نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی و رسا نه های ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور شهریار، تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

چکیده

تحولات گستردۀ امروزی و پویایی رقابت‌ باعث شده است که سازمان‌های هوشمند به‌دنبال شرایطی باشند تا بتوانند افراد خلاق و کارآفرین را هرچه سریع‌تر به‌کار گیرند و از مزایای کارآفرینی سازمانی ‌بیشتر بهره‌مند شوند. دراین‌راستا، هدف از پژوهش حاضر برازش معادلۀ رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان به‌منظور تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی بود. جامعۀ آماری را کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان با سطح تحصیلات لیسانس به بالا تشکیل دادند.حجم نمونه نیز بر‌اساس فرمول کوکران معادل 163 نفر بود که توسط نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. علاوه‌براین، ابزار پژوهش دو پرسش‌نامۀ مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بود که روایی‌ محتوایی و صوری آن‌ها با مطالعۀ مبانی نظری پژوهش و با استفاده از نظر اساتید و متخصصان مدیریت لحاظ شد و پایایی آن‌ از طریق آزمون آماری ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامۀ مدیریت دانش (94/0) و کارآفرینی سازمانی (92/0) محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین مدیریت دانش و فرایندهای آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند‌متغیره نیز حاکی از آن است که 46 درصد از نمرات کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تحت‌تأثیر نمرات مدیریت دانش قرار دارد و 55 درصد از تغییرات نمرات آن‌ها نیز تحت‌تأثیر ابعاد مدیریت دانش (اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیرۀ دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش) می‌باشد؛ بنابراین، مدیریت دانش و ابعاد آن می‌تواند به‌طور مناسبی کارآفرینی سازمانی را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing of Regression Equation Between Knowledge Management and Organizational Entrepreneurship in Employees of Ministry of Sport and Youth

نویسندگان [English]

 • Forough Mohammadi 1
 • Hamid Ghasemi 2
 • Nariman Rahmani 3

1 Ph.D. Student of Sports Marketing Management and Sports Media, University of Mazandaran

2 Associate Professor of Sport Management, Payam-e Noor University of Shahryar

3 Ph.D. Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah

چکیده [English]

