri yazdi, S. A., & Mohammad, K. (2009). The validation of general health Questionnaire- 28 as a psychiatric screening tool. Health systems research journal, 11(4), 47-53. (Persian).
29. Okpara, J. O., & Wynn, P. (2008). The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria: Implication for management development. Journal of Management Development, 9(27), 935-50.
30. Perkins, D. F., & Jones, K. R. (2004). Risk behavors and resiliency physically abused adolescents. Child Abuse & Neglect, 28(5), 547-63.
31. Rezaei, M. (2013). The relationship between spiritual intelligence and life management strategies with organizational citizenship behavior. (Master's thesis). University of Tehran, Iran. (Persian).
32. Sagharvani, S., & Ghayour, S. M. (2009). Spirituality, self-actualization and spiritual intelligence in workplace. Art Quarterly Journal, (6), 27 -31. (Persian).
33. Schultz, D., & Schultz, S. (1998). The relationship between worker and equipment. New York: Prentice-hall.
34. Sharifi Mogaddam, S. (2012). Relationship between spiritual intelligence and work ethics of facully members among faculties of physical education in Tehran. (Master's thesis). University of Tehran, Iran. (Persian).
35. Shaw, I. (2008). Society and mental: The place of religion. Journal Volume Pavilion Journals (Brighton) Ltd, 13(1), 4-7.
36. Sheikheh Pour, Z., Ebrahimi, A., Sheikheh Pour, M., & Zeynali, Sh. (2015). Surveing the relationship between Islamic work ethic and job burnout of instructors of Islamic Azad University and Payam-Noor. Journal of Islamic management, 23(1), 225-41. (Persian).
37. Taghavi, S. M. R. (2008). The normalization of general health questionnaire for Shiraz University students (GHQ-28). Clinical Psychology& Personality, 1(28), 1-13. (Persian).
38. Taheri Damneh, M., Zanjirchi, S. M., & Nejatian, M. (2011). The role of ethics in promoting corporate citizenship. Journal of Ethics in Science and Technology, 6(2), 30-9. (Persian).
39. Tatari, E., Kouzehchian, H., & Khatibzadeh, M. (2016). An investigation of the role of work ethics in job satisfaction in physical education teachers. Journal of sport management, 8(1), 37-50. (Persian).
40. Tavalaei R.A. (2009). Factors influencing the ethical conduct of personnel in organization. Semi-annually police human development, 6(25), 45-64. (Persian).
41. Vaughan, F. (2002). What is spiritual intelligence? Journal of Humanistic Psychology, 42(2), 16-33.
42. Vigoda,-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21(3), 377-405.
43. West, W. (2000). Psychotherapy & spirituality: Crossing the line between therapy and religion. California: Sage.
44. www.elmevarzesh.com (Accessed 2016/04/10)
45. Yazdani, M., Etebarian, A., & Abzari, M. (2013). The moderating effect of organizational commitment on the relationship between employees' perceptions of workplace spirituality and spiritual intelligence in Isfahan Steel Company. Knowledge & Research in Applied Psychology, 14(2), 62-71. (Persian).
46. Zamanlou, S., & Khademi, A. (2013). The position of spiritual intelligence in mental health of employees. Journal of Management Excellence, 3(19), 26-9. (Persian).
47. Zamirinejad, S., Piltan, M., Haghshenas, M., Tabarraei, Y. & Akaberi, A. (2014). Predicting happiness based on spiritual intelligence. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20(5), 773-81. (Persian).
48. Zare’ie matin, H., Ahmadi zahrani, M., & Haghgooyan, Z. (2009). Role of university in developing factors of happiness. Culture in the Islamic university, 13(2), 4-27. (Persian).
49. Zera’at Kar, S. (2008). Studying the relationship between super personal relation and organizational commitment. Case study: IRIB. (Master's thesis). University of Tehran, Qom Campus, Iran. (Persian).
50. Zohar, D., & Marshall, I. (2000). SQ: Connecting with our spiritual intelligence. New York: Bloomsbury.
51. Zohar, D., & Marshall, I. (2012). Spiritual intelligence: The ultimate intelligence. London: Bloomsbury Publishing.