نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان هوش هیجانی و تعهد داوطلبان زن و مرد مسابقات آسیایی تیروکمان و تعیین رابطه‌ی ابعاد آنها با یکدیگر بود. در این راستا همه‌ی داوطلبان دختر و پسر حاضر در هفدهمین دوره‌ی مسابقات آسیایی تیروکمان تهران(1390) به عنوان جامعه‌ی آماری پژوهش در نظر گرفته شد و نمونه‌ی آماری برابر با جامعه‌ی آماری(80n=) تعیین گردید. برای گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه‌ی استاندارد هوش هیجانی برادبری وگریوز(2004) و تعهد سازمانی مودای(1979) استفاده شد. روایی محتوایی ابزار تحقیق با نظر خواهی از 11 تن از اساتید صاحب‌نظر در این زمینه انجام شد و جهت تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها با انجام یک مطالعه‌ی مقدماتی، ضریب پایایی در حد قابل‌قبولی (هوش هیجانی 76/0= α) و (تعهد سازمانی 75/0= α)  به‌دست آمد. 
میانگین رتبه‌های عوامل مرتبط با هوش هیجانی بر اساس اولویت به‌ترتیب عبارت بودند از 1. خودآگاهی؛ 2. آگاهی اجتماعی؛ 3. مدیریت رابطه و 4. خودمدیریتی. همچنین رتبه‌های عوامل مرتبط با تعهد سازمانی به‌این ترتیب به‌دست آمد: 1. تعهد عاطفی؛ 2. تعهد مداوم؛ 3. تعهد هنجاری. در نهایت، یافته‌ها نشان داد که بین همه‌ی ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. لذا با توجه به نتایج ضروری است که سازمان‌های ورزشی به‌طور عام و مدیران تربیت بدنی دانشگاه­ها به طور خاص، وقت بیشتری را برای شناخت عوامل روان شناختی(هوش هیجانی) و تعهدات داوطلبان صرف کنند تا فرآیند جذب و نگهداری داوطلبان برای آنها تسهیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and organizational commitment of Asian archery competions' volunteers

نویسندگان [English]

  • Mehdy Rasooli 1
  • Vahid Saatchian 1
  • Mohsen Bagherian 2

چکیده [English]

The purpose of this study was identification of emotional intelligence and organizational commitment of men and women volunteers and determining the relationship between their dimensions in 17th Asian archery completions 2011 which took place in Tehran. So all the volunteers of this event were considered as the statistical population, and the sample size was determined as the population (80 volunteers). The instruments used in this study were standard questionnaire of emotional intelligence (Bradbery & Griverz, 2004) and organizational commitment (Muday, 1979). The validity of the instruments was determined by 11 experts in this area. The Questionnaires' reliability determined with Alpha Chronbach's statistical test (emotional intelligence, α=0.76) and (organizational commitment, α=0.75).
According to the results, emotional intelligence score was found 105.31 for women and 106.31 for men. The means of emotional intelligence dimensions were respectively: 1. Self-awareness 2. Organizational awareness 3. Inspirational leadership 4. Self-control. Also the means of organizational commitment dimensions were respectively: 1. Affective commitment 2. Continues commitment 3. Normative commitment. Finally there was positive relationship between all of the dimensions of emotional intelligence and organizational commitment. So according to the results, it's important for the sport organizations generally and for the sport management of universities to understand the psychological factors of volunteers like emotional intelligence and organizational commitment so they can attract and attain volunteers more easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • volunteer
  • event
  • Emotional Intelligence
  • organizational commitment