اثر بازاریابی ‌خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع‌دوست

علی حمیدی زاده؛ علی اصغر رشید؛ نیما سلطانی نژاد؛ محمدرحیم اسفیدانی

دوره 10، شماره 49، مرداد و شهریور 1397، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.4778.1922