نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

توسعة تاکتیک بازاریابی رابطهمند می‌تواند سودآوری صنعت ورزش را افزایش دهد. برای ارزیابی این تاکتیک، پژوهشگران به‌دنبال ابزار معتبر و پایا هستند؛ ازاین‌رو، در مطالعة حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامة 28 سؤالی بازاریابی رابطهمند مشتریان ورزشی که کیم (2008) طراحی کرده است، پرداخته شد. این پرسش‌نامه شامل مؤلفههای اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، خودارتباطی، صمیمیت، عشق به تیم، و عمل متقابل است که پس از اخذ مجوز از صاحب پرسش‌نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروهی از صاحبنظران تأیید شد. در پژوهش حسنیزاده (1391)، پرسش‌نامة موردبحث به شیوة سه‌مرحلهای ترجمه شده بود که در پژوهش حاضر نیز به روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر هفت تن از متخصصان پرداخته شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه‌ای مقدماتی روی تماشاگران بازی استقلال- نفت تهران در ورزشگاه آزادی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای همة مؤلفه­ها و سؤال‌ها بالای 70/0 بود. همچنین، برای سنجش روایی سازة ابزار، نمونهای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازیهای تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به‌صورت تصادفی انتخاب گردید. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد. خروجیهای لیزرل نشان داد که معرفهای انتخاب‌شده برای سنجش مؤلفههای بازاریابی رابطهمند از روایی لازم برخوردار هستند و به‌خوبی میتوانند بازاریابی رابطهمند را بسنجند. با توجه به این نتایج می‌توان گفت که مقیاس انطباق‌یافتة بازاریابی رابطهمند تماشاگران ورزشی میتواند به‌عنوان مقیاس پایا و معتبری درمورد تماشاگران ورزشی ایران به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the Reliability and Validity of Sport Spectators’ Relationship Marketing Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Maryam Taherikia 1
 • Ali Reza Elahi 2
 • Hosein Akbari Yazdi 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, Kharazmi University

2 Associate Professor of Sport Management, Kharazmi University

3 Assistant Professor of Sport Management, Kharazmi University

چکیده [English]

The development of relationship marketing tactics may increase the profitability of sports industry. The researchers look for a valid and reliable tool to evaluate this tactic. However, this study aimed to determine the reliability and validity of Kim’s Sport Customers’ Relationship Marketing Questionnaire (2008) which consists of 28 questions. This questionnaire consists of trust, commitment, relationship satisfaction, self-connection, intimacy, loving team, and reciprocity components. After obtaining permission from owner of questionnaire, its content and face validity was investigated and confirmed by seven experts. This questionnaire was translated in the study of Hasani Zade (2012) by three-step approach. To determine the reliability, a pilot study was conducted on spectators of Esteghlal- Naft Tehran game in Azadi Stadium; the Cronbach's alpha coefficient for all components and questions was more than 0.70. To evaluate the validity of questionnaire, a sample consisted of 430 spectators who participated to watch the games of Sepahan in Foolad Shahr Stadium were selected randomly. The confirmatory factor analysis was used to test the construct validity. The outputs of LISREL software indicated that the selected items for measuring components of relationship marketing were valid and may evaluate well the relationship marketing of spectators. Given these findings, it can be said that adapted scale of sports spectators’ relationship marketing may be used as reliable and valid scale among football spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Standardization of Tools
 • Confirmatory Factor Analysis
 • Sports Spectators
 • Relationship Marketing
 1. Afchangi, S., Hadavi, F., & Elahi, A. R. (2012). Anticipated customer satisfaction and willingness to represent by relationship marketing in sports clubs: The study of women aerobics clubs Mashhad. Applied Research of Sport Management, 4, 63-7. (Persian)
 2. Allen, M. J., & Yen, W. M. (1979). Introduction to measurement theory. Monterey, California: Brooks/Close Publishing Company.
 3. Amirshahi, M. A., Siyahtiri, V., & Ravanbad, F. (2009). Identify key factors affecting customer confidence of banks. Management Research in Iran, 4, 229-31. (Persian)
 4. Amirtash, A, M. (2010). Reliability and objectivity of the survey to measure in physical education and sport. Research in Sport Science, 6, 72-86. (Persian)
 5. Bee, C. C, & Cahle, L. R. (2006). Relationship marketing in sports: A functional approach. Sport Marketing Quarterly,15(2), 102-12.
 6. Buhler, A., & Nufer, A. (2010). Relationship marketing in sport (1st ed). Cologne: Elsevier.
 7. Constantinides, E. (2005). Influencing the online consumer's behavior. Internet Research, 14(2), 111-26.
 8. Ehsani, M., Izadi, B., Yong-Jin, Y., Kwang, M. C., Kozechian, H., & Tojari, F. (2013). An investigation of the effect of fan relationship management factors on fan lifetime value. Asian Social Science, 9(4), 248-58.
 9. Fallahi, A. (2009). Comparison of factors affecting the audience, occasionally, regular premier league Football fanatic. Journal of Harakat, 2, 247-70. (Persian)
 10. Hasanizade, B. (2012). The effect of relationship marketing on customer purchase behavior of sports clubs of Tehran. (Unpublished masterʼs thesis). Kharazmi University, Tehran, Iran. (Persian)
 11. Homan, H. A. (2005). Multivariate data analysis in behavioral research (2nd ed.). Tehran, SAMT. (Persian)
 12. Kamkari, K., Kiyomarsi, F., & Shekarzadeh, Z. (2006). Measurement and evaluation. Tehran: Azad University Press. (Persian)
 13. Kim, Y.K. (2008). Relationship framework in sport management: How relationship quality affects sport consumption behaviors. (Unpublished doctoral dissertation). University of Florida, Florida, USA.
 14. Kim, Y.K., & Trail, G. (2010). The influence of relationship quality on sport consumption behavior: An empirical examination of the Relationship quality. North American Society for Sport Management Conference, Eastern Canada, Nova Scotia.
 15. Kim, Y.K., & Trail, G. (2011). A conceptual framework for understanding relationships between sport consumers and sport organizations: A relationship quality approach. Journal of Sport Management, 25, 57-69.
 16. Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 17. Palmatier, R. W., Dant, R. P., Grewal, D., & Evance, K. (2006). Relationship marketing in sport: A functional approach. Sport Marketing Quarterly, 15(2), 102-10.
 18. Quick, S. (2000). Contemporary sport consumer: Some implication of linking fan typology key spectator variable. Sport Marketing Quarterly, 9(3), 149- 56.
 19. Tsiotsou, R. (2013). Sport team loyalty: Integrating relationship marketing and a hierarchy of effects. Journal of Services Marketing, 27(6), 458-71.
 20. Saebi, M., & Shirazi, M. (2012). Research methods in management (Uma Sekaran’s) (7th ed.). Tehran: Center of State Management Training. (Persian)
 21. Sheng Chung, L. (2014). A study of relationship marketing on customer satisfaction, Journal of Social Sciences, 8(1), 91-4.
 22. Shilbury, D., Westerbeek, H., Quick, S., Funk, D., & Karg, A. (2009). Strategic sport marketing (3rd ed.). Australia: Allen & Unwin.
 23. Solgen, S., & Daniel, W. (2006). Customer relationship management strategy in Swedish Football clubs. Swede, 6, 204-16.