نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

3 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به‌کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان دارد. ازمیان عوامل تولید، بی‌شک نیروی انسانی که اساسی‌ترین عامل است، نقشی کلیدی در ارائة خدمات دارد و مهم‌ترین سرمایة یک سازمان به‌شمار می‌آید. پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران، با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفة گسترده برای دورة (1391-1353) می‌پردازد. بدین‌منظور، روش اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های مربوط به ارزش افزودة بخش ورزش، اندازة دولت، موجودی سرمایة بخش ورزش و نیروی فعال بخش ورزش به‌کار برده شد. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد که منابع انسانی بخش ورزش، در کوتاه‌مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنا‌داری بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران دارد. همچنین، نقش منابع انسانی در رشد صنعت ورزش بیشتر از موجودی سرمایه است. برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتر است در بخش منابع انسانی سرمایه‌گذاری انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Human Resources in the Economic Growth of Irans Sports Industry

نویسندگان [English]

 • Seyed Abdolhamid Jalayee 1
 • Hosein Bakhshandeh 2
 • Mohsen Esmaili 3
 • Mehdi Rasooli 3

1 Professor of Economics, Shahid Bahonar University

2 Assistant Professor of Sport Management, Vali Asr (aj) university of rafsanjan

3 Assistant Professor of Sport Management, Sport Science Research Institute

چکیده [English]

The success of any organization depends on the allocation and use of tools, equipment, money, material and human resources of the organization. Among the production factors, human resources that is principal, no doubt has a key role in providing services and is considered as the most important asset of an organization. This study invastigate the effect of short-term and long-term of human resources on the economic growth of Iran’s sports industry, using auoturegresive distributed lag model in the period of (1353-1391). For this purpose, econometric method implemented by using data on sports value added, government size, capital stock of the sports sector and Active population of Sport. The results showed the human resources of sports sector has in the short-term and long-term a positive and significant effect on economic growth of the sports industry of Iran. The role of human resources in the growth of the sports industry is greater than the capital. To economic growth of the sports industry, it is better to investment in human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports Industry
 • Economic Growth
 • Econometrics
 • Human Resources
 • Value Added
 1. Aghayee, M., Rezagholizadeh, M., & Bagheri, F. (2014). The effect of human capital on economic growth in the provinces of Iran. Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(1), 21-44. (Persian).
 2. Alavi Rad, A., & Shahvazeyan, M. (2011). Estimate and compare the share of value added of specialist and non-specialist human resources in the industrial sector with a new approach. 3th Conference on Employment and Higher Education, Tarbiat Modarres University, Tehran. (Persian).
 3. Almasi, M., & Sepahban Gharebaba, A. (2010). Investigate the relationship between investments in human and physical capital with economic growth during the 1384-1350 period. Journal of Research and Planning in Higher Education, 15(53), 157-86. (Persian).
 4. Arrow, K. J. (1962). The economic implications of learning by doing. Review of Economic Studies, 29(3), 155-73.
 5. Asadi, A., & Esmaeili, M. (2014). The impact of human development index on economic growth in Iran (based on Markov–switching model). Journal of Economic Growth and Development, 3(12), 89-104. (Persian).
 6. Azarbayejani, K., Moradporoladi, M., & Najafi, Z. (2015). Trade liberalization and human capital on economic growth. Macroeconomics, (18), 27-44. (Persian).
 7. Badri Azin, Y., Godarzi, M., Asadi, H., & Khabiri, M. (2008). Investigating the status of gymnastics in Iran with a view to developing a comprehensive system of human resource development in gymnastics in the country. Harakat Journal, 32(32), 97-116. (Persian).
 8. Badri Azin, Y., Talebeyan, H., & Salmani, A. (2014). Strategies for human resource development of sports gymnastics. Journal of Sport Management Studies, 5(19), 81-92. (Persian).
 9. Benhabib, J., & Spiegel, M. M. (1994). The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary Economics, 34(2), 143-73.
 10. Bils, M., & Klenow, P. J. (1998). Does schooling cause growth or the other way around? National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 6393, 1-41.
 11. Denison, E. F. (1961). The sources of economic growth in the United States. New York: Committee for Economic Development, 308.
 12. Haji Serki, F. (2015). Investigating the effect of human capital on economic growth of menas country. (Unpublished masterʼs thesis). Payame Noor University, Tehran. (Persian).
 13. Honaramoz, N. (2006). Iranian agricultural sector growth model with an emphasis on technology and human capital. Journal of Economics and Modern Business, 3, 119-37. (Persian).
 14. Islam, N. (1995). Growth empirics: A panel data approach. The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1127-70.
 15. Jahangard, E., & Shishvani, M. (2015). Direct and indirect effects of human capital on the growth of economic activities. Applied Economics, 4, 37-48. (Persian).
 16. Kalashi, M., Hoseini, S. E., & Rajaei, M. H. (2016). The effect of government and households sports expenditure to gross domestic product in Iran. Sport Management Studies, 8(38), 165-82. (Persian).
 17. Khosravi Nejad, A. A. (2009). Estimates of human capital in Iran. Research projects research group of statistical center of Iran's economic statistics. (Persian).
 18. Lau Lawrence, J., Jamison Dean, T., & Louat Frederic F. (1991). Education and productivity in developing countries: An aggregate production function approach. Washengton dc: World Bank Publications. 612.
 19. Lee J.-W., & Barro, R. J. (2001). Schooling quality in a cross–section of countries. Economica, 68(272), 465-88.
 20. Lopez, R., Thomas, V., & Wang, Y. (1998). Addresing the education puzzle: The distribution of education and economic reform. Available at: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-2031 (Accessed 03 nov 2017).
 21. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-37.
 22. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1997). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 77, 122-54.
 23. Marzban, M. (2010). Effect of human capital in Iranian manufacturing industries on economic growth. (Unpublished masterʼs thesis). Allameh Tabatabayee University, Tehran.
 24. Nazari Ghanbari, M., & Sabonchi, R. (2014). Investigating the role of education and human capital on sports economic Competitiveness of east province in Iran. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports, 1(2), 93-7. (Persian).
 25. Pritchett, L. (1996). Where has all the education gone? Policy research working paper 1581. World Bank, Washington, 1-46, Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/859821468180273788/Where-has-all-the-education-gone (Accessed 03 nov 2017).
 26. Rostam Zadeh, P., Sadeghi, H., Asari, A., & Yavari, K. (2015). The effect of government investment in the sports sector on economic growth in Iran. Journal of Economic Research (Sustainable Development), 14(4), 177-210. (Persian).
 27. Salmani, A. (2011). Improving human resources in gymnastics of Azerbaijanesharghi province. (Unpiblished master's thesis). Azad univercity, tabrize. (Persian).
 28. Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1) , 1-17.
 29. Uzawa, H. (1965). Optimum technical change in an aggregative model of economic growth. International Economic Review, 6(1), 18-31.
 30. Yavari, K., & Saadar, R. (2003). Human capital and economic growth in Iran (causal analysis). Journal of Economic Research, 1(5 & 6), 31-41. (Persian).
 31. Youth and Sports Ministry of the Islamic Republic of Iran. (2016). Pathology of sports in fourth and fifth development plans: explaining the current situation of sports in the country. Secretariat of the Steering Council of the Ministry of Youth and Sports, 2 (7), 1-116. (Persian)
 32. Zamani, M., Hosseini, S. E., & Rajayee, M. H. (2013). Effect of sports expenditures on Iran's gross domestic product. Journal of Sport Management, 4(15), 143-56. (Persian).