نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون­های ورزشی بود. روش تحقیق از نوع زمینه­یابی و در آن به‌صورت میدانی از پرسش‌نامه‌ی توانمندسازی کامکاری و کریم­نژاد (1390) و مدیریت دانش کامکاری و شُکرزاده (1389) استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان فدراسیون­های ورزشی که در 52 فدراسیون ورزشی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل می­دادند. به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون رگرسیون چندمتغیری، با از نرم‌افزار آماری 19 SPSSاستفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنا‌داری بین توانمندسازی با مدیریت دانش مشاهده می‌شود. به این ترتیب که با افزایش توانمندسازی، مدیریت دانش نیز افزایش و با کاهش آن، مدیریت دانش نیز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects empowering on Knowledge Management in Sport Federations Staff

نویسندگان [English]

  • Baharak Rastadmehr
  • Farideh Ashraf Ganjouee
  • Seyed Hamid Sajjadi hazaveh

چکیده [English]

In current study, we paid to the effects empowering on knowledge management in sport federation's staff. The main question of research is how amount of Empowerment on knowledge management is effective among sport federation employees? The method of research is measurement of background. The research statistic societies are all employees of sport federation on 152 federations and are about 1500 persons. By the aid of  multivariable regression  statistic model, research finding show, there is meaningful  positive relation among “Empowerment” to ”knowledge management” .in this case by increasing “competency”, knowledge management increases and by decrease , we have decrease on knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Knowledge Management
  • sport federation employees