Today, extensive dynamics of competition have caused intelligent organizations to follow some conditions in order to employ creative and entrepreneured people as soon as possible and benefit organizational entrepreneurial advantages much more. The purpose of this study is assessing of regression equation between Knowledge management and organizational entrepreneurship in employees of Ministry of Sport and Youth for determining the effect of Knowledge management process on organizational entrepreneurship. Statistical community includes the whole of employees of Ministry of Sport and Youth with educational level of bachelor and upper. Sample size was 163 people based on Cochran formula which was selected randomly. The research tools consist of two questioners, Knowledge management and organizational entrepreneurship. Content validity and formal of research instruments were considered by studying basics of theoretical research and using professors and specialists' opinions and its reability was calculated through statistical analysis of Cronbach Alph coefficient for questioners of knowledge management 0.94 and organizational entrepreneurship 0.92. The result showed there is a meaningful relationship between Knowledge management and its processes with organizational entrepreneurship. Also, results of multivariables regressions showed that 46% of scores of organizational entrepreneurships is affected by Knowledge management scores and 55% of scores changes of organizational entrepreneurship are affected by dimensions of Knowledge management scores (Knowledge acquisition, Knowledge creation, Knowledge Store, Knowledge Distribution, knowledge preservation). Therefore, Knowledge management and its dimensions can suitably predict organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Organizational Entrepreneurship
 • Ministry of Sport and Youth
 1. Abdeli, Q., & Abzari, M. (2012). Determining the impact of knowledge management on organizational creativity in Alfasam Company in Isfahan. National conference on management and entrepreneurship; (2012); Khansar: Payam Noor Khansar University. Www.civilica.com. 24.9.2013. (Persian).
 2. Antonic, B., & Hisrich, R. D. (2003). Clarifying the entrepreneurship concept. J Small Bus Enterprise Dev, 10(1), 7-24.
 3. Arseh, K., & Sayyed Ameri, M. H. (2012). Management of knowledge and communication skills of managers of Iran physical education organization. Sport Management Studies. 13: 13-49. (Persian).
 4. Asgari Pour Gelvik, H., Gergij, M., & Hasanzadeh, F. (2012). Relationship between knowledge management and organizational entrepreneurship. National conference on entrepreneurship and business knowledge management; 2012; Babolsar: North Trojod Research Company. www.civilica.com.24.9.2013. (Persian).
 5. Azmi, I. M. (2010). Legal and ethical issues in knowledge management in Malaysia. Comput Law Secur Rev, 26, 61-71. (Persian).
 6. Cardose, I., & Gomes, D. (2011). Knowledge management and innovation mapping. The use of technology in organizations. In A. Mesquita, (Ed.), Technology for creativity and innovation: Tools, technics and applications. IGI Global: Hershey. PA, 1-30.
 7. Chen, C. W. (2011). Modeling and initiating knowledge management program using FQFD: A case study involving a Health Institute. Springer Science & Business Media B.V, 46( 3), 889–915.
 8. Damani, H., Sadeghi, S., Zolfaghar, M., Monfaredi, T., & Salari, H. (2013). Explaining the relationship between knowledge management and organizational entrepreneurship in education and education from the point of view of managers of technical and vocational centers and their work in Darab. National Conference of Entrepreneur University; 2013; Mazandaran University: Knowledge-based industry. www.civilica.com. 24.9.2013. (Persian).
 9. Edvard, J. (2011). Operations & Information Management Group, Aston Business School, Aston University, Birmingham, UK. EJKM, 9(4), 297-306.
 10. Elm Beigi, A., Malek Mohammadi, A., & Moghimi, S. M. (2009). Factor analysis of components of ict communication and information technology and relationship with organizational entrepreneurship development in iranian agricultural promotion organization. Economics and Agricultural Development (Science and Technology of Agriculture). 1 (23): 1-10. (Persian).
 11. Fong, P. S. W., & Choi, S. K. Y. (2009). The processes of knowledge management in professional services firm in the construction industry a critical assessment of both theory and practice. J Knowl Manag, 13(2), 110-26.
 12. Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. J Manage Inform Syst, 18(1), 193-‌5/ 205-7.
 13. Gordon, R., & Grant, D. (2005). Knowledge management or management of knowledge? Why people interested in knowledge management need to consider foucault and the construct of power. TAMARA - Journal of Critical Postmodern Organization Science, 3(2), 27-38.
 14. Habibi, A. (2008). Implementing knowledge management in engineering organizations. First Edition. Tehran: Arg Publications. (Persian).
 15. Imani, J., Pouran, J., Zareem, I., & Monfar, T. H. (2013). The Relationship between knowledge management and organizational entrepreneurship in education. Persian Articles Bank and Projects. 24.9. (Persian).
 16. Khanbani, A., & Lajevardi, A. (2007). Investigating facilitating facets in knowledge management and its role in entrepreneurship in entrepreneurship organizations. National Entrepreneurship and Knowledge Management Business Administration; 2007; Tehran; www.civilica.com. 24.9.2013. (Persian).
 17. King, W. R., Chung, T. R., & Honey, M. N. (2008). Knowledge management and organizational learning. Omega Int J Manage S, 36(1), 136.
 18. Kuchaki siah, M., Qayyomi, A. A., & Hassan Moradi, N. (2012). Investigation of organizational culture (Quinn Model) with possibility of establishing knowledge management in Iran gas Transmission Company. Quarterly View Jobs and Organizations. 4 (12): 101-124.
 19. Kuratko, D. F., & Audrestsch, D. B. (2009). Strategic entrepreneurship, exploring different perspectives of an emerging concept. Entrep Theory Pract, 33(1), 1–17.
 20. Lin, H. F. (2005). Impact of organizational learning and knowledge management factors on e-business adoption. Manage Decis, 43(2), 315-7.
 21. Madhushi, M., Sadati, A. R. (2011). Investigation effect of knowledge management process on organizational entrepreneurship (Case Study, Small and Medium Businesses of East of Mazandaran). Business development. 3 (12): 7-27.
 22. Moghadamati, S. (2005). Knowledge Innovation. Tadbir Monthly. 165: 21-5.
 23. Mohammad Zadeh, K., Keshavarza, M., & Dindarloo, S. (2012). The relationship between knowledge management and the entrepreneurship of the faculty members of Islamic Azad University, Marvdasht Branch. National Conference on Entrepreneurship and Business Knowledge Management; 1391; Babolsar: North Trojod Research Company. www.civilica.com.24.9.2013.
 24. Moharramzadeh, M., Kashef, M., & Behnoosh, S. H. (2010). Relationship between social capital and organizational entrepreneurship in the general department of physical education in West Azarbaijan Province. Sport science research. 26: 119-34. (Persian).
 25. Morris, M. H. R., Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2011). Coporate etrepreneurship and innovation. USA: Thomson South-Weatern. 3 th Edition. 102.
 26. Noori, R. (2008). Explaining indicators of identification of barriers to knowledge creation in research organizations. Culture of management. 4 (17): 131-56. (Persian).
 27. OReilly, N., & Klight, P. (2007). Knowledge management best practices in national sport organizations. IJSMM, 3, 264-80.
 28. Peredo, A., & Chrisman, I. (2006). Toward a theory of community based enterprise. Acad Manage Rev, 31(2), 302-28.
 29. Rahimi, GH., Soltan Hosseini, M., Razavi, S. M.J, & Afkhami, M. (2013). Estimating the relative ratio of entrepreneurship from participatory management method from the viewpoint of experts of the general department of physical education of Yazd province. Sport Management Studies. 5 (19): 37-50. (Persian).
 30. Salehi, A., Ahmadi, S. A. (2012). Knowledge management, Farda Book. Second Book. Tehran: Payame Noor University Press. (Persian).
 31. Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. Int J Manpower, 24(5), 502.
 32. Teresa, L. J. U., Chia-Ying, L., & Tein-Shiaglee, L. (2006). Acontingency model for knowledge management capability and innovation. Ind Manage Data Syst, 106(6), 862.
 33. Timons, J. A., & Spinelli, S. (2007). New venture creation entrepreneurship for the 21 Century. New York: MEgraw-Hill co. 9th Edition, 233.
 34. Ulrich, D., & Madonna, N. (2004). Utilizing the capabilities. Translation of Pashazadeh. Selected Management. 40: 89-97.
 35. Wolcott, R., & Lippitz, M. (2007). The four models of corporate entrepreneurship. MIT Sloan Manage Rev, 49(1), 75-82.
 36. Wong, K. Y. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Ind Manage Data Syst, 15(3), 261-79.
 37. Yarigrush, M. (2008). The Care process of Organizational Knowledge Management in Knowledge Based Organizations. Third International Conference on Strategic Management. 2008; Tehran: Management Development Institute. www.civilica.com.24.9.2013. (Persian).