نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 ، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. با توجه به کوچک بودن جامعۀ آماری، تمام کارکنان آن اداره به­عنوان نمونه انتخاب شدند (65 نفر) که از این تعداد 53 پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان­داد بین مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان رابطۀ مثبت و معنا­دار وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش، کاربرد دانش و ذخیرۀ دانش) و درگیری شغلی کارکنان نیز رابطۀ مثبت و معنا­دار وجود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، مدیران سازمان‌ها باید به مدیریت دانش توجه جدی کنند و شرایط و زیر ساخت­های مورد نیاز و ضروری را فراهم نمایند. همچنین زمینۀ افزایش درگیری شغلی کارکنان را فراهم کنند تا عملکرد کارکنان و سازمان بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and Job Involvement of Headquarters of Sport and Youth of West Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazyari 1
  • Mir Mohammad Kashef 2
  • Mohsen Araghi 1

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between knowledge management and job involvement of staff of W.Azarbaijan province headquarters of Sport and Youth. The method of study was descriptive–correlation. In respect of small statistical population, whole staffs of that headquarters were selected as samples (65), and from this number 53 questionnaires have returned. For collecting data we used two questionnaires: 1) knowledge management (KM) questionnaire, and 2) Job involvement (JI) questionnaire. Data analyzing was done by Pearson correlation coefficient test. The results showed a positive and significant relation between knowledge management and job involvement of staff. Also there were positive and significant relation between parameters of KM (knowledge creating, knowledge sharing, knowledge application, and knowledge saving) and JI of staff. According to results of this study, organizations managers should give serious attention to KM and circumstances, and provide vital and required infrastructures. They also, have to provide the capability of increasing the staff job involvement, to improve the performance of staff and organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Creating
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Application
  • Knowledge Saving
  • job involvement